.

 
:::TEKSTİL TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ :::: :
 

- A a-
abated azaltılmış,kısılmış
abdominal belt (cummerband) kuşak
abdominal dart (belly dart) karın pensi
abrade, to aşındırma
Abrasion aşınma, yıpranma, taşlama (Kumaşın boyama sırasında birbirine sürtünmesiyle giyside kullanılmışlık görüntüsüne neden olan etki)
Abrasion resistance aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci
Abrasion resistant aşınmaya dayanıklılık, aşınma direnci
Abrasion test Aşınma testi
Abrasive paper zımpara kağıdı
Absolute mutlak, salt
Absolute humidity Havanın mutlak nemi, mutlak rutubet, mutlak nem oranı
Absolute rotary encoder Mutlak değerli döner sensör
Absorb oil (to) Yağ emmek
Absorbencey emicilik, soğurganlık
Absorbent emici, soğurgan
Absorbent cotton hidrofil, emici,sıvı çekici pamuk
Absorbent gauze sargı bezi
Absorbing capacity soğurma yeteneği,çekme kapasitesi
Absord emmek, soğurmak, içine çekmek
Absorption emme, soğurma, içine çekme, absorpsiyon
Absorption spectrum soğurma tayfı, absorpsiyon spektrumu
Absorptive emici, soğurucu
Absorptive power boya alış gücü
Acacia akasya
Acacia gum akasya zamkı, arapzamkı
Acaroid resin akaroit reçinesi
Accelerate hızlandırmak
Accelerator akseptör, alıcı
Acceptor akseptör, alıcı
Accessories and sub-industry products Aksesuarlar ve yan sanayi ürünleri
Accessories aksesuar
Accordion pleats akordeon pli
Accumulate yarn İplik akümülatörü
Accumulator Hafıza
Accumulator Akümülatör
Accumulator retainer Akümülatör tutucusu
Accuracy doğruluk, kesinlik
Accurate doğru, kesin, tam
Accessories and sub-industry products Aksesuarlar ve yan sanayi ürünleri
Acetate asetat (sentetik bir kumaş türü)
Acetate dye asetat boyası
Acetate dyestuff asetat boyarmaddesi
Acetate fibre asetat lifi, elyaf
Acetate rayon asetat ipeği
Acetate silk asetat ipeği
Acetate yarn asetat ipliği
Acetic acid asetik asit
Acetone aseton
Acetyl cellulose selüloz asetat
Acetylene asetilen
Achromatic akromatik, renksemez
Acid asit
Acid-resisting aside dayanıklı
Acid ageing asit buharlaması
Acid ager asit buharlayıcısı
Acid bath asit banyosu
Acid developing bath asitli geliştirme banyosu
Acid dye asit boya
Acid dyestuff asit boyarmadde
Acid-fast aside dayanıklı
Acid-free asitsiz
Acid hydrolysis asit hidroliz
Acid liquor asit banyosu
Acid radical asit kökü
Acid shock dyeing asidik şok boyama
Acid stain asit lekesi
Acid steam ager asitli buharlama makinesi
Acid treatment asitle muamele
Acid vapour asit buharı
Acid vat asit teknesi
Acidic asitlemek
Acidify asitlemek
Acidimetry asidimetre, asitölçüm
Acidity asidite
Acidulate asitlemek
Acrylic akrilik
Acrylic acid akrilik asit
Acrylic fibre akrilik lif, akrilik elyaf
Acrylic resin akrilik reçine
Acrylonitrile akrilonitril
Activated sludge aktif çamur
Activation aktivasyon
Activation of tube seat control Masuranın yerleşmesinin gözleminin aktive edilmesi
Activator aktivatör, aktifleştirici
Active etkin, aktif
Active matter aktif madde, etkin madde
Active oxygen aktif oksijen, etkin oksijen
Actual doffer step Aktüel takım değiştirici adımı
Actual value of cycles Aktüel ritim değeri
Asal ammoniac nişadır, amonyum klorür
Add eklemek, katmak, ilave etmek
Addition ekleme, katma; ek, ilave
Addition polymerization katılma polimerizasyonu
Addition campound katılma bileşiği
Addition reaction katılma tepkimesi, adisyon reaksiyonu
Additional ek, ilave
Additional feeding ek besleme, ilave besleme
Additive katkı (maddesi)
Adhere yapışmak
Adhesion yapışma adhezyon
Adhesive yapıştırıcı, tutkal, zamk
adhesive bonding yapıştırma
adhesive label yapışkan etiket
adhesive mesh yapışkan örme
adhesive power yapışkanlık gücü
adhesive tape yapışkan şerit
Adiabatic adiyabatik, ısı geçirmez
Adipic acid adipik asit
Adjust ayarlamak
Adjustable bearing Ayarlanabilen yatak
Adjustable bearing support Sallanır (döner) yatak mesnedi
Adjustable cam Kumanda kamı
Adjustable cam bit Ayarlanabilir kam parçası, ayarlanabilir eksantrik parçası
Adjustable idler pulley Ayarlanabilen avara kasnağı
Adjusting screw Ayar vidası
Adjusting arm Ayar kolu, reglaj kolu
Adjustment ayarlamak
Admix katmak, katıp karıştırmak
Admixture karışım, harman
Adsorb yüze çekmek, yüze tutunmak
Adsorbent yüze tutulan, adsorban
Adsorption yüze tutunma, yüzerme, adsorpsiyon
Aerate havalandırmak
Aerated fibre boş lif
Aerosol aerosol, havada asıltı
Affinity afinite (boya alabilirlik)
Affinity to dyes boyanabilirlik, boya alma yeteneği
After-bleach sonradan beyazlatmak
after-bleaching ağartma sonrası
After-soaping son sabunlama
After -scrooping son avivaj, son yumuşatma
After finish son apre
Afterchroming sonradan kromlama
Aftersoften sonradan yumuşatmak, sonradan avivaj yapmak
Aftertreatment son işlem, finishing
After-welt (knitting) Sonradan örülmüş kenar şeridi (örme)
After-welt (stocking) Sonradan süsleme (kadın çorabı ile ilgili)
Again tekrar, yine
Agar-agar agar-agar
Age buharlamak
Ageing buharlama
Agent araç, vasıta
Ager buharlayıcı
Aggregate yığışım, agregat
Agitate karıştırmak, çalkalamak
Air-free havasız
Air hava, havalandırmak
Air condition iklimlemek, klimatize etmek
Air contidioning havalandırma, iklimleme
Air cooling havayla soğutma
Air current hava akımı
Air cushionhava yastığı
Air drier Havalı kurutucu
Air drying havayla kurutma
Air filter hava filtresi, hava süzgeci
Air humidification hava nemlendirme
Air humidifier hava nemlendirici
Air humidity hava nemi
Air injection Enjeksiyon havası
Air jet hava memesi
Air passage hava pasajı
Air permeability hava geçirgenliği
Air pressure hava basıncı
Airproof hava sızdırmaz, hava geçirmez
Airtight hava sızdırmaz, hava geçirmez
A jour fabric Ajurlu dokuma, ajurlu kumaş
Alcohol alkol
Alcoholometry alkolometri, alkolölçüm
Alcoholysis alkoliz
Aldehyde aldehit
Alginate alginat
Alginate fibre alginat lifi
Alignment bushing Ayar kovanı
Alignment gauge Erkek şablon
Alignment gauge Kalibre şablonu
Alignment of top and bottom rollers Eksen paralelliği
Aliphatic alifatik
alkali alkali
Alkali cellulose alkaliselüloz
Alkali fastness alkali haslığı, baz haslığı
Alkali metals alkali metaller
Alkali reserve alkali rezerve
Alkali resistant alkaliye karşı dayanıklı
Alkalimetry alkalimetri
Alkaline alkalik, bazik
Alkaline earth metals toprak alkali metaller
Alkaline Iye alkalik çözelti
Alkalinization alkalileştirme
Alkane alkan
Alkene alken
Alkyne alkin
All silk saf ipek, has ipek
Allotropy allotropi
Alloy alaşım
Allround fastness üniversal haslık, her tür haslık
Aloe fibre sarısabır lifi
Alpaca alpaka; alpaka yünü
Alpaca yarn alpaka ipliği
Alpha celluloze alfa selüloz
Alpha particile alfa taneciği
Alter değiştirmek, değişmek
Alteration değişme, değiştirme
Alum şap
Alum mordant alum mordanı, şap mordanı
Alumina alüminalüminyum oksit
Aluminium alüminyum
Aluminium acetate alüminyum asetat
Aluminium cahoride alüminyum klorür
Aluminium oxide alüminyum oksit
Aluminium sulfphade alüminiyum sülfat
Amalgam amalgam, cıvalı alaşım
Amber kehribar , kehribar rengi
Amber finish kehribar apresi
Amine amin
Amino acid amino asit
Ammeter ampermetre, akımölçer
Ammonia amonyak
Ammonium amonyum
Ammonium acetate amonyum asetat
Ammonium bicarbonate amonyum bikarbonat
Ammonium chloride amonyum klorür
Ammonium sulphate amonyum sülfat
Amorphous biçimsiz, şekilsiz, amorf
Amortization amortisman
Amphiphilic amfifil
Ampholyte amfolit
Amphoteric amfoterlc, dönek, Kimyasal maddenin alkali Ph ortamında noniyonik olma ve Ph abit tarafına doğru azaldığına katyonik hale gelmesi özelliği.
Amylase amilaz
Anaerobic anaerobik
Analitic (al) analitik, çözümsel
Analysis çözümleme, analiz, tahlil
Analytical chemistry analitik kimya
Andothermic reaction ısıalan tepkime, endotermik reaksiyon
Angora rabbit hair Ankara tavşanı yünü
Angora wool tiftik, moher
Anhydride anhidrit
Aniline anilin
Aniline dye anilin boyası
Aniline oil anilin yağı
Aniline salt anilin tuzu
Animalize yüne benzetmek
Anion anyon
Anion exchanger anyon değiştirici
Anionic anyonik
Anionic compound Aniyonik bileşim. Doğası itibarıyle pozitif elektrik yüklü olan ve benzer yüklü ya da noniyonik bileşenlerle karışan madde
Anionic dyestuff anyonik boyarmadde
Anisotropic anizotrop
Anisotropy anizotropi
Annual yıllık
Anodal anotsal, anodik
Anode anot
Anodic anotsal, anodik
Anolyte anolit, anot çözeltisi
Anorak anorak
Anthracite antrasit
Anthraquinone antrakinon
Anti-ager eskimeyi önleyici madde
Anti-friction clip (Apron kafesi dönüş kenarı için) kızak parçası
Anti-ribboning device Kuşak bozma donanımı
Antibacterial finish antibakteriyel apre, hijyenik apre
Anticcorrosive korozyon bölgesi
Antichlor antiklor , klor giderici
Anticoagulant antikoagülan
Antifelting keçeleşme önleyici
Antifelting finish keçeleşme-önler apre, keçeleşmezlik apresi
Antifoaming agent köpük önleyici madde
Antimigrant Boyama işlemi sırasında boyanın dağılmasını engellemek amacıyla işleme katılan kimyasal madde
Antimony antimon
Antioxidant antioksidant, oksitlenme önleyici
Antipilling finish boncuklamayı önleyici bitim işlemi
antiredeposition agent kir taşıyıcı madde
Antislip finish kaymazlık apresi, kaymazlık bitim işlemi
Antisnag finish kaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
Antistatic antistatik
Antisymmetry antisimetri, karşıt bakışım
Aantithixotropy antitiksotropi
Antraquinone dyes antrakinon boyar maddeleri
Apparatus aygıt, alet
Apparel elbise, kıyafet
Appliance alet, araç
Application uygulama, tatbik
Applicator rol aktarma valsi, aktarma merdanesi
Applique aplike
Apply uygulamak, sürmek
Apron önlük, göğüslük
Apron Apron
Apron top roller Apron silindiri
Apron tube Profilli boru
Apua regia altın suyu, kral suyu
Aqueous sulu
Aqueous solution sulu çözelti
Arginine arginin
Argon argon
Arithmetical aritmetik
Aromatic aromatik
Aromatic compounds aromatik bileşikler
Aromatic hydrocarbons aromatik hidrokarbonlar
Arrow İbre
Arrow key Oklu tuş
Artifical yapay, suni
Artificial fiber yapay lif, sentetik lif
Artificial leather suni deri, yapay deri
Artificial light yapay ışık, suni ışık
Artificial light shade akşam nüansı, boyamanın lamba ışığındaki nüansı
Artificial resin yapay reçine, sentetik reçine
Artificial silk yapay ipek, suni ipek, reyon
Artificial suede yapay süet, suni süet
Asbestos amyant, asbest
Asbestos fibre amyant lif, asbest lifi
Ash kül
Ash content kül miktarı
Asparagine asparajin
Asphalt asfalt
Aspirator aspiratör
Assemble monte etmek, kurmak
Assembly Katlama işlemi
Assembly line seri üretim hattı, montaj hattı
Assembly nozzle Toplayıcı düze
Assimilate sindirmek, özümlemek
Assimilation özümleme
Association birleşme, assosiyasyon
Astrakhan astragan
Asymmetry asimetri, bakışımsızlık
Atactic ataktik
Atenuate zayıflamak, hafifletmek
Atmosphere atmosfer
Atom atom
Atomic mass unit atomik kütle birimi
Atomic number atom numarası, atom sayısı
Atomic volume atom hacmi, atom oylumu
Atomic weight atom ağırlığı
Atomizer püskürteç, pülverizatör
Attach bağlamak, birleştirmek
Attract çekmek
Attraction çekim
Attractive çekici
Autocatalysis otokataliz, öztezleştirme
Autoclave basınçlı kap, otoklav
Automatic otomatik
Automatic loom otomatik tezgah
Automatic operation Otomatik çalışma konumu
Automation otomasyon
Automation Otomasyon (PLYCAT)
Autooxidation otooksidasyon, özyükseltgenme
Auxiliary yardımcı
Auxiliary product yardımcı madde
Auxochrome oksokrom
Average ortalama
Awning tente
Axle (siehe auch Welle) Aks Mil
Azeotropic eşkaynar, azeotrop
Azine dyes azin boyaları
Azo dyes azo boyaları
Azoic coupling component azoik kenetleme bileşeni
Azoic diazo component azoik diazo bileşeni
Azoic dye azoik boya
Azure gökmavisi
- B b -
backarka, sırt, kaşelemek
Back batch / Half moon Yakanın arkasında marka etiketinin dikişini gizlemek için kullanılan yarımay şeklindeki kumaş parçası
Back bottom rollerGiriş alt silindiri
back clothastar, baskı astarı
back finisharka apresi, ters apre, ters yüz apresi
back grayastar, baskı astarı
Back top rollerArka üst silindir
back woolsırt yünü, sırt yapağısı
Back zoneÖnçekim bölgesi
Back zone condenserÖn çekim bölgesi kondensörü
background fon,zemin
backstitchiğneardı dikiş
Backward motionGeriye doğru hareket
bacteriabakteriler
bacteria resistantbakterilere dayanıklı
bagtorba, çuval; çanta
baizeçuha
balanceterazi, dengelemek
ballyumak
ball bearingbilyalı yatak, rulmanlı yatak
Ball bearingBilyalı yatak
ball windingyumak sarma
ball winding machineyumak sarma makinesi
balling machineyumak sarma makinası
Balloon control ringBalon kırıcı halka
Balloon control ring supportBalon kırıcı taşıyıcısı
Balloon control ringsBalon kırıcı rayı
bandbant, şerit
bandagebandaj, sargı
bank creelcağlık, çözgü sehpası
Bar for upper park position Park konumu rayı
Bare bladeÇıplak mil
bare finishtüysüz apre
bare spottüysüz yer, tüysüz kısım
barrelfıçı
basebaz
Baseball neck V tipli patlı yaka
base colourana renk; zemin rengi
basic dyesbazik boyarmaddeler
basic,bazik, bazlı
basinküvet, leğen
basistemel, esas
bastsak kabuğu
bast fibersak lifi
bast silkham ipek
basteteyellemek
basting threadteyel ipliği
batchparti; kumaş topu, kumaş sarmak
Batch label Parti etiketi
batch of carriagekumaş sağma arabası
batch of rollertop çözme roliği
batch offtop çözmek, rolik açmak
batch uprolik sarmak, top sarmak
batching rollertop sarma roliği
bathbanyo
bath exhaustingbanyonun gücünün tükenmesi
bath ratiobanyo oranı
bath towelhamam havlusu, banyo havlusu
bath vatbanyo teknesi
bathing capbone
bathing costumemayo
bathochromebatokrom
bathochrome groupbatokrom grup
Bathrope Bornoz
batikbatik
batik dyeingbatik boyama
batik printingbatik baskı
batik resistbatik rezerve
battentemizlemek (keten)
BatteryAkümülatör
BCD codeBCD kodu
BCD switchBCD şalteri
beadboncuk
beakkırmak
beaker beherglas,bardak
beamlevent; levende sarmak
beam dyeinglevent boyama
beam dyeing apparatusçözgü levendi, boyama aparatı
bearded needleyaylı iğne
bearingyatak
BearingYatak, Rulman
Bearing housingYatak yuvası
Bearing slideYatak kızağı
Bearing slides in the gearing sectionTahrik yatağı kızağı
Bearing supportYatak mesnedi
beatdövmek, tokmaklamak
beating machinedövme makinesi
beaverkunduz kürkü, kastor
Bermuda Dizaltı şort
biasverev
bias bindingçapraz şerit, verev bantı
biaxialçift eksenli
bicarbonatebikarbonat
bicarbonate hardnessbikarbonat sertliği, geçici sertlik
bichromatebikromat
bicolouriki renkli
bicolourediki renkli
bicomponent fibrebikomponent lif, iki komponentli lif
bicomponent yarnbikomponent iplik
Bike short Dar bisiklet şortu
bikinibikini
bilateraliki yanlı
billiard clothbilardo çuhası
bindbağlamak
binderbağlayıcı, yapıştırıcı, binder, Pigmenti başka bir şeye bağlayan akrilik bileşen türü
binding agentbağlayıcı, yapıştırıcı, binder
biochemistrybiokimye
biodegradationbiyolojik bozunma
biologicalbiyolojik
biological degradationbiyolojik bozunma
birefringenceçiftkırılım, çift kırılma
birning behaviouryanma davranışı
bisulphatebisülfat
bisulphidebisülfür
bitumenbitum
bixinbiksin
blacksiyah
blankboş
Blank plateKör plaka
blank testkör deney
blank vatkör küp
blanketbattaniye
blast furnaceyüksek fırın
blazerblazer (ceket)
bleachağartmak, beyazlatmak, kasarlamak; ağartma maddesi, çamaşır suyuf
bleacherykasar dairesi,kasar atölyesi
bleachingağartma, beyazlatma
bleaching agentağartma maddesi, kasar maddesi, beyazlatma maddesi
bleaching bollerkasarlama kazanı
bleaching j-boxağartma j-kutusu, ağartma çizmesi
bleaching limekireç kaymağı
bleaching powderkireç kaymağı, ağartma tozu, kasarlama tozu
bleaching sodakasar sodası
bleaching workskasar dairesi, kasar atölyesi
bleedboyası akmak, boya kusmak
Bleeding Rengin istenmeyen yer ve bölgelere yayılması. Bu durum, özellikle boyanın kumaşın asılarak kurutulduğu ve su bazlı uygulamalarda ciddi sorun yaratır. Boya banyosuna ya da baskı mürekkebine dağılmayı engelleyici madde katılmasıyla sorun ortadan kalkar.
blemishkusur; leke
blendkarıştırmak, harmanlamak, karışım, harman
BlendHarman
blended fabrickarışık kumaş
blended yarnkarışık iplik, melanj iplik
blindmatlaşmak
blister style klog,kabarcıklı krep
blockklişe, kalıp
block polymerizationblok polimerizasyon
block printingel baskısı
blocking effectbloke etkisi
blotch printgeniş yüzey baskısı
blousebluz
blowüflemek
Blow nozzlesÜfleme düzesi
BlowerÜfleyici
Blower (travelling)Üfleyici (Gezici üfleyici)
Blowermotor Üfleyici motoru
bluemavi; çivitlemek
blue scalemavi skala
blue vitriolbakırsülfat, göztaşı
blueing bathçivitleme banyosu
blueprintmavi kopya; ozalit baskısı
Boat neck Kayık yaka
boardtahta
boarding machinekalıp makinesi
boardy feeltahtamsı tutum
bobbinmakara, bobin
bobbin carrierbobin taşıyıcısı
bodkinşerit tığı
boil-offkumaş ıkaynatarak temizleme
boilkaynatmak, pişirmek; kaynamak, pişmek
boil downkayanatarak azaltmak, buharlaştırmak
boil offzamkını gidermek
boilerkazan
boiler cleansing compoundkazan taşı çözücüsü
boiler feeding waterkazan besleme suyu
boiler housekazan dairesi
boiler scalesu taşı, kazan taşı
boiler slurrykazan çamuru
boiler sudgekazan çamuru
boiling-of-bathzamk giderme banyosu
boiling-of losskaynatma kaybı, pişirme kaybı
boiling-off agentzamk giderme maddesi
boilingkaynama; kaynatma
boiling fastnesskaynatma haslığı
boiling offzamkını giderme
boiling plantkaynatma tesisi
boiling pointkaynama noktası
boiling temperatarekaynama ısısı
boiling tubkaynatma kazanı, pişirme kazanı
bolltohum kabuğu, tohum zarfı
bollox woolkarın bölgesi yünü
BoltCivata
bolting silkipek gaze bezi
bombasinebombazen
bombazinebombazen
bondbağ
bond energybağlama enerjisi
bonded-pile carpetyapıştırma havlı halı
bonded fabricdokusuz kumaş
bonding strengthbağlama kuvveti
boosterküçük küvet
bootbot çizme, potin
booteebebek patiği; kadın botu
boraneboran
borateborat
boraxboraks
boric acidborik asit
boronbor
boron carbidebor karbür
boron carbide fiberbor karbür lifi
Botany woolmerinos yünü
bottleşişe
bottle bobin roket bobin
bottomzeminlemek
Bottom rollerAlt silindir
Bottom apronAlt apron
Bottom apron guide barAlt apron rehber çubuğu
Bottom apron nose barAlt apron burun çubuğu
Bottom apron nose barAlt apron burun çubuğu
Bottom apron nose barAlt apron burun çubuğu
bottom mordantön mordan
bottom printingön baskı, alt baskı, zemin baskı
Bottom roller bearingAlt silindir yatağı
Bottom roller extensionAlt silindir başlangıç parçası
bottomingzeminleme
bottoming bathzeminleme banyosu
bouclébuklet
Bouqle Yarn Embrodery nakış
boundary layersınır tabaka
bouretteburet (ipeği)
bowfiyonk
bow rollereğmeç vals
bow tiepapyon, papyon kravat
bowltekne
bowler hatmelon şapka
Boxer Boksör şortu
Box length over ... spindlesSistem sırası
Box length over .... spindlesstand sırası
box loomçok mekikli tezgah
box pleatçift plise
brasutyen
bracesPantolon askısı
braidşerit şeklinde kumaş
brakefren
BrakeFren
Brake bracketFren pabucu (iğler)
brassprinç
Brass snaps Prinç malzemeden yapılmış sarı çıt çıt
breadthGenişlik, en
Break-draftÖn çekim bölgesi ayarı
Break-draftÖn çekim
Break draftÖn çekim bölgesi uzunluğu
breakdownarıza
breaking lengthKopma uzunluğu
breaking loadkoparma yükü, koparma ağırlığı
breaking scutchersak kırma makinesi
breaking strengthkopma mukavemeti, kopma dayancı, kopma direnci
breaking strength of woven textile fabricsdokunmuş kumaşların kopma mukavemeti
breaking tensionkopma gerilimi
Breeches Jokey pantolonu
briefskülot, don
brightparlak
brightenparlatmak, avivaj yapmak
brighteningparlatma, avivaj
brightening agentparlatma maddesi
brightening valuerenk açma değeri
brightening with acidasit avivajı
brightening with fatyağ avivajı
brightnessparlaklık
brightness of coloursrenk parlaklığı
Bring lower yarn suction arm in initial positionAlt iplik emiş kolunu başlangıç poz. getirmek
Bring lower yarn suction arm in working positionAlt iplik emiş kolunu çalışma poz. getirmek
bristlesert kıl
British gumİngiliz zamkı
brittlegevrek, kırılgan
brittlenessgevreklik, kırılganlık
brocadebrokar
brocatellebrokatel
bromidebromür
brominebrom
bronze tunç bronzlaşmak
bronze gauzebronz gaze
bronze printing baskı
brownkahverengi
brown coallinyit
brushfırça; fırçalamak
brush cylinderfırça silindiri
brush dyeingfırçayla boyama
brush otomizerfırçalı püskürtücü
brush printingfırça baskısı, fırçayla baskı
brush sprayerfırçalı püskürtücü
brushing machinefırça makinesi
BubbleSu terazisi seviye göstergesi
bucketkova
buckramtela
buckskingüderi
buildergeliştirici bileşken, geliştirici komponent
Builder mechanismSarım mekanizması
Builder mechanismTırnak tertibati
bulk yarnhacimli iplik, tekstüre iplik
bulletproofkurşun geçirmez
Bunabuna
bunsen burnerBensen beki
buntingbayraklık kumaş
burpıtrağını çıkarmak (yün)
buret(te)büret, damlaç
burlnope
burlapçuval bezi
burling tweezernope giderme cımbızı
burnyanmak; yakmak
burnerbek, yakmaç
burningyanma; yakma
burningtest yakma deneyi
burnt-out patternyakma deseni, aşındırma deseni
burrpıtrak
burstpatlamak
bursting strengthpatlama dayanıklılığı, patlama mukavemeti
BushYuva Kovan
butadienebudatien
butanebütan
ButtonDüğme, Düğmeler, tuşlar
Button down Düğmeleri aşağıda
Button fly Düğmeli pat
button holeilik
button hole machineilik makinesi
button hole stitchilk dikiş
Button upDüğmeleri yukarıda
butyl alcoholbutil alkol
butyl rubberbutik kauçuğu
butylenebutilen
butyric acidbutirik asit
by-productyanürün
bypassbaypas, yangeçiş
- C c -
cabinet drierkurutma dolabı
cablekablo
cadmiumkadmiyum
cadmium chloridekadmiyum klorür
cadmium sulphidekadmiyum sülfür
cadmium yellowkadmiyum sarısı
Canvas slack Gündelik pantolon
calciumkalsiyum
calcium carbonatekalsiyum karbonat
calcium chloridekalsiyum klorür
calcium hardnesskalsiyum sertliği
calcium hydroxidekalsiyum oksit
calcium soapkalsiyum sabunu
calcuim sulphatekalsiyum sülfat
calculatehesaplamak
calculationhesap
calenderkalandır; kalandırlamak
calender finishkalandır apresi
calender rollkalandır silindiri
calf leathervidela, dana derisi
calmuckalmuk
calorimeterısıölçer, kalorimetre
CamKam
CamEksantrik, kam
Cam gearingDeğiştirme tertibatı dişli sistemi
Cam nosePozisyon kamı
Cam positionKam pozisyonu
Cam systemKam sistemi
Cam systemKam sistemi
Cam systemKam değiştirme tertibatı
Cam system initial position Kam değiştirme tertibatı temel ayarı
Cam system motorKam sistemi motoru
cambereğrilik, şişkinlik
cambricpatiska
camel's hairdevetüyü
camel's hair yarndevetüyü ipliği
CanKova
CanKova
cantala fibrekantala lifi
cantiunuoussürekli, kesintisiz, kontinü
canvasçadır bezi, yelken bezi; kavana, kanaviçe
caoutchouckauçuk
capbaşlık, kep, kasket
CapKapak
capacitykapasite
capepelerin, harmani
capillaritykılcallık
capillarykılcak
capillary condesationkılcal yoğunlaşma
capillary tubekılcal boru
Capri Baldırı saran diz altı pantolon
caprolactamkaprolaktam
carbamatekarbamat
carbamidekarbamit, üre
carbohydratekarbonhidrat
carbonkarbon
carbon dioxidekarbondioksit
carbon fiberkarbon lifi
carbonatekarbonat
carbonic acidkarbonik asit
carbonizationkarbonizasyon
carbonizekömürleştirmek, karbonize etmek
carbonizingkarbonizasyon
carbonizing agentkarbonizasyon maddesi
carbonizing bathkarbonizasyon banyosu
carbonizing machinekarbonizasyon makinesi
carbonizing plantkarbonizasyon tesisi
carbonizing stainkarbonizasyon lekesi
carbonizing stovekarbonizasyon fırını
carboxymethyl cellulosekarboksimetil selüloz
carboxymethyl starchkarboksimetil nişasta
Carcinogen Kanserojen bileşen.
Uygun şekilde uygulanılması gerekir. Pek çok tekstil ürünü, kanserojen bir madde olan formaldehid üretir
cardtarak; taramak
cardedtaranmış
carded wool yarnştrayhgarn yün ipliği
cardiganhırka, örgü ceket
carding enginetarak makinesi
carding machinetarak makinesi
Care label Bakım etiketi
carpethali, kilim
carpet finishing machine halı apre makinesi
carpet loomhali tezgahı
carpet printing machinehalı basma makinesi
carpet woolhalı yünü
carpet yarnhalı ipliği
carriertaşıyıcı
CarrierTaşıyıcı
caseinkazein
casein fibrekazein lifi
casementperdelik pamuklu kumaş
cashmerekaşmir
cashmere woolkaşmir yünü
caskfıçı, varil
cast irondökme demir
cast offiğneden çıkarmak (ilmek)
castor oilhintyağı
catalysistezleştirme, kataliz
catalystkatalizatör, Akrilik tipi bileşenlere çapraz bağlanma sürecini hızlandırmak amacıyla eklenen madde
catalyzerkatalizör
CatchTutucu
CatchMandal
Catch PawlŞalt tırnağı
cathodekatot
cathodickatotsal
cationkatyon
cationickatyonik, Negatif yüklü ve noniyonik bileşenlerle karışan madde.
Bu fark sayesinde pigment giysi boyaması büyük ölçüde kolaylaşmıştır.
cationic dyekatyonik boya
caustickostik, yakıcı, aşındırıcı
caustic alkalialkali hidroksit
caustic ammoniaamonyum hidroksit
causticsoda sudkostik, sodyum hidroksit
caustic soda Iyesudkostik çözeltisi
causticizekostiklemek
cauterizeyakmak, ısıyla aşındırmak
cauterized patternyakma deseni, aşındırma deseni
cavityboşluk
celluloseselüloz
cellulose acetateselüloz asetat
cellulose derivativeselüloz türevi
cellulose fibreselüloz lifi
cellulose hydrateselüloz hidrat
cellulose triacetateselüloz triasetat
cementçimento
centermerkez
Centering gaugeMerkezleme parçası
Centering plateSıkma plakası
Centering plateSürgü plakası
Central setting device for bottom rollers Alt silindirler için merkezi ayar cihazı
centremerkez
centrifugal drumsantrifüj tamburu, santrifüj sepeti
centrifugal drying machinesantrifüj kurutma makinesi
centrifugal machinesantrifüjör
centrifugal powermerkezkaç kuvvet
centrifugal pumpmerkezkaç pompa, santrifüj pompa
centrifugesantrifüj; santrifüjlemek
ceratinekeratin
Certified buying office (C.B.O) Yetkili satın alma ofisi
chainzincir
Chain conveyorZincirli taşıma
chain loomzincirli tezgah
chain mercerizerzincirli merserizasyon makinesi
chain mercerizing machineZincirsiz merserizasyon makinesi
chain reactionzincirleme tepkime, zincirleme reaksiyon
chain stitchzincir dikişi, zincir işi
chalktebeşir
chamberoda, kompartıman
chamber dryingkompartıman kurutması
chamoisgüderi
changedeğişmek; değiştirmek; değişiklik, değişme, değişim
Change BCD positionsBCD konum degiştiriçi
Change gearDeğişebilir dişli
Change pointKumanda noktası, kumanda zamanı
Change positionDeğişme pozisyonu
changeableyanardöner, janjan
changeable effectyanardöner görünüm, janjan efekti
Changing the lotParti değişimi
ChannelKanal
Channel Stitch Kanal reçme
chargeağırlaştırmak
charge the bathbanyoyu hazırlamak
Charging setŞarj ekipmanı
charmeuseşarmöz
chartçizelge, tablo
checkekose; kontrol
cheeseçapraz bobin
cheeseclothtülbent
chelateçelat
chelationçelatlama, kıskaçlama
chemicalkimyasal; kimyasal madde
chemical analysiskimyasal analiz, kimyasal çözümleme
chemical finishapre
chemical finishingapreleme
chemical finishing agentapre maddesi
chemical finishing effect apre efekti
chemical finishing padderapre fuları
chemical finishing plantapre tesisi, bitim işlemi tesisi
chemical mordanting agentmordanlama maddesi
chemical oxygen deman, COD kimyasal oksijen gereksinimi, KOG
chemical radicalkimyasal radikal
chemical reactionkimyasal tepkime, kimyasal reaksiyon
chemical symbolkimyasal simge
chemically purekimyaca arı, kimyevi saf
chemistrykimya
Chest pocket Göğüs cebi
chequerekose deseni; damalı yapmak, ekose desenli yapmak
chequeredkareli, damalı
cheviot woolşevyot (yünü)
chiffonşifon, ipek tül
children´s wearçocuk giyimi
chinébenekli desenli
Chinese oak silktusah ipeği
chintzrenkli desenli pamuklu kumaş
chintz calenderparlatma kalandırı, çinz kalandırı, friksiyonlu kalandır
chintz effectparlatma efekti
chintz finishparlatma apresi
chloric acidklorik asit
chlorideklorür
chlorinateklorlamak
chlorinationklorlama
chlorineklor
chlorine bleachingklor ağartması, hipoklorit beyazlatması
chlorine resistantklora dayanıklı
chloriteklorit
chlorite bleachingklorit beyazlatması, klorit ağartması
chloroformkloroform
chromatekromat
chromatickromatik
chromatic aberration renk sapması
chromaticsrenk bilgisi
chromatographykromatografi
chromekromlamak
chrome dyestuffkrom boyası
chrome gelatinekrom jelatin
chrome mordantkrom mordanı
chromiumkrom
chromium acetatekrom asetatı
chromogenkromogen, kromojen
chromophorekromofor
ChuteDüşme (dalma) haznesi
circledaire
Circuit breakerSigorta
Circuit layoutKumanda planı
circular knitting machineyuvaralak örgü makinesi
circulateolaşmak, deveran etmek
circulating air dryerhava sirkülasyonlu kurutucu
circulationdolaşım, devir, sirkülasyon
circulation of liquorbanyo sirkülasyonu
citratesitrat
citric acidsitrik asit, limon asidi, limontuzu
citrinesitrin
citromycetinsitromisetin
Clamp boltSıkıştırma eksantriği
Clamping pieceSıkıştırma parçası
Clamping ringGerdirme bileziği
Claps Toka, kopça (kemer vb.de kullanılan)
classificationsınıflama, bölümleme
classifysınıflamak, bölümlemek
ClawTespit tırnağı
cleantemiz; temizlemek
CleaningTemizleme
Cleaning brushTemizleme fırçası
Cleaning deviceTemizleme donanımı
Cleaning headTemizleme başlığı
Cleaning passageTemizleme turu
cleansetemizlemek
cleansertemizleme maddesi
clearparlak, berrak; temiz
clear rinsingson durulama
Clearer deviceTemizleme donanımı
Clearer rollerTemizleyici makara
Clearer roller supportTemizleme silindiri tutucusu
clicopatiska, pamuk bezi
climateiklim
clipkırkım, kırpma
clippingkırkım, kırpma
ClockwiseSaat yönü
Clockwise rotation (of the spindles)Saat yönü dönüşü (iğler)
CloggingTıkanma
cloquéklog, kabarcıklı krep
closekapatmak, kapamak
clotpıhtılaşmak
clothkumaş, bez
cloth batchkumaş topu
cloth beamkumaş roliği
cloth breaking machineapre kırma makinesi
cloth cutting machinekumaş kesme makinesi
cloth expanderkumaş açıcı
cloth feeding apparatuskumaş besleme aygıtı
cloth finishingkumaş apresi
cloth finishing presskumaş apre presi
cloth fullingkumaş dinkleme
cloth guiderkumaş sevk aparatı
cloth humidifying machinekumaş nemlendirme makinesi
cloth looking machinekumaş kontrol makinesi
cloth millingkimaş dinkleme
cloth printingkumaş baskısı
cloth rollerkumaş roliği
cloth shearing machinekumaş tıraşlama makinesi
cloth singeing machinekumaş yakma makinesi
cloth supplykumaş besleme, kumaş verme
cloth take-up machinekumaş sarma makinesi
cloth wastekumaş telefi
clothesgiysi, elbise
clothes mothgüve
clothes pegçamaşır mandalı
clothes pressçamaşır dolabı, elbise dolabı
clothinggiyim
clothing Industrygiyim endüstrisi, konfeksiyon sanayi
Clothings Giysiler
cloud temperaturebulanıklık noktası
Clutch CouplingKavrama
coagulatepıhtılaşmak, koyulaşmak
coagulationpıhtılaşma, koagülasyon
coalkömür
coarsekaba
coatceket; palto; manto; kaplamak, örtmek
coatingkaplama, örtme; elbiselik kumaş, paltoluk kumaş
coating doctorkaplama raklesi, sürme raklesi
coating finishrakleyle apre, rakleli bitim işlemi
cocklekırışık, buruşukluk
coconut fibrehindistancevizi lifi
cocoonkoza
cocoon openerkoza açıcı
CodeKod numarası
coefficientkatsayı
cohesiontürdeş yapışma, kohezyon
coirhindistancevizi lifi
coldsoğuk
cold bleachingsoğuk ağartma, soğuk beyazlatma
cold dyeingsoğuk boyama
cold dyeing dyestuffsoğum boyama boyarmaddesi
cold pad-batch methodsoğuk bekletme yöntemi
cold retention dyeingsoğuk bekletmeli boyama
cold washingsoğuk yıkama
cold water rettingsoğuk suda havuzlama
cold water rinsingsoğuk suda çalkalama
cold wetting agentsoğukta etkin ıslatıcı
collaryaka
Collar Stand Yaka ayağı
Collector sheetBiriktirme saçı
collodionkolodyum
collodion cottonkolodyum pamuğuf
colloidasıltı, kolloit
colloresin proceskoloresin yöntemi
colorrenk
colorantrenklendirici
colorationrenklendirme
colorimeterrenkölçer, kolorimetre
colorimetryrenkölçüm, kolorimetri
colourrenk; boya; renk vermek, boyamak
colour blendingrenk karışımı
colour changerenk değişimi
colour chartrenk katalogu
colour coderenk kodu
colour combinationrenk kombinasyonu
colour deviationrenk sapması
colour discharge printingrenkli aşındırma baskı
colour doctorboya raklesi
colour embossingrenkli kabartma
colour fastness to Rubbingsürtünmeye karşı renk haslığı
colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing ileri geri sürtme çevrimlerine karşı renk haslığı
colour fastness to chlorinated water klorlu suya karşı renk haslığı
colour fastness to hot water sıcak suya karşı renk haslığı
colour fastness to sea water deniz suyuna karşı renk haslığı
colour fastness to water suya karşı renk haslığı
colour filmrenkli film
colour harmonyrenk harmonisi, renk uyumu
colour mixturerenk karışımı
colour printingrenkli baskı
colour resistrenkli reserve
colour scalerenk ölçeği, renk skalası
colour senserenk duyusu
colour sensitivityrenk duyarlığı
colour sequencerenk kararlılığı
colour stainrenk lekesi
colour temperaturerenk sıcaklığı
colour testrenk testi
colour valuerenk değeri
colour yieldrenk verimi
colouredrenkli
coloured clothrenkli kumaş
coloured dischargerenkli aşındırma
coloured embossingrenkli kabartma
colour fastboyaya dayanıklı
colour fastnessrenk haslığı
colourfulrenkli
colorimeterRenkölçer. Kalitekontrol amaçlı kullanılan ve tekstil renk değerlerini ölçmek için kullanılan alet
colouringrenklendirme
colouring agentboya maddesi
colouring powerboyama gücü
colouristboyacı, basmacı, kolorist
colourlessrenksiz
combtarak; taramak
combed yarnkamgarn
combertarak
comber wastetarakaltı, döküntü
combination colourkarışım rengi
combination dyeingkarışım boyama
combination shadekarışım tonu
combinebirleştirmek; birleşmek
combined bleachingkombine ağartma, kombine beyazlatma
combined milling kombine dinkleme
combingstarantı
combustionyanma
combustion heatyanma ısısı
Comment formÜretim gözetimi
commerceticaret, alışveriş
commercial weightticari ağırlık
comparative dyeingkarşılaştırma boyaması
comparisonkarşılaştırma
compensatedenklemek, denge sağlamak
compensating rollerrakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma silindiri
Compensating springDengeleme yayı
Compensator lever (yarn tension)Dengeleme kolu (iplik gerginliği)
complementarykomplemanter, tamamlayıcı, tümler
complementary colourkomplemanter renk, tamamlayıcı renk
complex saltkompleks tuz
complexing agentkompleks yapıcı
componentbileşen
compositionbileşim, terkip
compoundbileşik
compresssıkıştırmak
compressed airbasınçlı hava, sıkıştırılmış hava
compressibilitysıkışırlık, kompresibilite
compressionsıkıştırma, kompresyon
compressive shringkagesıkıştırmalı çektirme, kompresif çektirme
compressive shrinking machinesıkıştırmalı çektirme makinesi, kompresif çektirme makinesi
computerbilgisayar
concaveiçbükey
Concave adapterKonkav adaptör
concave rolleriçbükey vals, içbükey silindir
concentratekoyulaştırmak, deriştirmek
concentratedderişik konsantre
concentrationderişim, konsantrasyon
concentricaleşmerkezli, özdekeş
condensateyoğuşuk, kondensat
Condensate separatorKondensat çıkışı
condensationyoğunlaşma
condensation machinekondensasyon makinesi
condensation resinkondensasyon reçinesi
CondenserYoğunlaştırıcı
Condenser barYoğunlaştırıcı rayı
conditiondurum; kondisyonlamak
conditioning machinekondisyonlama makinesi
conductivityiletkenlik
conekoni; konik bobin, konik çapraz bobin
Cone angleKoniklik açısı
Cone heightKoniklik yüksekliği
Cone point spindleSivri iğ dip yatağı
configurationkonfigürasyon
Configuration of PLC inputs and outputs PLC giriş ve çıkışlarının konfigürasyonu
Configuration planKonfigürasyon planı
conicalkonik
coning oilbobin yağı
conjugated fibrebikomponent lif, iki komponentli lif
Connecting rodKrank (bağlantı) kolu
constantdeğişmez, sabit
constituentbileşen
consumetüketmek
consumptiontüketim
contactdeğme, temas
Contact areaTemas yüzeyi
contact dryerkontak kurutucu
contact dryingkontak kurutma
Contact pinTemas iğnesi
Contact rollTemas makarası
Contact roll assemblyTemas makarası grubu
Contact unitTemas ünitesi
containerkap
ContainerToplayıcı kap
Container for used oilKullanılmış yağ kabı
contaminatekirletmek, pisletmek
contaminationkirletme
contentiçerik
continualsürekli, aralıksız
continuous agerkontinü buharlayıcı, kesintisiz buharlayıcı
continuous bleachingkontinü beyazlatma, kesintisiz ağartma
continuous dyeingkontinü boyama, kesintisiz boyama
continuous dyeing machineskontinü boyama makinesi, kesintisiz boyama makinesi
continuous finishingkontinü apre, kesintisiz bitim işlemi
continuous processkontinü metod, kesintisiz yöntem
contourkontur
contractçekmek, büzülmek
contractionçekme, büzülme
contrastkarşıtlık, kontrast
contrast dyeingkontrast boyama
contrasting colourkontrast renk
controlkontrol etmek, denetlemek
Control boardKontrol paneli
Control cabinetKontrol dolabı (kabini)
Control cabinet doorKontrol dolabı kapağı
Control functionKontrol fonksiyonu
Control panelKontrol terminali
Control panelKontrol paneli
Control pinKumanda pimi
Control transformerKontrol transformatörü
Control voltageKontrol voltajı
convectionkonveksiyon
convection drierkonveksiyon kurutucu
convection dryingkonveksiyon kurutması, sıcak havayla kurutma
conventional fabric softeners Konvansiyonel kumaş yumuşatıcılar. Boyama sürecinin sonunda uygulanan katyonik yumuşatıcı
convertdeğiştirmek
converterkonverter, dönüştürücü
convexdışbükey
convex rolerdışbükey vals, dışbükey kurutucu
conveyortaşıyıcı, konveyör
Conveyor belt driveTaşıma bandı tahriği
conveyor belt drying machine taşıma bantlı kurutucu
Conveyor drive (RingCan)Taşıma bandı tahriği (RingCan)
conveyor dryertaşıma bantlı kurutucu
Conveyor systemTaşıma bandı
Conveyor System Service Operation Window"Taşıma Sistemi Servis Çalışması" ekranı
coolsoğutmak
coolersoğutucu
coolingsoğutma
cooling rollersoğutma silindiri
Cooling tongSoğutma dili (Sıcak presleme donanımı)
cooling watersoğutma suyu
copkops, masura
CopKops, Masura
Cop bridgeKops koprüsü
Cop buildKops oluşumu
Cop diameterKops çapı
cop dyeing machinekops boyama makinesi
Cop ejectorKops çıkarıcı
Cop monitoringKops gözlemi
Cop removing stationKops çıkarma istasyonu
Cop winderBobin makinesi
copolymerkopolimer, eşpolimer
copolymerizationkopolimerizasyon, eşpolimerleşme
copperbakır
copper acetatebakır asetat
copper coating machinebakır kaplama makinesi
copper cylinderbakır silindir
copper mordantbakır mordan
copper naphthenatebakır naftenat
copper numberbakır sayısı
copper rayonbakır ipeği
copper sulphatebakırsülfat, göztaşı
copperas vatvitriyol küpü
copykopya
copying tablekopyalama masası
cordfitil; ip, sicim, şerit
cord velvetfitilli kadife
cordedfitilli
cordonnetkordone
corduroyfitilli kadifi
coreçekirdek
CoreCore (özlü) iplik
core mercerizingçekirdek merserizasyonu
Core yarn equipmentCore iplik donanımı
corkmantar
correlationilinti, korelasyon
corrodeaşındırmak, yemek
corrosion-proofaşınmaya dayanıklı
corrosion-resistingaşınmaya dayanıklı
corrosionyenim, aşınma, korozyon
corsetkorse, korsa
corundumkorindon
cottaga steamerbuharlama odası
cottage drierkurutma odası
cotted woolkeçeleşmiş yün
cottonpamuk
cotton battingtabaka halinde pamuk
cotton bib Bebek önlüğü
cotton bleachingpamuk ağartma
cotton cleaning machinepamuk temizleme makinesi
cotton clothpamuklu kumaş
cotton fabricpamuklu kumaş
cotton factorypamuk fabrikası
cotton fibrepamuk lifi
cotton ginpamuk çırçırı
cotton industrypamuk endüstrisi
cotton linenyarı keten
cotton millpamuk fabrikası
cotton pickerpamuk toplama makinesi
cotton picking machinepamuk toplama makinesi
cotton plantpamuk fidanı
cotton plushpamuklu pelüş
cotton staplepamuk teli, pamuk lifi
cotton velvetpamuklu, kadife
cotton wad(ding)hidrofil pamuk
cotton weaving millpamuklu dokuma fabrikası
cotton woolham pamuk; hidrofil pamuk
cotton yarnpamuk ipliği
cottonizepamuklaştırmak
cottonseedpamuk çekirdeği, çiğit
cottonseed oilpamuk yağı, çiğit yağı
countiplik numarası
counter-ductorkontr-rakle
Counter cardSayaç kartı
Counter of operating hoursÇalışma saatleri sayacı, Çalışma saatleri numaratörü
counterbladekontr-rakle
CounterclockwiseSaat yönünün aksi yönü
Counterclockwise rotation (of the spindles)Saat aksi yönü dönüşü (iğler)
counterfallersayaç düşürücü
couplekenetlemek
couplingkenetlenme
coupling componentkenetlenme komponenti
coupling dyestuffskenetlenme boyar maddeleri
Coupling neckKavrama pimi muylu bağlantısı
coupling reactionkenetlenme reaksiyonu
coutureterzilik, desinatörlük
couturiermodacı, desinatör
covalent bandkovalent bağ
coverKapak, Muhafaza, örtmek, kaplamak
Cover All Omuzu kapalı iş elbisesi
Covering fibresÖrtücü lifler
covering powerörtme güce (boya)
Covering Stitch Reçme
coverletyatak örtüsü
crepkrep, bürümcük
cr pe de Chinekrepdöşin
cr pe Georgettekrepsüzet
cr pe yarnkrep ipliği
crabbingkrablama, yaş fiksaj
crabbing liquorkrablama çözeltisi, yaş fiksaj çözeltisi
crabbing machinekrablama makinesi, fiksaj makinesi
CradleTutucu kızak
CradleKafes
Cradle spacerKafes tutucu
crapekrap
crease-freekırışıksız
crease-proofingburuşmazlık bitim işlemi
crease-resist finishburuşmazlık apresi
crease-resistantburuşmaz
creasekırışık, buruşuk; pli, kırışmak, buruşmak, pli yapmak
crease formationkırışık oluşumu
crease proofburuşmaz
crease recovery angleburuşmazlık açısı, katlanma açısı
creelcağlık, çözgü sehpası
CreelCağlık
crepekıvırcıklaştırmak
creponkrepon
cretonnekreton
Crew Neck Bisiklet yaka
crex-neckhakim yaka
crimpkıvırcıklaştırmak
crimp effectkrep etkisi, krep efekti
crimped fabricbürümcük
crimping machinekıvırcıklaştırma makinesi
crimsonfesrengi, kızıl
criticalkritik
critical pressurekritik basınç
critical speedkiritik hız
critical volumekritik hacim
crochet kroşeörgüsü, tek tığ örgüsü
crochet hookdantel tığı
Croc king Renk verme. İşlenmiş kumaşın basınç altında beyaz kumaşa bıraktığı renk miktarı
Crock meter Kumaşın renk verme miktarını ölçen alet
croptabakalanmış hayvan derisi
cross brushing mac hinecapraz fırça makinesi
cross dyeüzerine boyamak
cross shearing machineenine makaslama makinesi
Cross linking Çapraz bağlanma. Akrilik tipi bileşenin kendisini hem pigmente hem de ana maddeye kalıcı bir şekilde bağlayarak renk atmanın önüne geçme özelliği. Bu işlem eskiden yüksek sıcaklık ve katalizör gerektirirdi, ancak yeni reçine bileşenleri aynı işlevi oda sıcaklığında gerçekleştirilen kuruma esnasında da yerine getiriyor
cross stitchçapraz dikiş
cross stripedenine çizgili, reye
cross wound bobbinçapraz bobin
Cross wound packageÇapraz sarımlı bobin, silindirik
Cross gaugeÇapraz şablon
cross raisingenine şardonlama, açık şardonlama
cross sectionkesit
crossbredmelez
Crossover V neck Binmeli V yaka.
crosswise shearing machineenine makaslama makinesi
Crown gear swing armAyna dişlisi kasnağı
crucibleyüksek, kroze
crudeham
crumpleburuşturmak, kırıştırmak
crunch finishhışırtılık apresi
crunchy handlehışırtılı tulum
crushezmek; sıkıştırmak
crystalkristal
crystallitekristalit
crystallizekristalleşmek, billurlaşmak
cubic centimetersantimetreküp
cuffmanşet, kolluk
cuff linkkol düğmesi
cuitekuite ipeği
cultivationtarım, yetiştirme
cumprammoniumsilk kupramonyum ipeği, yapay ipek
CupKap
cuprammoniumrayon kumpramonyum ipeği, yapay ipek
cupro fiberbakır ipeği lifi
Curing time Renk atmanın maksimum düzeyde önüne geçilebilmesini sağlayan çapraz bağlanmanın tamamlanması için geçmesi gereken süre
curlkıvırmak, bükmek
curruytabaklamak, sepilemek
CursorKursör
curtainperde
curtain machineperde makinesi
curtain stretcherperde gergefi
cushionyastık
Cushion rollerBalon silindiri
cutkesmek
CutCat Data Window"CutCat Verileri" ekranı
CutCat unitIğ dibi temizleme robotu (CutCat ünitesi)
CutterBıçak
cutting cylinderkesme silindiri
cuttingsatık, dökünkü, telef
cuttlekatlamak, paftalamak, istiflemek
cuttlerkatlayıcı
cuttling framekatlama donanımı, paftalama donanımı, istifleme donanımı
cyanidationsiyanürleme
cyaninesiyanın
cyanine dyesiyanin boyası
Cycle completedÇevrim (ritim) bitimi
Cycle counterRitm sayacı
Cyclic speed variationÇevrimsel hız varyasyonu
Cyclic speed variationÇevrimsel hız varyasyonu
cylindersilindir, vals, rolik, merdane
cylinder drying machinesilindirli kurutma makinesi
cylinder fulling machine silindirli dinkleme makinesi
Cylinder of cleaning systemTemizleme silindiri
cylinder presssilindirli pres
cylinder printingsilindirli baskı
cylinder setting machinesilindirli kesme makinesi
cylinder steamerdavullu buharlayıcı
cylinder washing machinetamburlu yıkama makinesi
cylindricalsilindirik
cysteinesistein
cystinesistin
- D d -
damaskdamasko, Şam kumaşı
dampnem, rutubet
dampennemlendirmek
Damping agentBuharlama maddesi
dancer rollerrakkas vals, rakkas silindir, ayak uydurma valsi
dancing rollerrakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma valsi
darkkoyu
dark roomkaranlık oda
darkenkoyulaştırmak (renk)
darngözemek, örmek
darning needlekumaş onarma iğnesi, gözeme iğnesi
darning yarnörme ipliği
Data safeguardingVeri emniyeti
daylightgünışığı
daylight lampgünışığı lambası
deacidifyasidini gidermek
deaddonuk, cansız
dead steamçürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
deaeratehavasını gidermek, havasını almak
Decade switchDesimal şalter
decarbonizekarbonunu gidermek
decatedekatirlemek
decatingdekatirleme
decatize with dry steamkuru buharla dekatirlemek
decatizing clothdekatir bezi
decatizing fastnessdekatir haslığı
decatizing machinedekatir makinesi
decatizing rollerdekatirleme valsi
decatizing staindekatir lekesi
decayçürümek
dechlorinateklorsuzlaştırmak, klorunu gidermek
dechlorinationklorsuzlaştırma, klorunu giderme
decolorizationrengini açma, renksizleştirme, soldurma
decolorizerengini açmak, renksizleştirmek, soldurmak
decomposeayrıştırmak, parçalamak, dağıtmak
decompositionbozunma
decoratesüslemek, dekore etmek
decorationdekorasyon, süsleme
decorativedekoratif, süsleyici
decreaseazalmak, eksilmek
deepderin, koyu
deep pile fabricuzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş
deependerinleştirmek; koyulaştırmak
defecthata, kusur
defectivekusurlu, bozuk
defective fabricsdefolu mallar
defoamköpüğünü gidermek
defoaming agentköpük giderici madde
deformationdeformasyon
deforthing agentköpük giderici
defrothköpüğünü gidermek
degasgazını almak, gazını gidermek
degenerationyozlaşma, dejenerasyon
degradationbozinma, ayrışım
degradeayrıştırmak, çözmek
degreaseyağını gidermek (yün)
degreasing agentyağ giderici madde
degreasing bathyağ giderme banyosu
degreederece
degree of hardnesssertlik derecesi
degree of saturationdoyma derecesi
degumzamkını gidermek, serisini çözmük 8ipek)
degumming bathzamk giderme banyosu
dehumidificationnemini alma, kurutma
dehumidifiernem alma maddesi, kurutucu madde
dehumidifiynemini almak, kurutmak
dehydratesuyunu almak
dehydrating agentkurutma maddesi
dehydrationdehidrasyon, su giderme, kurutma
dehydrogenationhidrojen giderme, dehidrojenasyon
deliveryteslim, verme
delivery rollerbesleme silindiri, besleme valsi
Delivery speedÇıkış hızı
delusterparlaklığını azaltmak, matlaştırmak
deluster rayonmat reyon
delustering agentmatlaştırma maddesi
delustering calendermatlaştırma kalandırı
demineralizationmineralini giderme
denaturationdenatürasyon
denatured alcoholiçilmez alkol, denatüre alkol
denierdenye
denimdenim
densityyoğunluk
deoxidationoksijen giderme
deoxidizeoksijenini gidermek
deoxidizeroksijen giderici madde
depilatekıllarını gidermek, tüylerini gidermek
depolymerizationdepolimerizasyon
deposittortu, çökelti
depreciationamortisman, aşınma
depthderinlik
depth of colourrenk koyuluğu, renk derinliği
depth of shaderenk koyuluğu, renk derinliği
derivativetürev
desiccatordesikatör
designdesen; çizmek, desen yapmak
design cylinderdesen silindiri
design paperdesen kağıdı
designerdesinatör
desintegrationparçalanma, ayrışma
desizehaşıl sökmek
desizedhaşılsız, haşılı sökülmüş
desizing agenthaşıl sökme maddesi
desizing machinehaşıl sökme makinesi
desorptiongeri bırakma, desorpsiyon
desuintyağını gidermek (yün)
desulphurizekükürdünü gidermek
detachayırmak, sökmek
detectordedektör, bulucu
detergencyyıkama gücü, temizleme gücü
detergentdeterjan
detergent poweryıkama gücü
detonationpatlama
deuteriumdöteryum
deuterondötron
developinkişaf ettirmek
developer inkişaf maddesi, developman maddesi
developing bathinkişaf banyosu
developing dyestuffinkişaf boyası, diazo boyası
developmentinkişaf
deviationsapma
deviation in shadenüans sapması
dextrindekstrin
disulpidedisülfür
dividebölmek, ayırmak
diagonalçapraz
dialysisdiyaliz
diameterçap
diaphragmdiyafram
diastasediyastaz
diazo compounddiazo bileşiği
diazo dyesdiazo boyaları
diazosulfonatediazosülfonat
diazotizationdiazolama
diazotizediazolama
dichroismikirenklilik, dikroizm
dichromaticikirenkli, dikromatik
dierolet
die milling machinerolet makinesi
differentfarklı, değişik
differential dyeingdiferansiyel boyama
diffractionkırınım
diffuseyayılmak, dağılmak
diffuseryayıcı, difüzör
diffusionyayınım, difüzyon
diluteseyreltmek
dilute solutionseyreltik çözelti
diluting agentseyreltici
dilutionseyreltme
dimdonuk; donuklaştırmak
dimensionboyut, ölçü
dimerizationikizleşme, dimerizasyon
dimethyldimetil
dipdaldırmak
dip dyeingdaldırmalı boyama
dip finishdaldırmalı apre
diphenyldifenil
diphenylmethanedifenilmetan
diphenylmethane dyesdifenilmetan boyaları
dipoledipol, çiftucay
dipping drumdaldırma tamburu
dipping liquordaldırma çözeltisi
dipping rollerdaldırma silindiri, daldırma valsi
dircetdirekt, doğrudan
direct currentdüz akım, doğru akım
direct dyeDoğrudan boyama. Elektrolit (tuz) ve sıcaklık uygulamasıyla selülozik fiberi kaplayan boya maddesi. Bu madde solmanın önüne geçilmesi için boyama sonrası bazı ek işlemler gerektirir.
direct dyeingdirekt boyama
direct dyestuffDirekt boyarmadde
direct printingDirekt baskı
direct spinningDoğrudan büküm
direct spinning machineDoğrudan büküm makinesi
directionYön, doğrultu
Direction of rotation of the spindlesIğ dönme yönü
dirtKir, pislik
dirt removalKir giderme
dirt repellentKir itici, kirlenmez
dirtypis, Kirli; pisletmek, kirletmek
dirty productKirli ürün. Çevreye olumsuz etkisi bulunan ürün.
disacidifyAsidini gidermek
disazo dyeDizaso boya
DiscTas (çift tacın)
dischargeAşındırmak
discharge printRonyan Baskı
discharge printingAşındırma baskı
discharge printing pasteaşındırma baskı patı
discharge resistAşındırma rezervesi
dischargeabilityAşındırılabilirlik
discharging agentAşındırma maddesi
discolour renginiDeğiştirmek, soldurmak
discolourationRengi değişme, solma
discontinuousKesintili, süreksiz
disinfectdezenfekte etmek
disinfectantmikrop öldürücü, dezenfektan
disinfectiondezenfeksiyon
dispersedağıtmak; dağılmak, dispers
disperse dyedispers boya
dispersing agentdispersleme maddesi
dispersing powerdispersleme gücü
dispersionDağılım, Dağılma (Renk verici madde ya da kimyasal maddenin kumaşta yayılma hızı.)
DisplaySunum ekranı
DisplaySunum ekranı
Display cardSunum ekranı kartı
Display moduleSunum ekranı modülü
dissociateayrıştırmak
dissociationayrışma
dissolubleerir, eriyebilir
dissolveeritmek, erimek
distafföfke
distanceuzaklık, mesafe
Distance ringRondela
distildamıtmak
distillationdamıtma
distillation flaskdamıtma balonu
distilled waterdamıtık su
distributedağıtmak
disulpidedisülfür
dividebölmek, ayırmak
doctorraklı, sıyırıcı
doctor bladerakle bıçağı, sıyırma bıçağı
doctor streakrakle izi
doctur kniferakle bıçağı, sıyırma bıçağı
doeskindişi geyik derisi
dofferpenyör, tarak
DofferDoffer
Doffer beamTutucu rayı, Takım değiştirici rayı
Doffer beam (Außengreifer)Takım değiştirici çubuğu (Dıştan kavrayıcıda)
Doffer Data Window"Takım Değiştirici Verileri" ekranı
Doffer heightTakım değiştirici yüksekliği
Doffer in step 00Takım değiştirici 00 basamağında
Doffer latchIğ kancası
Doffer Service Operation Window"Takım Değiştirici Servis Çalışması" ekranı
dog hairköpek kılı
DoorKoruyucu kapı
DoorKapı
Door contact switchKapı temas şalteri
dope dyeingYığın boyama
dosageDozaj
doseDoz
dosing machineDozaj makinesi
double-facedÇift yüzlü
doubleÇift; katlamak
double bondÇift bağ
double calenderÇift kalandır
double chain stitchÇift zincir dikiş
double decompositionçifte bozunma
double doctor knifeçift rakle
double ower sizedBüyük beden, iki beden büyük
double scope neckÇit Yönlü (U) oyuk
double sizingçift yüz apresi
Double underwinding flangeÇift dip sarım flanşı
doubled yarnbükümlü iplik, çiftkat iplik
doublerkatlama makinesi
downkuştüyü; tüy, hav
down resistanttüy geçmez, kuştüyü geçmez
downprooftüy geçmez, kuştüyü geçmez
DownwindAşağıya sarım
Downwinding Downwound wrapAşağıya sarım
downytüylü
dozendüzine
DraftÇekim
Draft gearingÇekim sistemi tahriği
Drafting planeÇekim alanı düzeyi
Drafting systemÇekim sistemi
Drafting System Data Window"Çekim Sistemi Verileri" ekranı
Drafting zoneEkartman mesafesi
Drafting zoneÇekim bölgesi
Dragchain retainerÇekme zinciri tutucusu
drapeperde
draperykumaş, perdelik kumaş; manifatura
drawcordKordon
drawerskülot, don
drawingçizim; çekme, çekim
drawing frameçekme makinesi
dresselbise, giysi; giyinmek
dress fabricelbiselik kumaş
dressinghaşıl
dressing gownsabahlık, ropdöşambr
drierkurutucu
drilldiril
drip-drysıkma istemeyen, ütü istemeyen
Drip panDamlama kabı
Drive - limit stopTahrik hareketinin kesilmesi
DriveTahrik, Kumanda
Drivemotor Çalıştırma (tahrik) motoru
Drive motorTahrik motoru
Drive motor forward motionTahrik motoru ileri hareketi
Drive motor return motionTahrik motoru geri hareketi
Drive of the lifting mechansim Kurs hareketi tahriği
Drive pulleyTahrik kasnağı, Cer kasnağı
Drive shaftEksantrik kam mili
Drive wheelTahrik dişlisi
Driving beltTahrik kayışı
dropDamla; damlamak
dropping glassPipet
drumTambur, silindir
dryKuru; kurutmak; kurumak
dry cleaningKuru temizleme
dry cleaning detergentKuru temizleme deterjanı
dry cleaning onlySadece kuru temizleme
dry distillationKuru damıtma
dry finishingKuru apreleme
dry weightKuru ağırlık
dryerKurutucu
dryingKurutma maddesi
drying agentKurutma maddesi
drying apparatusKurutma aygıtı
drying chamberKurutma odası
drying cylinderKurutma silindiri
drying equipmentKurutma donanımı
drying installationKurutma tesisi
drying machineKurutma makinesi
drying plantKurutma tesisi
drying rollerKurutma silindiri
drying stenterGermeli kurutma makinesi
dubYağlayıp yumuşatmak (deri)
duckDok, branda bezi
duffleKalın havlı yünlü kumaş
dullDonuk, sönük, mat
dull effectMat efekt
dull finishMatlık apresi
dullingMatlaştırma
dulling agentMatlaştırma maddesi
dupionDupiyon
duplexÇift, dubleks
duplex printingDubleks baskı
duplex printing machineDubleks baskı makinesi
durabilitydayanıklılık, sağlamlık
durabledayanıklı, sağlam
durationsüre, müddet
dust-tighttoz geçirmez
dusttoz
dustprooftoz geçirmez
duvetinedivitin
dvetyn(e)divitin
dye boya; boyamak
dye absorptionboyanabilirlik, boyanabilme
dye affinityboyanabilirlik, boyanabilme
dye autoclavebasınçlı boyama aparatı
dye backboya teknesi, boya kabı
dye baseboya bazı
dye bathboya banyosu (Kumaşın renk özelliklerini değiştirmek amacıyla konduğu sıvı çözelti.)
dye beamboya levendi
dye beckboya teknesi, boya kabı
dye bobbinboyama bobini
dye coreboyama bobini
dye feeding rollerboya merdanesi
dye fixing agentboya fiksaj maddesi
dye liquorboya banyosu
dye mordantboya mordanı
dye padderboya fuları
dye penetrationboya nüfuzu, boyanın içe işlemesi
dye removerboya çıkarıcı
dye retarderboya geciktirici
dye solutionboya çözeltisi
dye tubeboya bobini
dye wesselboya kabı
dye winchboya haspeli
dye woodboya ağacı
dye worksboyahane
dye yieldboya verimi
dyeabilityboyanabilirlik
dyed-in-the-woolboyalı iplikten yapılmış
dyehouseboyahane
dyeingboyama bobini
dyeing acceleratorboyama hızlandırıcı
dyeing apparatusboyama aygıtı
dyeing auxiliaryboyama yardımcı maddesi
dyeing beamboyama levendi
dyeing industryboya sanayi
dyeing machineboyama makinesi
dyeing plantboyahane
dyeing powerboyama gücü
dyeing temperatureboyama sıcaklığı
dyerboyacı
dyestuffboyarmadde, boyarözdek
dyestuff dustingboyarmadde uçuntusu
dyestuff flightboyarmadde uçuntusu
dynamicdinamik, devingen
- E e -
Ear protectorsKulak koruyucu
easy-careYıkanıp giyilebilen, ütü istemeyen
easyKolay
eau de JavelJavel suyu
eboniteEbonit
ebullioscopyEbüliyoskopi
ecru silkHam ipek, sert ipek, ekrü ipeği
edgeKenar
edgestichÇima
effectEtki, efekt
effect threadEfekt ipliği, fantezi iplik
effectiveEtkili
effervescenceKöpürme, efervesans
elasticyEsneklik, elastikiyet, Lastik
elastomerElastomer
Electric shockElektrik çarpması
Electrical parts listCihaz listesi
electricityelektrik
electrochemicalelektrokimyasal
electrochemistryelektrokimya
electrodeelektrot
electrodialysiselektrodiyaliz
electrokineticelektrokinetik
electrolysiselektroliz
electrolyteelektrolik (Boya banyosuna eklenen ve boya çözeltisindeki rengi sudan ayrıştırıp kumaşa yönelten bileşen ya da sıvı.)
electrolyticelektrolitik
electrolytic bleachingelektrolitik ağartma
Electromagnetic brakeElektromanyetik fren
Electromagnetic clutchElektromanyetik kavrama
electromotiveelektromotor
electrophoresiselektroforez
electrophoreticelektroforetik
electropolishingelektropolisaj, elektriksel parlatma
elevatorasansör
ElitopEliTop, EliTube
ElitubeEliTop, EliTube
Elivac suction systemEliVac emiş sistemi
elongationuzama, genişleme
elongation at breakkopma esnemesi
embossgofreleme, kabartma apresi
embossed printkabartma baskı
embossinggofraj, kabartma
embossing calendergofre kalandırı, baskı kalandırı
embossing effectkabartma efekti
embossing feltgofre keçesi
embossing machinegofre makinesi, kabartma makinesi
embossing machinegofre silindiri
embroidernakış işlemek, işlemelerle süslemek
embroideryişleme, nakış
embroidery yarnnakış ipliği
Emergency buttonİmdat kapama butonu
Emergency linkİmdat kapama zinciri
Emergency pull cordImdat kapama kordonu
Emergency stop mechanismImdat kapama cihazı
Emergency Stop Window"İmdat Duruş" ekranı
Emergency switch with pull cordÇekme kordonlu imdat kapama şalteri
Emergency switch with pull cordÇekme kordonlu imdat kapama şalteri
emeryzımpara
emery paperzımpara kağıdı
emissionyayım, emisyon
employerişveren
emptyboş; boşaltmak
Empty peg-traysMasura yerleşimine ara vermek
emulsificationemülsiyonlaştırma
emulsifyemülsiyonlaştırmak
emulsifying agentemülgatör, emülsiyonlama maddesi
emulsifying poweremülsiyonlaştırma gücü
emulsionsıvı asıltı, emülsiyon
emulsion paintemülsiyon boya
emulsion thickeningemülsiyon patı
enamelemay, mine
enamelledemaye
End-breakİplik kopuşu
End pieceÇıkıntı
End pieceSon parça
endlesssonsuz
Endless beltSonsuz kayış
endless blanketsonsuz blanket
endophilyendofili
endothermicısıalan, endotermik
EndstockEmiş kafası (iplik makinesinde)
Energyerke, enerji
energy conversionenerji dönüşümü, erke dönüşümü
Engage toothed rack of the package holder Dişli çubuk geçirme
engineerMühendis
engineered designTek Renk jakarlı Havlu
engraveoymak, hakketmek
engraveroymacı hakkak
engravinggravür, oyma
engraving machinegravür makinesi, oyma makinesi
enrichzenginleştirmek
enrichmentzenginleştirme
entracegiriş
Entry of Conveyor System Data Window"Taşıma Sistemi Verilerinin Girişi" ekranı
Entry of Doffer Data/Functions Window "Takım Değiştirici Verileri / Fonksiyonları Girişi" ekranı
Entry of Doffer Heights Window "Takım Değiştirici Yüksekliklerinin Girişi" ekranı
Entry of Doffer Timing Window"Takım Değiştiricinin Zamanlanmasının Girişi" ekranı
Entry of Ring Rail Heights Window"Bilezik Sehpası Yüksekliklerinin Girişi" ekranı
Entry of Speed Factors Window"Hız Faktörlerinin Girişi" ekranı
Entry of Spinning Speed Window "Eğirme Hızının Girişi" ekranı
Entry of valuesDeğerlerin girilmesi
envelop skirtKruvaze etek
environ mentçevre
environ mental pollutionçevre kirlenmes i
environ mentally safeÇevre açısından güvenli
enzymeenzim
epsom saltacı tuz, mangnezyum sülfat
equaleşit
equationdenklem
equilibruimdenge
equipmentdonatım, gereçler
equivalenteşdeğer
erectyapmak, kurmak
Erlenmeyer flaskerlenmayer
erodeaşındırmak, yemek
error limithata sınırı
erucic aciderüsik asit
esterificationesterleşme
etamineetamin
etchaşındarmak, yakmak
etched-ourpatternyakma deseni, aşındırma deseni
eutecticötektik
eutectoidötektik karışım
evaporatebuharlaşmak; buharlaştırmak
evaporationbuharlaşma
evaporatorbuharlaştırıcı
evening dressgece elbisesi, tuvalet
evening shadeakşam nüansı
exacttam; doğru
examineincelemek, muayene etmek
excellentmükemmel, kusursuz
excessiveaşırı
exhaustçektirmek; bitirmek, kütekmet
exhaustionRengin kumaşa geç­¥ hızı. Bu oran her renk için farklıdır ve boya banyosundaki elektrolit içeriğine bağlıdır.
exhaust processçektirme yöntemi
exhaust steamçürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
exhaust vapoursbuhar bulutları
exitçıkış
exophilyeksofili
exothermicısıveren ekzotermik
exothermic reactionısıveren tepkime, ekzotermik reaksiyon
expandaçmak, yaymak, genişletmek
expanderenine açıcı, enine açma donanımı
expander rollerenine açma valsi, enine açma roliği
expansiongenleşme
expansion factorgenleşme katsayısı
experimentdeney
experimentaldeneysel
explosionpatlama
exportihraç etmek
exportationdışsatım, ihracat
exposetutmak, maruz bırakmak
exposuremaruz kalma; poz
expresssıkmak
expression effectsıkma etkisi, sıkma efekti
expression rollersıkma silindiri, sıkma merdanesi
extenduzatmak, genişletmek
extractçıkarmak; özüt, ekstrat
extract woolekstrat yünü
extractionözütleme, ekstaksiyon
extraction offat yağ çıkarma
Eye boltDelikli civata
EyeletGöz, Iplik rehberi gözü, Fisto, Kuş gözü
Eyelet
- F f -
fabric kumaş, dokuma
fabric appearance kumaş görünümü
fabric printing kumaş baskısı
fabric printing machine kumaş baskı makinesi
fabric softener kumaş yumuşatıcı
fabric weight Gramaj, kumaş ağırlığı
fabrication fabrikasyon
fabrick back kumaşın terz yüzü
face yüz
factory fabrika
fade rengi atmak, solmak
faggot stitch ajurlu nakışta kullanılan dikiş
fallen wool ölü hayvan yapağısı
faller roller rakkas vals, ayak uydurma silindiri
false yanlış, hatalı
false twist sahte büküm, yalancı büküm
False twist Yalancı büküm
false twisting machine sahte büküm makinesi, yalancı büküm makinesi
fan yelpaze
Fan Fan kanatları
Fan Fan pervanesi
Fan cover Fan muhafazası
Fan drive Fan tahriği
Fan housing Fan kapağı
Fan motor Fan motoru
Fan unit Fan ünitesi
fancy goods fantezi mallar
fancy thread fantezi iplik
fancy yarn fantezi iplik
Fancy yarn equipment (Allgemein) Fantazi iplik donanımı
fas to stoving sülfüroz aside dayanıklı
fas to sulpurous acid sülfüroz aside dayanıklı
fas to water suya dayanıklı
fashion moda
fashion parade defile
fashionable moda, modaya uygun
fasness to alkali alkali haslığı
fast solmaz, sabit
fast colour base diazo bazı
fast colour salt diozo tuzu
fast dye has boya, solmaz boya
fast finish has apre
fast to acids aside dayanıklı
fast to alkali alkaliye dayanıklı
fast to bleaching beyazlatmaya karşı has, ağartmaya karşı dayanıklı
fast to decatizing dekatirlemeye dayanıklı
fast to ironing ütüye karşı has
fast to perspiration tere karşı dayanıklı
fast to pressing ütüye karşı has
fastness haslık
fastness to bleaching ağartma haslığı, beyazlatma haslığı
fastness to boiling kaynatma haslığı
fastness to carbonizing karbonizasyon haslığı
fastness to cleaning temizleme haslığı
fastness to crabbing yaş fiksaj haslığı
fastness to decating dekatirleme haslığı
fastness to detergents deterjan haslığı
fastness to dry cleaning kuru temizleme haslığı
fastness to fulling dinkleme haslığı
fastness to ironing ütü haslığı
fastness to kier boiling kazanda pişirme haslığı
fastness to light ışık haslığı
fastness to mercerizing merserizasyon haslığı
fastness to milling dinkleme haslığı
fastness to perspiration tere karşı dayanıklılık
fastness to potting yaş dekatür haslığı
fastness to pressing ütü haslığı
fastness to processing fabrikasyon haslığı
fastness to rain yağmur haslığı
fastness to rubbing Sürtme,sürtünme haslığı
fastness to saltwater tuzlu su haslığı
fastness to setaming buharlanma haslığı
fastness to soap sabunlama haslığı
fastness to solvents çözücü haslığı
fastness to storage depolama haslığı
fastness to sunlight güneş ışığı haslığı
fastness to washing yıkama haslığı
fastness to water suya karşı dayanıklılık
fastness to water drops su damlası haslığı, su lekesi haslığı
fastness to water spotting su damlası haslığı, su lekesi haslığı
fastness to weathering hava haslığı,hava etkilerine karşı dayanıklılık
fat yağ
fat content yağ miktarı
fat solvent yağ çözücü
fatique test yorulma testi
fatty yağlı
fatty acid yağ asidi
fatty mordant yağlı mordan
faultless kusursuz, hatasız
faulty kusurlu, hatalı
faulty workmanship fabrikasyon hatası
fawn açık kahverengi
fber saturation value lif doyma sayısı
feather tüy, kuştüyü
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
feed-roller clearer besleme silindiri temizleyicisi
feed beslemek; besleme
Feed Besleme
Feed by converter tops Koparma konvertör prosesi
feed regulator besleme regülatörü
feed regulator besleme regülatörü
feed roller besleme silindiri, besleme valsi
feed roller besleme silindiri, besleme valsi
Feed stop Fitil durdurma tertibatı
Feed track Besleme (nakil) bandı
Feed tube Besleme borusu
feed water besleme suyu
feeding liquor takviye çözeltisi
feeding roller besleme silindiri, giriş valsi
feedung funnel doldurma hunisi
feel tutum, kumaş tutumu
Feeler Yoklayıcı
fellmongered wool tabak yünü
felt keçe; keçeleşmek; keçeleştirmek
felt calender keçeli kalandır
felt cloth keçe kumaş
felted keçeli kalandır
felting keçeleşme
felting effect keçeleşme etkisi
felting machine keçe makinesi
felting power keçeleşme gücü, keçeleştirme yeteneği
felting shringake keçeleşme çekmesi, keçeleşme büzülmesi
fent parça kumaş
ferment maya, ferment
fermentation mayalanma, fermantasyon
festoon ager askılı buharlıyıcı, feston buharlayıcısı
festoon dryer askılı kurutucu, feston kurutucusu
festoon steamer askılı buharlayıcı, feston buharlayıcısı
Fetch lower yarn end Alt iplik ucunu alma
Fetch tubes from peg Peg´den masura alınması
Fetch upper yarn Üst ipliği alma
fiber lif
fiber affinity lif afinitesi, life karşı ilgi
fiber analysis lif analizi, lif çözümlemesi
fiber bindle lif demeti
fiber blend lif karışımı
fiber bunch lif demeti
fiber deterioration lif bozuşması
fiber end lif ucu
Fiber length lif uzunluğu
Fiber protecting agent lif koruyucu madde
Fiber root lif kökü
Fiber structure lif yapısı
Fiber thickness lif kalınlığı
Fibre Composition Elyaf Analizi
Fibre Lif
Fibre fineness Lif inceliği
Fibre lap Lif sarılması
Fibre staple length Ştapel uzunluğu
Fibre strands Lif kümesi
Fibres Lif malzemesi
Fibres Besleme malzemesi
fibril fibril
fibrion fibrion
fibrous lifli
figure desen
figured desenli
filament kesiksiz lif, filament
Filament balloon Filament iplik balonu
Filament bobbin Filament iplik-kops
filament glass yarn kesiksiz cam iplik
filament yarn filament iplik
filature iplikçilik; iplikhane, iplik fabrikası
fill doldurmak
filler dolgu gereci, dolgu maddesi
film film
film former film oluşturucu madde
filter süzgeç, süzmek
Filter box Filtre dolabı
Filter mat Filtre keçesi
filter paper süzgeç kağıdı, filtre kağıdı
Filter unit Bakım birimi = Filtre birimi
filtrate süzüntü, filtrat
final embossing son gofraj
final finish son apre
Final spinning speed Nihai eğirme hızı
Final spinning speed Nihai eğirme hızı
final treatment son işlem
fine-meshed sık ilmekli
fine ince
fine spinning ince büküm
fine spinning machine ince büküm tezgahı
fine spun ince eğrilmiş, çok inceltilmiş
fine structure ince yapı
finish apre, terbiye, bitim işlemi; aprelemek, terbiye etmek
finish boiler apre kazanı
finish breaker apre kırma makinesi
finish decating bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finish decatizing bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finished product son ürün, bitmiş ürün
finished witdh mamul eni, işlem sonu eni
finisher apreci, apre ustası
Finisher Finisör
finishing calender apre kalandırı
finishing machine apre makinesi
finishing padder apre fuları
finishing paste apre patı
fire ateş
fire resisting ateşe dayanıklı, ateşe dayanır
firebrick ateş tuğlası
fireproof yanmaz, ateşe dayanıklı
firm handle tok tutum, dolgun tutum
first print ön bsakı, alt baskı, zemin baskı
fishing net balıkçı ağı
Five pocket trousers 5 cepli pantolon
fix sabitleştirmek, tespit etmek
fixation fiksaj, tespit
fixation machine fiksaj makinesi, tespit makinesi
fixative fiksaj maddesi, tespit maddesi
fixedd katı, koyu
fixing agent fiksaj banyosu, tespit banyosu
Fixing angle Bağlantı açısı
fixing bath fiksaj banyosu, tespit banyosu
flake topaklanmak, pıhtılaşmak
flame-proof alve dayanır, alev geçirmez, tutuşmaz
flame alev, yalaz
flame repellent alev itici, yanmaz
FlammableYanıcı
flannel flanel
flannelette flanel taklidi pamuklu kumaş
Flanschlager Flanj yatağı
FlapKlape, Temizleme klapesi, Çevirme klapası
Flap door Katlanır kapı
Flap pocketKapaklı cep
flared kloş
flash-ageing steamer şok buharlayıcı
flash ageing şok buharlama, yıldırım buharlama
flash drier şok kurutucu, hızlı kurutucu
flash drying şok kurutma, hızlı kurutma
flashing point parlama noktası
flat donuk, mat; düz
Flat pocketDüz cep
Flatlock / straddie stitchKamalı reçme
flatbed knitting machine düz örme makinesi
flaw defo
flax keten
flax comb keten tarağı
flax retting keten havuzlaması
flax seed keten tohumu
flax yarn keten ipliği
fleece yapağı
fleecy yünlü
flexibility bükülgenlik, esneklik
flexible bükülgen, esnek
Flexible head spanner Esnek başlı ingiliz anahtarı
Float switch Şamandıralı kesici anahtar
floating knife havada rakle
flock flok
flock printing flok baskı
flock printing machine flok baskı makinesi
flocking floklama
floor döşeme, zemin
floor covering yer kaplaması
Floor load capacity Zemin yoklama kapasitesi
Floor plan Yerleşim planı
floral floral
floret silk floret
floss silk bükülmemiş ipek, floş
flotation yüzdürme, flotasyon
flourescent brightening optik beyazlatıcı, optik ağartıcı
Flow chart Sinyal akış şeması
fluff yumuşak tüy; tüy döküntüsü, hav döküntüsü
fluffy yumuşak ve kaba tüylü
fluorescence florışıma, floresans
fluorescent colorFloresan renk. Gerçekte üç floresan renk vardır: Pembe, sarı ve turuncu.
fluted roller yivli silindir
Flutes Oluklu alan
Fly Uçuntu
fly frame flayer, fitil makinesi
flyer flayer, fitil makinesi
foam köpük; köpürmek
foam inhibitor köpük önleyici madde
foaming agent köpürtücü madde
foaming power köpürme gücü
fold katlamak, paftalamak, istiflemek; kıvrım, pli
folder katlama makinesi
folding machine katlama makinesi
folding truck katlama arabası
Follower Takip çubuğu
foot ayak
foot locks etek yapağısı, bacak yapağısı
Footstep bearing, axial Aksiyal dip yatağı
Footstep bearing, radial Radyal dip yatağı
Footstep support Dip yatağı desteği
Foreign substanceYabancı madde. Doğada doğal yollarla oluşmayan
force güç, kuvvet
foreman ustabaşı
Fork-shaped legs of the gauge Çatal
Fork head Çatal bağlantısı
form biçim, şekil
formaldehyde formaldehit (Bağlayıcı olarak kullanılan bazı reçinelerin bıraktığı kanserojen madde.
Melamin reçineleri aralarında en tehlikeli olanıdır.)
formation oluşum
formic acid formik asit, karınca asidi
formula formül; reçete
Forward motion İleriye doğru akma
foulard fular; fular makinesi
four-colour printing dört renkli baskı
four-roll calender dört silindirli kalandır
four-roller friction calender dört silindirli friksiyon kalandırı
fractional distillation ayrımsal damıtma, fraksiyonlu destilasyon
fractionation ayrımsal damıtma, fraksiyonlu destilasyon
frame germe makinesi
free serbest
free energySerbest enerji
free of sizeHaşılsız, haşılı sökülmüş
freezeDonmak; dondurmak
freezing pointDonma noktası
freightNavlun
freonFreon
frequencysıklık, frekans
FrequencyFrekans
Frequency inverterFrekans invertörü
Fresh oilTaze yağ
freshen upCanlandırmak, canlılık vermek
frictionSürtünme, friksiyon
friction calenderParlatma kalandırı, friksiyon kalandırı
friction texturing friksiyonTekstüre, sürtünmeli tekstüre
friezeRatine etmek; şayak
friezing machineRatine makinesi
frillFarbala, fırfır, kırmalı yaka
Front bottom rollerÇıkış alt silindiri
Front levelling gaugeUzunluk şablonu
front rollerÖn silindir, ön vals
Front roller suctionÇıkış silindiri emişi
Front top rollerÖn üst silindir
frothKöpük; köpürmek
fructoseFrüktoz, meyve şekeri
fuchsineFüksin
fuelYakıt
fuel oilYağyakıt, fuel oil
fugacityFügasite, kaçarlık
full-width washing mahcineAçık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
fullDinklemek; koyu; derin, dolu
full finishTam apre
full handleTok tutum, dolgun tutum
full shadeTam ton
fullerDinkleme makinesi
fullingDinkleme
fulling asistantDinkleme yardımcı maddesi
fulling cylinderDinkleme silindiri, dinkleme merdanesi
fulling feltFinkleme keçesi
fulling foldDinkleme kırışığı
fulling machineDinkleme makinesi
fulling millDinkleme makinesi
fulling rollerDinkleme silindiri, dinkleme merdanesi
fully fashionedBedeni sımsıkı saran
fully syntheticTamamen sentetik
functionİşlev, fonksiyon
FunctionFonksiyon
Function keyFonksiyon tuşu
functional groupİşlevsel kök, fonksiyonel grup
fungal amylaseMantar amilazı
fungusMantar
funnelHuni
funnel spinningMethod hunili lif çekme yöntemi
furKürk; post
fur coatKürk manto
furnaceFırın
furnishing fabricsDöşemelik kumaşlar
furnishingsDöşeme, mefruşat, mobilye
furnitureMobilya
FuseSigorta
FusingTela
fustianDimi
fuzzKuştüyü
- G g -
gabardinegabardin
galettetaşıma rulosu
gammagama
gamma raysgama ışınları
GapAçıklık
garmentGiysi, elbise
garment dyeGiysi boyama (Dokuma ve dikim süreci tamamlanmış giysinin boyama işlemi)
garment industryKonfeksiyon, hazır giyim
gasgaz; yakmak
gas analysisgaz analizi, gaz çözümlemesi
gas singeing machinegazlı yakma makinesi
gas washing bottlegaz yıkama şişesi
gasifygazlaştırmak
gassingyakma, gazeleme
gassing machinegazlı yakma makinesi
GaugeAralık
GaugeŞablon, Masdar
gauzegaze, tül
gauze bandagegazlı bez
geardişli
Gear change positionsDişli değiştirme pozisyonları
Gear motorTahrik motoru
GearingSarım mekanizması
Gearing for the lifting mechanism Kurs hareketi tahrik dişli sistemi
gelpelte, jel
gelatinejelatin
General malfunctionGenel arıza
General planGenel plan
generatorüreteç, jeneratör
genuinegerçek, hakiki
georgettejorjet
germmikrop
germeablegeçirgen
gigşardonlamak, tüylendirmek
ginçırçır; çırçırlamak
ginned woolçırçırlanmış pamuk
glacédüz, parlak, glase
glasscam
glass fibrecam lifi
glass woolcam yünü
glazecilalamak, perdahlamak
glazed finishparlaklık apresi
glazing calenderparlatma kalandırı
glazing machineparlatma makinesi
glidekaymaz
glitterparıldamak
glossparlaklık; cila, perdah
gloss effectparlaklık efekti
gloveeldivan
GlovesEldiven
gluetutkal
glycerin(e)gliserin
Gobelingoblen, duvar halısı
Gobelin stitchgoblen örgüsü
godetgode
gofferkırmak, kıvırmak, kırma yapmak
gold altın
gold brocadealtın brokar
goodside yüz, kumaşın ön yüzü
got hairkeçi kılı
gouacheguvaş
grain-leathertüylü yüzü işlenmiş deri
grainedtaneli
gram-atomatom-gram
gramgram
grammegram
grapTırnaklı yük kaldırıcı
graphitegrafit
graphite fibregrafit lifi
GrasperKavrayıcı
Grasper barTutucu rayı, Takım değiştirici rayı
graygri
greanidegrenadin
greaseyağlamak
GreaseGres yağı
GreaseSıvı gres
Grease gunGres tabancası
grease millingyağli dinkleme
Grease nippleGres rekoru
grease resistantyağa karşı dayanıklı
grease woolyağıltılı kapak, kirli yün
greasing agentyağlama maddesi
greasyyağlı, yıkanmamış
greasy woolyağıltılı kapak, kirli yün
greenyeşil
green rettingyeşil havuzlama(keten)
greigeboyanmamış
greygri, külrengi
grey clothham ürün, ham mamul
grey cottonham pamuk
grey cotton clothamerikan bezi
grey goodsham tekstil ürünleri
grey scalegri skala
grindöğütmek
GripperTutucu, Çıt çıt
gripper shuttle loommekikli dokuma tezgahı
gripper weaving machinekancalı dokuma tezgahı, şişli dokuma tezgahı
GrooveYiv
Grooved drumYivli tambur
Grooved drumYivli tambur
grosgraingrogren, gron
grossbrüt
gross weightbrüt ağırlık
groundzemin; zeminlemek
ground colourzemin rengi
ground designzemin deseni
ground dyeingzemin boyama
groupgrup, küme
guanaco woolguanako yünü
Guide leverÇevirme kolu
Guide railKlavuz çubuğu (Sıcak presleme donanımı)
guide rollersevk roliği, kılavuz silindir
Guide sleeveKlavuz yüzüğü
Guiding elementKızak parçası
Guiding rollKlavuz silindiri
guipiregipür
gumzamk
gum arabicarapzamkı
gum targacathkitre
guncottonpamuk barutu
- H h -
hackleketen ve kendir tarağı
hairkıl, tüy
hair liningKıl tela
hair mordantkıl mordanı
Hair netInce saç filesi
half-boilyarı kaynatmak
half-silkyarı ipek
halfyarı, yarım
half linenyarı keten
half woolyarı yün
halogenhalojen
hammerçekiç, tokmak
hammer fulling milltokmaklı dinkleme makinesi
hand-wovenelle dokunmuş
handel; tulum
hand knitting machineel örgü makinesi
hand knottedelde dokunmuş
hand loomel tezgahı
hand bagel çantası
hand kerchiefmendil
handletutum
hand madeel işi
hand washElde yıkama
Hand wheelEl çarkı
hanging pocketTorbalı cep
hankçile
hank dyeing machineçile boyama makinesi
hank holderçile taşıyıcı
hank mercerizingçile merserizasyonu
hank washing machineçile yıkama makinesi
hank winderçıkrık
hank yarnçile ipliği
hank yarn printing machineçile iplik baskı makinesi
hankymendil
hard-wearingdayanıklı, sağlam
hardsert
hard coaltaşkömürü
hard fiberssert lifler
hard soapsert sabun
hard twistedsıkı büklümlü
hard watersert su
Hard/soft core yarn Core(özlü) iplik sert/yumuşak
hardensertleştirmek
hardening agentsertleştirme maddesi
hardnesssertlik
harlketen ipliği, kenevir ipliği
harmonyharmoni, uyum
harshsert
harsh feelsert tutum
hatşapka
hatchinghaşur, ştrif
hazardous chemicalZehirli Kimyasal Madde
headbaş
headscrafbaşörtüsü
HeadstockTahrik kafası
heat-settingtermofiksaj
heat-setting shrinkagefiksaj çekmesi
heatısı, sıcaklık; ısıtmak
heat consumptionısı tüketimi
heat lossısı kaybı, ısı yitimi
heat resistingısıya dayanıklı
heat sealing processeritmeli kaplama yöntemi
heat transferısı aktarımı
heating and batching chambertermo bekletme odacığı
heavyağır
heavy jerseyAğır süprem
heavy metalağır metal
heavy oilağıryağ
heckleditmek, taramak (keten, kenevir)
heddlesgücü takımları
hegh-boilingyüksek derecede kaynar
heightyükseklik
Height settingYükseklik ayarı
hemicellulosehemiselüloz
hem / hemmingReçme
hempkenevir, kendir
hemp breaking machinekenevir sakı kırma makinesi
hemp fibreskenevir lifleri
hemp ropekenevir halat, kenevir ip
hemstitchkenar dikişi, kenar süsü
hermetichava sızdırmaz, hava geçirmez
henlyÖnde sıfırlanan rib yaka (üç düğme)
herringbone-TapeBalık sırtıbant
herringbone sititchçapraz dikiş, iğneardı dikiş
hesksdöküntü, telef
hessiankaba kendir bezi
heterocyclicheterosiklik
heterogeneousçoktürel, heterojen
Hexagon partAltı köşe
hexanitrateheksanitrat
hide post,hayvan derisi
high-frequency dryingyüksek frekanslı kurutma
high-grade finishkaliteli apre
high-pile fabricuzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş
high-temperature dyeingyüksek sıcakta boyama
high bulk yarnhacimli iplik, HB-iplik
high frequencyyüksek frekans
high modulus filament yarnyüksek modüllü filament iplik
high pileuzun tüy, uzun hav
high pressureyüksek basınç
high tensionyüksek gerilim
Hight of the loopsHav yüksekliği
high visibilitiy warning clothingFloresan renkli veya reflektörlü ısıtıcı dış giysi (üniformalar vb.)
high voltageyüksek gerilim
hogget woolilk kırkım yünü
hoiserypenye
Holding springTutucu yay
holedelik, çukur
hollowiçi boş
Hollow spindleOyuk iğ
Hollow spindle driveoyuk iğ tahriği
home textilesdöşemelik kumaşlar
homogeneous tektürel, homojen
homopolarhomopolar
honey comb / gofretPetek örgü
hoodbaşlık, kukuleta, kapşon
HookKanca
Hook and eyeAgraf, kopça
Hooked knifeKancalı bıçak
horizontalyatay
horsehairat kılı
hoseçorap
hosieryçoraplar; çorap fabrikası; dokuma, mensucat
hot-air chambersıcak hava odacığı
hot-air dryingsıcak havayla kurutma
hot-air settingtermofiksaj
hot-oil dyeingkızgın yağda boyama
hot-presssıcak pres, ütülemek
Hot / warm pressingSıcak / ılık ütü
hot-water rettingsıcak suda havuzlama
hot airsıcak hava
hot calendersıcak kalandır
hot dissolving methodsıcak çözme yöntemi
hot embossingsıcak gofraj
hot mercerizationsıcak merserizasyon
Hot pressing deviceSıcak presleme donanımı
hot watersıcak su
hotfluehot-flue
houseev
hoysaccharidepolisakarit
huckabackhavluluk kumaş
huerenk
humidifynem, rutubet
hybridkırma, melez
hydratehidrat
hydrate cellulosehidrat selüloz
hydrationhidrasyon
hydro-extractsuyunu almak, santrifüjlemek
hydro-extractionsuyunu alma, santifüjleme
hydrocarbonhidrokarbon
hydrocellulosehidroselüloz
hydrochloric acidhidroklorik asit
hydrocynaic acidhidrosiyanik asit, prusik asit
hydrofixationhidrofiksaj
hydrogenhidrojen
hydrogen bondhidrojen bağı
hydrogen chloridehidrojen klorür
hydrogen ionhidrojen iyonu
hydrogen peroxidehidrojen peroksit
hydrogen sulphidehidrojensülfür
hydrogenationhidrojenleme, hidrojenasyon
hydrogenoushidrojenli
hydrolysissulu ayrışım, hidroliz
hydrolytichidrolitik
hydrolyzehidrolizlemek
hydrophilichidrofil, susever
hydrophilyhidrofili, suseverlik
hydrophobichidrofob, susevmez
hydrophobicsu itici
hydrophobyhidrofobi, susevmezlik
hydrosulphitehidrosülfit
hydroxidehidroksit
hygienichijyenik
hygrometernemölçer, higrometre
hygroscopehigroskop
hygroscopichigroskopik, nemçeker
hyosulphiteditiyonit, hiposülfit
hypochloritehipoklorit
hypsochromehipsokrom
- I i -
ice colourbuz boyası, azoik boya
ice dyestuffazoik boya
idealideal
ideal gasideal gaz
ignitiontest yakma deneyi
imitationtaklit
imitation astrakhanastragan taklidi
imitation furkürk taklidi
imitation leathersuni deri, yapay deri
immediate crease recovery anglesıçrayış açısı
immersebatırmak, daldırmak
immersion finishingdaldırmalı apre
immersion rollerdaldırma silindiri, daldırma valsi
impermeabilitygeçirimsizlik
impermeablegeçirimsiz, sugeçirmez
imperviousgeçerimsiz
importithal etmek
importationithalat, dışalım
impregnateemdirmek, içirmek
impregnating agentemdirme maddesi
impregnating bathemdirme banyosu
impregnating machineemdirme makinesi, fular
impregnationemdirme, içirme
imprintbasmak
impuritykirletici (madde); katışkı, safsızlık
incombustibleyanmaz
incrustationsu taşı, kazan taşı
indanthreneindatren
india rubberkauçuk
indian hemphintkeneviri
indicatorbelirteç, gösterge, indikatör
indicator paperbelirteç kağıdı, gösterge kağıdı, indikatör kağıdı
indigoçivit, indigo
indigo blueçivit mavisi, indigo mavisi
indigo printingindigo baskı
indigo vatindigdo teknesi
indigo whiteindigo beyazı
indigosol dyestuffindigosol boyarmadde
indirectdolaylı, endirekt
individual fibretek lif
industrialendüstriyel, sınai
industrial districtendüstri bölgesi
industrial fabricsendüstriyel kumaşlar
industrial waste watersanayi atık suyu
industrializationsanayileşme, endüstrileşme
industryendüstri, sanayi
inerteylemsiz, inert, atıl
inflammableyanıcı, kolay tutuşur
influenceetki
infraredkızılaltı, enfraruj
infrared drying (process)enfraruj kurutma, kızılaltı kurutma
infrared spectroscopykızılaltı spekstropi, enfraruj spektroskopi
ingrain dyestuffinkişaf boyası, diazo boyası
ingredientbileşen
inhibitoryavaşlatıcı, inhibitör
initial bathbaşlangıç banyosu
initial colourbaşlangıç rengi
initial liquorbaşlangıç banyosu
initial speedbaşlangıç hızı, ilk hız
injection rinsing machinepüskürtmeli durulama makinesi
inletgiriş
inorganicanorganik
inorganic chemistryanorganik kimya
inputgirdi
insectböcek
insecticideböcek öldürücü, insektisit
insolubleçözünmez
inspection machinekumaş kontrol makinesi
instablekararsız, istikrarsız
insulateyalıtmak, izole etmek
insulationyalıtım, izolasyon
intensityşiddet, yeğinlik
intensiveyoğun
interactionetkileşim
interfacing / Fusable Liningyapışkan tela
interior decoratoriçmimar
interior fittingsmefruşat
interlineorta astarı koymak (kumaşa)
interlock fabric interlock,interlok örgü
interlock knitting machine interlock,interlok örgü makinesi
intermediateara
intermediate colourara renk
intermolecularmoleküllerarası
intermolecular forcesmoleküllerarası kuvvetler
internationaluluslar arası
inversionevirtim, inversiyon
iodineiyot
ioniyon
ion exchangeiyon değiş tokuşu
ion exchangeriyon değiştirici
ioniciyonik
ionizationiyonlaşma
iridescent colouryanardöner renk
iridescent effectyanardöner görünüm, janjan efekti
iridescent lustreyanardöner parlaklık
irondemir; ütü, ütülemek
iron detectordemir detektörü
iron mouldpas lekesi
ironingütüleme
ironing machineütü makinesi, ütü presi
ironing pressütüleme presi, ütü presi
ironing pressütüleme presi, pres
irreversibletek yönlü, tersinmez
isocyanateizosiyanat
isoelectriceşelektrik, izoelektrik
isoelectric pointeşelektrik nokta, izolelektirik nokta
isolateyalıtmak, izole etmek
isolationyalıtım, izolasyon
isotacticizotaktik
isothermaleşısıl, izortermik
isothermal dyeingeşısıl boyama, iztormik boyama
isotopeyerdeş, izotop
isotropicizotrop, eşyönlü
isotropyizotropi
istrumentalet, araç
- J j -
jacketceket
jaconetjakona
jacpuard loomjakar dokuma tezgahı
jacpuard weavingjakar dokumacılığı
jacquardjakar
jacquard circular knitting machinejakar yuvarlak örgü makinesi
jacquard designJakar desenli havlu (boyalı iplikten)
jacquard hand knitting machinejakar el dokuma makinesi
JamSıkışma
Jam shortDiz üstü şortu
Japan silkJapon ipeği
jaspéjaspe
Javel waterJavel suyu
jeansblucin
jerseyörme kazak; makine örgüsü kumaş
jetdüze, meme, ağız
jet agerpüskürtmeli buharyalıcı
jet drierdüzeli kurutucu
jet dyeing machinepüskürtmeli boyama makinesi
jet finishing machinepüskürtmeli apre makinesi
jet orificepüskürtme memesi
jet rope rinserdüzeli halat yıkama makinesi
jet steamer püskürtmeli buharlayıcı
jiggerjigger
jockey rollerrakkas silindir, rakkas vals, ayak uydurma silindiri
jumperkazak, süveter
jutejüt, hintkeneviri
- K k -
kamalakamala
Kangaroo pocketKanguru cebi
kapokkapok
kempkaba kıl, yünde kalın kıl
kenafkenaf
keratinkeratin
kerchiefbaşörtüsü, eşarp
kettlekazan
KeyAnahtar
khakihaki; haki renk kumaş
kier-boilpişirmek, kazanda pişirmek
kier-decatizing machinekazan dekartir makinesi
kierkazan
kier boilingpişirme, kazanda pişirme
kier boiling fastnesspişirme haslığı
kier boiling jiggerpişirme jiggeri
kier boiling liquorpişirme çözeltisi
kier boiling plantpişirme tesisi
kier stainpişirme lekesi
kiering agentpişirme maddesi
kiering liquorpişirme çözeltisi
kiering oilpişirme yağı
kneadyoğurmak
kneaderyoğurma makinesi
knifebıçak
knitörmek
knitted fabricsörgü mallar, trikolar
knittingörgü, örme
knitting loomörgü tezgahı
knitting machineörgü makinesi
knitting needleörgü şişi
knitting wareörme ürünleri
knitting woolörgü yünü
knitting yarnörgü ipliği
KnobDüğme
knopNope
knotDüğüm
knot and loop strength Düğüm ve halka kopma mukavemeti
knot breaking loadDüğüm kopma mukavemeti
KnurlsKordon alanı
- L l -
labeletiket
laboratorylaboratuvar
lacedantel, dantela; şerit, sırma
lacquerlake, vernik
lacquer printinglake baskı
lactamlaktam
ladder-stitchiğneardı teyel, çapraz teyel
ladderçorap kaçığı
ladderproofkaçmaz
ladderproof finishkaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
ladies´ dress materialskadın giyimi, kadın konfeksiyonu
ladle outhepsini kullanmak, hepsini çektirmek
leggings / tightTayt
lakekırmızı boya maddesi
lamélame
laminatelaminet; kaşelemek
lamplamba
lamsb´s woolkuzu yünü
lamskinkuzu derisi
lanolin(e)lanolin
LapVatka
Lap hookVatka kancası
lastin finishkalıcı apre
lastingdayanıklı, sağlam
Latching mechanismÇekme kancası
latentgizli, gizli
latexlateks
Lattice apronGözenekli apron
laudering instructionyıkama talimatı, yıkama kılavuzu
launderyıkayıp ütülemek, çamaşır yıkamak
laundering processyıkama işlemi
laundryçamaşırhane; kirli çamaşır
laundry blueçamaşır çividi
law of conservation of masskütle korunum yasası
lawnpatista
lay-on-air drierhava yastıklı kurutucu
layerkat, tabaka
leachingkatıdan özütleme, liçing
leadkurşun
lead acetatekurşun asetat
lead chromate blackkurşun kromat siyahı
Leading edge of the top apron cradle(Apron kafesinin) dönüş kenarı
Leather deri
leather goodsderi eşyalar
leatherlothderiye benzer bir tür kumaş
lemonlimon rengi
lengthuzunluk
Length measuring systemUzunluk ölçüm sistemi
lessen a bathbanyoyu zayıflatmak
leucolöko
leuco baselökobaz
leuco compoundlökotürev
leuco dyelöko boya
leuco vat-dyelöko küp boya
leveldüzgün, egal; düzgünleştirmek; egalize etmek
levellingdüzgünleştirme, egalizasyon
levelling agentegaliz maddesi, düzgün boyama maddesi
levelling dyedüzgün boyayan boya, muntazam boyayan boya
levelling powerdüzgün boyama gücü, muntazam boyama gücü
levelling stenterdüzgünleştirme gergefi
LeverKol
LeverSallanır (döner) kol
Lever Controllever Kumanda kolu
Lever pressKollu pres
lifelesscansız, soluk
lifht calenderinghafif kalandırlama, ılıman kalandırlama
liftasansör
Lift of the ring railKurs hareketini ilerletme
lifterplatin
Lifter armKaldırma kolu
Lifter armTakım değiştirici kolu
Lifter arm bracketKaldırma kolu desteği
Lifter pulleyCamEksantrik kam
Lifter pulley for balloon control cam Balon kontrol bileziği eksantrik kasnağı
Lifter pulley for balloon control ringsBalon kontrol bileziği eksantrik kasnağı
Lifter pulley for ring railBilezik sehpası kaldırma makarası
Lifter pulley for yarn guideIplik rehberi eksantrik kasnağı
Lifter rodÇekme mili
Lifter unitKaldırma ünitesi
Lifting mechanismKaldırma mekanizması
lifting wireplatin
light-fastışığa dayanıklı, solmaz
light-fastnessışık haslığı
lightaçık; hafif; ışık
LightIşıklı ikaz
LightIşık
Light emitting diodeIşıklı diyod
Light emitting diodeIşıklı diyod
Light poleUyarı lambası kolonu
light resistanceışık haslığı
light rollhafif kalandırlama, ılıman kalandırlama
light tesistingışığa dayanıklı, solmaz
ligninlinyin
limekireç
lime soapkalsiyum sabunu
lime waterkireç suyu
limestonekireçtaşı
limingkıl dökme
limitsınır
lineastarlamak
Line dry / dry flatSererek Kurutma
Line voltageŞebeke gerilimi
Linear driveDüz tahrik
linenketen kumaş
lingeriekadın iç çamaşırı
liningastar
lining fabricastarlık kumaş
Link toBağlantılı
linoleumlinolyum
linseed oilbeziryağı
linsey-woolseyyünlü karışık keten ya da pamuk kumaş
lintkumaş tiftiği; keten tiftiği, pamuk tiftiği
lint docktorkontr-rakle
linterlinter makinesi
linterslinters
lipophilicyağsever, lipofil
lipuefysıvılaştırmak; sıvılaşmak
liquidsıvı
liquorbanyo
liquor flowbanyo akışı
liquor pickupbanyo alışı
liquor ratiobanyo oranı
lisle threadfildekos, filtekoz, iskoç ipliği
listkumaş kenarı
litmus paperturnusol kağıdı
live steamtaze buhar, taze istim
loadağırlaştırmak
Load capacity of the flor Zemin taşıma yükü
Load conditionMasura yerleştirme durumu
Lock nutKarşı somun
Lock leverEmiş klapesi
Lock screwSıkıştırma civatası
lodenloden
long-wearingdayanıklı, sağlam
longuzun
Long staple fibresUzun stapelli lif
Longitudinal membersBoyuna parçalar
longitudinal shearing machineboyuna makaslama makinesi
loomdokuma tezgahı, tezgah
loom beamçözgü levendi
loom masterdokuma ustası
loomstateHavlunun dokuma makinesinden çıktığı haldeki durumu
loopilmek, ilmik, düğüm
loop drieraskılı kurutucu
loop terryTraş edilmemiş havlu
loop thread-guidekıvrımlı iplik kılavuzu
looped yarnkıvrımlı iplik
looping plushkıvrımlı pelüş
loos of heatısı kaybı, ısı yitimi
loos through bleachingbeyazlatma kaybı, hasar kaybı
Loose boss top rollers with non-removable bosses Çıkarılabilir kovanlı serbest baskılar
Lot no.Parti numarası
lotparti
lounge suitgünlük erkek takımı
lowalçak, düşük
low lustredüşük parlaklık
low pressurealçak basınç
Lower yarnAlt iplik
Lower yarn check Alt iplik yoklama
Lower yarn endAlt iplik
Lower yarn suction armAlt iplik emiş kolu
lubricantyağ, yağlama maddesi
LubricantYağlama yağı
LubricantYağlama maddesi
lubricateyağlamak
Lubricating deviceGresleme aleti
lubricating feltyağlama keçesi
Lubricating gunGres tabancası
lubricationyağlama
Lubrication chartYağlama maddesi tablosu
Lug CamKam
lukewarmılık
lumenlümen
luminosityparlaklık
luminous colourfosforlu boya
lustreparlaklık, parlak yüzlü kumaş; parlatmak
lustre decatizingparlatma dekatirlemesi
lustre finishparlaklık apresi
lustrelessdonuk, mat
lustrinesırlı kumaş
lustringparlatma dekatirlemesi
lustring calenderfriksiyon kalandırı, parlatma kalandırı
lustring machineparlatma makinesi
lustring pressparlatma presi
lustrousparlak
lyesutdostik çözeltisi, alkali çözelti
lye bathsudkostik banyosu
lye recoverysudkostik geri kazanımı
lye resistantsudkostige dayanıklı
lyophilicliyofil, sıvısever
lyophobicliyofob, sıvısevmez
- M m -
machinemakine
MachineMakine
Machine footMakine ayağı
Machine speedMakine hızı = Makine devri
Machine wash (cold, warm, hot)Makinede yıkanabilir (soğuk, ılık, sıcak)
Machined surfacePürüzü giderilmiş yüzey
maco cottonmako pamuğu
macromoleculedev molekül, makromolekül
Made to measure (customised)Kişiye özel üretim
madderkızılkök, kökboyası
magnesium chloridemagnezyum klorür
magnesium oxidemagnezyum oksit
magnesium sulphatemagnezyum sülfat
Magnet retainerManyetik tutucu
magneticmanyetik, mıknatıssal
magnifying glassbüyüteç
main colourana renk
Main draftToplam çekim
Main draftAna çekim
Main drafting zoneAna bölge genişliği
Main drive componentsAna tahrik
Main drive motorTahrik motoru
Main drive motorAna tahrik motoru
Main drive shaftAna tahrik mili
Main labelMarka Etiketi
Main Menu Window"Ana Menü" ekranı
main sonstituentana bileşen temel bileşen
Main spinning speedAna eğirme devri
main switchana şalter
Main switchAna şalter
Main zoneAna bölge
Main zone condenserAna bölge yoğunlaştırıcısı
Mains filterInce filitre
Maizemısır
maize protein fibremısır protein lifi
maize starchmısır nişastası
MalfunctionArıza
Malfunction codeHata kodu
Malfunction codeArıza kodu
Malfunction indicationHata mesajı
Malfunction Memory Window"Hafızadaki Arızalar" ekranı
Malfunctions Window"Arızalar" ekranı
maltosemaltoz
man-made fibresentetik lif, yapay lif
Man-made fibresYapay lif
mangesiummagnezyum
mangleçamaşır mengenesi; sıkmak
mangle effectsıkma efekti
mangle rollersıkma silindiri, sıkma roliği
ManilaManila keneviri
Manila hempManila keneviri
Manilla hempManila keneviri
Manometermanometre, basıölçer
mantillabaşörtü, şal
Manual Doffer Operation Window"Takım Değiştiricinin Manuel Çalıştırılması" ekranı
manufactureyapım, imal; yapmak, imal etmek
Manufacturer´s agentServis partneri
manufacturing faulfabrikasyon hatası
markişaret; marka
mark off akmak, bulaşmak, lekelemek
marketPazar; piyasa
mass-dyedçözelti halindeyken boyanmış
masskütle
mass action lawkütleler etki yasası, kütleler tesiri kanunu
mass productionseri imalet, seri üretim
mathasır; paspas; keçe; küçük halı
matdonuk, mat
match coloursrenkleri uyuşturmak
materialkumaş
mathing suitmayo
mattdonuk, mat
mattermadde
mattinghasır, hasır örgüsü
mattressşilte, döşek
matureolgun
maximumazami
maximum speedazami hız
maximum temperaturemaksimum sıcaklık
measureölçü: ölçmek
measuring and folding machineölçme-katlama makinesi
measuring and rolling machineölçme-sarma makinesi
measuring deviceölçme aleti
measuring machineölçme makinesi
mechanicalmekanik
mechanismmekanizma
melange prinvigore baskı
melange yarnmelanj iplik
melterimek; eritmek
melting pointerime noktası
meltonmelton
melton finishmelton apresi
membranezar
Memory cardHafıza kartı
Memory moduleHafıza modülü
mendonarmak, tamir etmek
mercerizationmerserizasyon
mercerization in greyham ürün merserizasyonu
mercerizemerserize etmek
mercerizingmerserizasyon
mercerizing assistantmerserizasyon yardımcı maddesi
mercerizing liquormerserizasyon banyosu
mercerizing machinemerserize makinesi
mercerizing padmerserize fuları
mercurycıva
mercury mordantcıva mordanı
merinomerinos koyunu; merinos yünü
merino woolmerinos yünü
merino yarnmerinos ipliği
meshFile
metachrome dyeingmetakrom boyama
metal-coatmetal kaplamak
metal complex dyeingmetal kompleks boyama
metal complex dyestuffmetal kompleks boyarmaddesi
metal detectormetal detektörü
metallicmetalik
metallic lustremetalik parlaklık
metallic mordanmetalik mordan
metallizemetal kaplamak
metamerismmetamerizm, metameri
metamerymetameri, metamerizm
Meter counterMetre sayacı
methanemetan
methodyöntem, metod
methylated spirik denatüre alkol
metricmetrik
metric countmetrik numara
milk of limekireçsütü
micamika
micellemisel
micromikro
microfibrilmikrofibril
microscopemikroskop
microwave drieryüksek frekanslı kurutucu
Middle bottom rollerOrta alt silindir
migrationYaş boya işlemi sırasında renklendiricinin dağılması
migration inhibitormigrasyon önleyici
Milanesa SilkMilano ipeği
mildewküf
mildewproofing finishküflenmezlik apresi, küflenmezlik bitim işlemi
milk of limekireçsütü
milldinklemek
millabledinklemeye elverişli
millingdinkleme
milling creasedinkleme kırışığı
milling machinedink makinesi
milling machine with hammerstokmaklı dink makinesi
milling machine with rollerssilindirli dink makinesi
milling stocktokmaklı dink makinesi
miltifilament yarnçok filamentli iplik
miltucolour patternçok renkli desen
mineralmineral
mineral acidanorganik asit
mineral coaltaşkömürü
mineral dyestuffmineral boyarmadde
mineral fibremineral lif, anorganik lif
mineral mordantmineral mordan
mineral oilmineral yağı, madeni yağ
minimalminimal
minimumasgari, minimum
minkAmerika vizyonu
Minus buttonEksi düğmesi
mistennemlendirmek
mixkarıştırmak
Mix and match sportwearAlt ve üst ayrı takımlanabilen spor giysi
mixed colourkarışım rengi
mixed yarnkarışık iplik
mixerkarıştırıcı
mixing roomkarışım odası
mixturekarışım
Mock TurtleYarım balıkçı
modacrylic fibremodakrilik
modelmodel, manken
modulemodül
ModuleModül
mohairtiftik, moher
mohair woolmoher yünü
moiremuare, hareli kumaş
moiréhareli; hareli kumaş
moiré calender muare kalandırı
moiré effectmuare etkisi
moiré silkmuare ipek
moistnemli, rutubetli
moist crosslinkingnemli buruşmazlık terbiyesi
moistenernemlendirici
moistening agentnemlendirme maddesi
moisture-repellentnem itici
moisturenem, rutubet
moisture resistantneme karşı dayanıklı
molmol
molarmolar
molemol
molecularmoleküler
molecular weightmolekül ağırlığı
moleculemolekül
moleskinmoleskin, köstebek kürkü, kadife pantolon
molletonmolton
mollitanmolton
molten metal bathergimiş metal banyosu
molten metal dyeing machineergimiş metal boyama makinesi
Monitoring of upper yarn Üst iplik gözlemi
Monitoring of yarn transferİplik transferinin gözlemi
monkey wrenchingilizanahtarı
Mono-filamentMonofilament
monochromaticmonokromatik, tek renkli
monochromatormonokromatör
monofilamentmonofil, monofilament, tek filament
monofilament yarnmonofilament iplik
monomermonomer
monovalenttekdeğerli, monovalan
moquettemoket
mordand dyeingmordan boyama
mordantmordan, boyasaptar
mordant dyemordan boyası
mordant dyestuffmordan boyarmaddesi
mordanting effectmordanlama efekti
mordanting powermordanlama gücü
moroccomaroken
morocco leathersahtiyan
mortarhavan
mothgüve
mothproofgüveye karşı dayanıklı
mothproof finishgüveye karşı dayanıklılık apresi
MotorMotor
Motor blockMotor bloğu
Motor fanHavalandırma aygıtı, Vantilatör
Motor plateMotor plakası
Motor protective switchMotor koruma şalterı
mouldküf
mountmonte etmek, kurmak
MountÇıkarma
movehareket etmek; hareket ettirmek
mulberry silkhas ipek
muleselfaktör
mullince müslin
multi-bowl calenderçok silindirli kalandır
Multi-filamentMultifilament
multicolour dyeingçok renkli boyama
multicolour printingçok renkli baskı
multicolouredrenkli, alacak
multifilamentçok filamentli
multilayer fabricçok katlı kumaş
multipleçok
multiple bath dyeingçok banyolu boyama
multivalentçokdeğerlikli, polivalan
mungomungo, paçavra yünü, rejenere yün
muslinmuslin, musulin
- N n -
nainsooknansuk
nankeennankin
naphav; tüylendirmek, şardonlamak
naphthanafta
napkinpeçete
naplees shearingdipten tıraşlama, dipten makaslama
naplesstüysüz
napless finishtüysüz apre
nappedtüylü, tüylendirilmiş
nappingtüylendirme, şardonlama
napping effecttüylendirme etkisi, şardonlama efekti
napping machinetüylendirme makinesi, şardonlama makinesi
napping rollertüylendirme silindiri, şardonlama silindiri
naptholnaftol
napthol dyenaftol boyası
napthol dyeingnaftol boyama
naptholatenaftollemek
narrowdar, ensiz
naturaldoğal
natural cellulosedoğal selüloz
natural colourdoğal renk
natural dyestuffdoğal boyarmadde
natural fibersdoğal lifler
natural resindoğal reçine
natural rubberdoğal kauçuk
natural silkdoğal ipek
neat´s leatheröküz derisi
Neck bearingBoyun yatağı
neckerchiefboyun atkısı
necktiekravat, boyunbağı
needleiğne; iğneyle dikmek
needlepointoya işi, iğne dantelası
needleworkiğne işi, dikiş; işleme
Neopren pressure switchSentetik kauçuktan tahdit vidası
nepnope
NepNeps
neppynopeli
net
net curtaintül perde
net silkhas ipek
net weightnet ağırlık
nettle clothamerakan bezi
neutralyansız, nört
neutral steam printingnötr buhar baskı
neutral steamernötr buharlayıcı
neutralizeyansızlaştırmak, nötrleştirmek,
neutronnötron
newyeni
nightclothesyatak kıyafeti
nightdressgecelik
nightgowngecelik
nightiegecelik
Nip point draftingSıkıştırma noktalı çekim
Nip pressure testerSıkıştırma basıncı ölçüm cihazı
nitratenitrat
nitrate mordantnitrat mordanı
nitrate rayonnitrat ipeği
nitrating acidnitrat asidi
nitregüherçile
nitric acidnitrik asit
nitro dyenitro boyası
nitrocellulosenitroselüloz
nitrocellulosesilk nitroselüloz ipeği
nitrogenazot
nitroso dyenitrozo boyası
nocarrier dyabletaşıyıcısız boyanabilen
Noise levelGürültü yayılımı Gürültü emisyonu
noisteningnemlendirme
Nonchlorine bleachHipokloritsiz (ağartıcısız) çamaşır suyu
noncrease finishburuşmazlık apresi
noncreasingburuşmaz
nonfadingsolmaz
NonflammableYanıcı olmayan madde
nonionicNoniyonik.
Elektrik yükü olmayan, katyonik ve aniyonik unsurlarla karışabilen madde
nonironburuşmaz, ütü istemez
noniron finishingütü istemezlik apresi, buruşmazlık apresi
nonshring finishçekmezlik apresi
nonshrinkingçekmez, çekmeye karşı dayanıklı
Nonshrunk filamentBüzdürülmemiş filament
nonswellingşişmez, şişmeye karşı dayanıklı
nonswelling finishşişmezlik apresi
nonwetterıslatıcı olmayan
noninflammableyanmaz
nonporousgözeneksiz
nonsaponifiablesabunlaşmaz
nonslip finishkaymazlık apresi, kaymazlık bitim işlemi
nontransparentsaydam olmayan, saydamsız, opak
nonwovennonwoven
nonwoven fabricnonwoven kumaş, dokusuz kumaş
normnorm
nozzledüze, meme, ağız
NozzleEmiş borusu ağzı
Nozzle cleaning systemDüze temizleme sistemi
nozzle sprinkling machinedüzeli nemlendirme makinesi
nubnope
numbernumara, sayı rakam
Number of spindlesIğ sayısı
Numeric keyOnlu tuşlar
NutBağlantı somunu
NutSomun
nylonnaylon
- O o -
obsorbing powersoğurma gücü
off-shade dyeinghatalı boyama
offset printingofset baskı
offshadehatalı renk, renk farkı
oilyağ, yağlamak
OilYağ
Oil coilYağ kangalı
Oil dip stickYağ ölçme çubuğu
oil repellingyağ itici
oil silkyağa batırılmış ipek
oil stainyağ lekesi
Oil troughYağ kanalı
oiled linenyağlı keten
oiled silkyağli ipek
old-fashionedmodası geçmiş, esmi moda, demode
old-red processeski Türk kırmızısı yöntemi
oldeski
old wooleski yün, kullanılmış yün
oleic acidoleik asit
oligomeroligomer
one bathtek banyo, tek banyolu
one bath blacktek banyolu siyah, tek banyolu anilin siyahı
one bath chrome dyestuffstek banyoda krom boyarmaddesi
one bath one-step processtek banyolu tek adımlı boyama
one bath processtek banyolu yöntem, tek banyoda boyama
one dip aniline blacktek banyolu siyah, tek banyolu anilin siyahı
One needle lock stitchTek iğne kilit dikiş (zincir dikiş)
one sidedtek taraflı
One row of sliver cansBand hazırlama
onium dyestuff onyumboyarmaddesi
OpacityOpaklık. Işığı geçirmeme ve yansıtma özelliği
Online card On-linetarak makinesi
opaquesaydamsız, donuk, opak
open widthaçık halde
open width bleachingaçık halde beyazlatma, geniş ağartma
open width desizingaçık halde haşıl sökme
open width dyeingaçık halde boyama
open width treatmentaçık halde muamele
open width washing machineaçık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
openaçık
openeraçıcı
Opening angleAçılış açısı
Opening of the drafting systemAçma (çekim sistemini)
Operating Data Window"Çalıştırma Verileri" ekranı
Operating hoursÇalışma saatleri
Operating pressureÇalışma basıncı
Operating pressure monitorÇalışma basıncı gözleyici
opticaloptik, ışınsal
optical bleachingoptik ağartma, optik beyazlatma
optical brighteneroptik ağartıcı, optik beyazlatıcı
optical brighteningoptik ağartma, optik beyazlatma
optical whitener optik ağartıcı, optik beyazlatıcı
orangaportakalrengi
orceinorsein
orcin(ol)orsin(ol)
orderısmarlamak, sipariş etmek
organdieorgantin
organdyorgantin
organicorganik
organic chemistryorganik kimya
organzaorganze
organzineorganzin ibrişimi
oscillating expandersalınımlı gerici, salınımlı açıcı
oscillating stretchersalınımlı gerici, salınımlı açıcı
osmosisgeçişim, osmoz
oul solubleyağda çözünen
oulclothmuşamba
outer garmentsüst giyecekler
Outer housingDış yuva
outlinekontur
outputverim; çıktı
Output cardÇıkış kartı
Output moduleÇıkış mödülü
ovaloval
ovenfırın
overalliş önlüğü, Omuzsuz iş elbisesi
overall reactiontoplam tepkime, toplam reaksiyon
overallstulum, iş elbisesi
overcoatpalto
overdyeüzerine boyamak
OverfeedAşırı besleme
overflowtaşmak
overheataşırı ısıtmak
OverheatedAşırı sıcaklık
overlock seamoverlok dikiş
overlock stitchoverlok dikişi
overprintüst bask ı
oversaturationaşırı doyma
oversizeçok büyük beden
Over sizedBüyük beden
overstretchaşırı germek
OverthrowsYıkılma (İpliğin bobin kenarından aşağıya doğru çekilmesi)
oxalateoksalat
oxalic acidoksalik asit
oxazin dyestuffsoksazin boyarmaddeleri
oxidationoksidasyon, yükseltgenme
oxidation baseoksidasyon bazı
oxidation blackoksidasyon siyahı
oxideoksit
oxidizeyükseltgemek, oksitlemek
oxidizing agentyükseltgen madde
oxycelluloseoksiselüloz
oxygen-freeoksijensiz
oxygenoksijen
oxygen bleaching agentoksijen ağartma maddesi
ozonozon
ozone bleachozon ağartması, ozonla beyazlatma
- P p -
packpaketlemek, ambalaj yapmak
packagebobin; ambalaj
Package contact pressureBobin temas basıncı
Package conveyor beltBobin taşıma bandı
package dyeingbobin boyamacılığı
Package holderBobin tutucu
Package lifter armBobin kaldırma donanımı
Package liftingBobin kaldırma
Package windingBobin sarımı
packthreadambalaj ipi, bağlama ipi, çuvaldız ipi
paco hairpako tüyü
pad-dry processfularlama-kurutma yöntemi
pad-jig dyeing pad-jig boyama
pad-roll methodpad-roll yöntemi, emdirme, bekletme yöntemi
pad-steam processpad-steam yöntemi, emdirme-buharlama yöntemi
padfular; fularlamak
pad jigfular jiger
paddingfularlama
padding dyefularlama boyası
padding liquorfularlama banyosu, emdirme banyosu
padding machineemdirme makinesi, fular
padding mangleemdirme mmakinesi, fular
padding mangle with doctor bladerakkeli fular
paddle dyeing machinepaletli yıkama makinesi
PadlockAsma kilit
PadlockAsma kilit
paintboya, boyamak
pairçift
Pair of pawlsKilit mandalı çifti
palesoluk, uçuk, mat, pastel
pannepan
pant (trouser)Pantalon
pantieskadın külotu, çocuk külotu
pantihosekülotlu çorap
pantographpantograf, tıpkıçizer
pantskülot, don; pantolon
panty hosekülotlu çarap
papainpapain
paperkağıt
paraffinparafin
Parallel yarn spinning machineParalel iplik eğirme makinesi
parchmentparşömen
Parking positionPark pozisyonu
partialkısmi
partial boilingyarı kaynatma
partial dryingkısmi kuruma
partial pressurekısmi basınç
Partial weight releaseKısmi serbest bırakma
particleparçacık
passagegeçiş, pasaj
passivepasif
PasswordŞifre
Password Window"Şifre" ekranı
Pastepat
pastelpastel renk
patchyama; yamamak
patch pocketDıştan vurmalı cep
patent leatherrugan
patissium hydroxidepotasyum hidroksit
patterndesen; patron; model
pattern cardkatalog
pattern shearingdesenli makaslama
patterneddesenli
PawlKilit pençesi
PawlŞalt tırnağı
Pawl guideKilit mandalı klavuzu
peanut protein fiberyerfıstığı proteini lifi
pectinpektin
Peg-trayPeg-Tray (Masura yerleştirme çubuğu tutacağı)
Peg-tray conveyor systemPeg-Tray taşıma sistemi
Peg-tray cycles carried out Gerçekleştirilen Peg-Tray ritimleri
Peg-tray cycles to be carried outGerçekleştirilecek Peg-Tray ritimleri
PegPeg (Masura yerleştirme çubuğu)
Peg board"Peg" rafı
pekinpekin
peltpösteki, post; işlenmiş deri
pelt woolpost yünü
penetrateiçine işlemek, içine girmek
penetrating power of the dyeboyanın nüfuz etme gücü, boyama gücü
peptidepeptit
percehkumaş kontrol makinesi
perforated drum drierdelikli tamburlu kurutucu
Perlonperlon
permanentsürekli, kalıcı
permanent creasekalıcı plise
permanent finishkalıcı apre
permanent hardnesskalıcı sertlik, daimi sertlik
permanfanatepermanganat
permeabilitygeçirgenlik
permeable to watersu geçirir
peroxideperoksit
perrotine printingperotin baskı
Persian carpetİran halısı
Persian lambastragan kürk
Persigan rugİran halısı
perspirationterleme
petroleumpetrol
petticoatjüpon, iç eteklik; kombinezon
phenolfenol
phenolplthaleinfenolftalein
phosphatefosfat
phosphatizefosfatlamak
phosphonationfosfonasyon
phosphorfosfor
phosphorescencefosforışı, fosforesans
phosphorescentfosforlu
phosphoric acidfosforik asit
Photo-eyeIşıklı bariyer
photofotoğraf
photocellfotosel
photoengravingfotogravür
photolysisışılbozunma, fotoliz
photonfoton
phthaleinftalein
phthalocyanine dyeftalosiyanin boyası
physicalfiziksel
picktemizlemek, ayıklamak
pickerpamuk atma makinesi
PictographPiktograf
pieceparça
piece dyeingparça halinde boyama
piece goodsmensucat, dokuma
Piecing-up cycleEğirme başlama peryodu
Piecing-up deviceİplik bağlama donanımı
Piecing-up starterEğirme başlatıcı (PLYfiL)
Piecing-up wireİplik geçirme teli
pigmentRenkveren, pigmentlemek, Kuru renklendirici
pigment bindingpigment bağlama
pigment dyeing methodpigment boyama yöntemi
pigment dyestuffpigment boyarmaddesi
pigment padding processpigment emdirme yöntemi
pigment printingpigment baskı
piletüy, hav
pile fabrichavlı kumaş, tüylü kumaş
pile upkatlamak, yığmak, istiflemek
pilelesstüysüz
pileless finishtüysüz apre
pileristifleyici
PillarKlavuz sütunu
pillowyastık
pillow lacekopanaki
pillowcaseyastık kılıfı
pillowslipyastık kılıfı
pintopluiğne
pin chainiğneli taşıyıcı
pin spotpuan
pin tuckdar ve süslü pli
Pin type face wrenchÖn delik anahtarı
pin upiğnelemek
pincushioniğnelik, iğnedenlik
pinkpembe
pinstripeince çizgi
pipeboru, biye
pipettepipet
piquépike
pirnbobin
pistonpiston
Piston rodPiston kolu
Pivoted cylinderSalınım silindiri
Pivoting armSallanır (döner) çember
Place lubricatedYağlama yeri
PlacketPat
placticplastik
plaidekose kumaş, kareli kumaş
plaindüz, desensiz
Plain space (of the bottom rollers)(Alt silindirlerin) Ara bölge
plaitkıvrım, pli, plise
plankkeçeleştirmek
planking mahcinekeçeleştirme makinesi
plantbitki; tesis, fabrika
PlastisizerBileşime plastik özelliklerini artırmak amacıyla eklenen madde
plastisolplastisol
plate felting machinelevhalı keçe makinesi
Plate separatorSeparatör plakası
plate singeing machinelevhalı yakma makinesi
pleatkıvrım, pli, plise; pli yapmak
pleaterplise makinesi
pleating machineplise makinesi
pleshpelüş
Plied yarnKatlı iplik
plucked woolpost yünü, yolma yün
Plug-in cardTakma (kart)
Plug-in slotTakma yarığı
Plug-in slotSoket
Plus buttonArtı düğmesi
Ply yarnPLY iplik
PlyboxPLYBox
Pneumatic cylinderPnömatik silindir
Pneumatic cylinderPnömatik silindir
Pneumatic cylinder for drive roller Pnömatik yay
Pneumatic unitPnömatik ünite
pocketcep
point of breakkopma noktası
Pointed adapterSivri ağızlı parça
polarkutupsal, polar
polar bondpolar bağ
polar grouppolar grup
polekutup
polishcilalamak, parlatmak
polishing machineparlatma makinesi, cila makinesi
polo neckbalıkçı yaka
polo neck collarPola yaka
polpropylene fibrepolipropilen lifi
polyamidepoliamit
polychromaticpolikromatik, çok renkli
polychromeçok renkli
polychrome printingçok renkli baskı
polychromyçok renklilik
polycondensationpolikondansasyon
polyesterpolyester
polyester fibrepolyester lifi
polygeneticpoligenetik
polygenetic dyestuffpoligenetik boyarmadde
polymerpolimer
polymerizationpolimerizasyon
polymerizepolimerleştirmek
polymerizing machinekondensasyon makinesi, polimerizasyon makinesi
polyolefine fibrepoliolefin lifi
polypeptidepolipeptit
polystyrenepolisitren
polyurethanepoliüretan
polyvalentçokdeğerlikli, polivalan
polyvinylpolivinil
polyvinyl acetatepolivinilasetat
polyvinyl alcoholpolivinilalkol
polyvinylidenepoliviniliden
polyvinylidene chloridepolivinilidenklorür
pongeeponje
poplinpoplin
porcupineiğneli vals
poregözenek
porositygözeneklilik
porousgözenekli
Portable brakeTaşınabilir el freni
positiondurum; yer
Position of the operatorOperatör pozisyonu
positive electronpozitif elektron
positiviartı, olumlu
positronpozitron, pozitif elektron
postboardingart fiksaj
potashpotas
potassiumpotasyum
potassium bicarbonatepotasyum bikarbonat
potassium carbonatepotasyum karbonat
potassium chloridepotasyum klorür
potassium chloritepotasyum klorit
potassium cyanidepotasyum siyanür
potassium ferricyanidepotasyum ferrisiyanür
potassium ferrocyanidepotasyum ferrosiyanür
potassium lodidepotasyum iyodür
potassium thiocyanatepotasyum rodanü
potato starchpatates nişastası
potentialpotansiyel
potential energypotansiyel enerji
PotentiometerPotansiyometre
pouchcep
powdertoz
powergüç, kuvvet
power stationenerji santrali
Power supplyEnerji temini
Power supplyEnerji temini
Power switchDevre kesici
poynosic fibrepolinozik lif
prayer rugseccade, namazlık
Pre-shrunk filamentÖnceden büzdürülmüş filament
preboardingön fiksaj
precipitantçökeltme maddesi
precipitateçökeltmek; çökelmek; çökelti
precipitationçökeltme, çökelme
precipitation bathçöktürme banyosu
Precision gaugeÖlçüm şablonu
Precision screwAyarlı civata
predryön kurutma yapmak
predryingön kurutma
preheatingön ısıtma
preliminaryilk, ön
preliminary bleachön beyazlatma
preliminary finishön apre
preliminary mordantingön mordanlamak
preliminary scouringön yıkama
premordanön mordanlamak
preparationhazırlama
preparatory dyeingzemin boyama
preparatory finishhazırlık apresi, ön apre
preparatory workhazırlık çalışması, ön çalışma
preparehazırlamak
prepare the bath banyoyu hazırlamak
preprintön baskı
prescriptionreçete
preservativekoruyuvu madde
presettingön fiksaj
preshrunkön çektirilmiş
presspres; sıkmak; ütülemek
pressing machineütü makinesi
pressurebasınç
pressure agerbasınçlı buharlayıcı
pressure cookerbasınçlı pişirici, otoklav
pressure dryerbasınçlı kurutucu
pressure dyeingbasınçlı boyama
Pressure gaugeManometre
Pressure monitorBasınç gözleyici
pretreatön işlem
Tekstil ürünlerinin pigment ya da doğrudan boyama öncesinde ön işleme tabi tutmak için kullanılan yüksek katyonikli polimer
pretreatmentön işlem
preventivekoruyucu
prewashingön yıkama
pricefiyat
prificationarıtma, temizleme
primarybirincil, primer
primary colourana renk
prime the bathbanyoyu güçlendirmek
printbaski; emprime, basma kumaş; basmak; kumaşa desen yapmak
print back clothbasma altı, astar bezi, blanket
print pastebaskı boyası
print Worksbasmahane, basma atölyesi
printed calicopamuklu basma
printed fabricbasma kumaş
Printed insertBaskılı ilave parça
printed materialemprime kumaş, basma kumaş
printer's blanketastar bezi, basma altı, blanket
printer's feltastar bezi basma altı, blanket
printign blockbaskı bloğu, el baskı kalıbı
printingbaskı boyası
printing areabaskı yüzeyi, baskı alanı
printing auxiliarybaskı yardımcı maddesi
printing blanketbaskı blanketi
printing carbaskı arabası
printing cylinderbaskı silindiri
printing designbaskı deseni
printing from platesal baskısı
printing gumbaskı kıvamlaştırıcısı
printing machinebaski makinası
printing methodbaskı yöntemi
printing mouldbaskı bloğu, el baskı kalıbı
printing pastebaskı patı
printing patternbaskı deseni
printing rollerbaskı silindiri, baskı valsi
printing screenbaskı şablonu
printing stencilbaskı şablonu
printing techniquebaskı tekniği
printing thickenerbaskı kıvamlaştırıcısı
processişlem, yöntem, süreç; işleme tabi tutmak
Process printingBaskı işlemi
Renkleri karıştırmadan renklerin üst üste basılmasıyla yeni renkler elde edilmesi
process waterişletme suyu, sanayi suyu
Processor cardİşlemci kartı
Processor moduleİşlemci modülü
produceüretmek, yapmak
productürün, mahsul
productionüretim
production sample üretim Numunesi
productiveverimli
productivityverimlilik
profiled fibreprofilli lif
program(me)program
Programmable logical controlPLC (Programlanabilir Hafızalı Kumanda)
ProgrammeProgram
proofprova baskı, deneme baskısı
Proper use of the machine Kurallara uygun kullanım
propertyözellik
proportionoran
proteaseproteaz
protectkorumak
protectionkoruma
Protection screenKoruyucu elek
protectivekoruyucu
Protective capKoruyucu kapak
protective clotheskoruyucu iş elbisesi
protective colloidkoruyucu koloit
protective effectkoruyucu etki
protective finishkoruyucu apre
protective layerkoruyucu tabaka
proteinprotein
protein fibresprotein lifleri
protonproton
Proximity switchYaklaştırma sensörü
Proximity switchYaklaşım sensörü
Proximity switchYoklayıcı
prtinting tablebaskı masası
prunellakaramandola
prunellekaramandola
prunellokaramandola
prussiat acidprusik asit
prussiate aniline blackprisuat siyahı
puality controlkalite kontrolü
puckerkırışık, buruşukluk; büzgü; kırışmak, buruşmak
puffbüzgülü yer, kabarık yer
puff lockNakış
puffsleevekabarık kol, kabarık yen
pullprova baskı, deneme baskısı
Pull cordÇekme kordonu, Kordon (imdat kapama)
pull-off resistanceÇekme-kopma mukavemeti
PulleyKasnak, disk, sarım dişlisi, makara
pulloversüveter
pulverizationpüskürtme
pulverizepüskürtmek
pulverizerpüskürtücü
pumppompa
purearı, saf, katıksız
pure linensaf keten, has keten
pure silksaf ipek, has ipek
pure woolsaf yün
purifyarıtmak, temizlemek
purlters iğne; ters örgü yapmak
purplemor
Push buttonButon, basmalı buton
putassium antimonyl tartratepotasyum antimonil tartrat
pyjamaspijama
pyrazolone dyespirazolan boyaları
pyrolysispiroliz
- Q q -
qualitativenitel
qualitative analysisnitel çözümleme, kalitatif analiz
qualitynitelik, kalite
quantitativenicelik, kantitatif
quantitative analysisnicel çözümleme, kantitatif analiz
quantitynicelik, miktar
Quantity of greaseGres yağı miktarı
Quantity of oilYağ miktarı
quartzkuvars
quartz fibrekuvars lifi
quetchsıkmak
quetching rollersıkma silindiri, sıkma merdanesi, sıkma valsi
quick bleachhızlı ağartma, hızlı beyazlatma
quick limesönmemiş kireç
quicksilvercıva
quillbobin
quiltyorgan
quiltingyorgancılık; yorganlık malzeme
- R r -
fradiationışınım, radyasyon
radiatorradyatör
radicalkök, radikal
radioactiveradyoaktif, ışınetkin
radioactiviytradyoaktivite, ışınetkinlik
radiusyarıçap
raffiarafya
ragpaçavra, bez parçası, kumaş parçası
RailÇalışma rayı
Rail/barRay
rainyağmur
rain testyağmurlama deneyi
raincoatyağmurluk, trençkot
rainproofyağmur geçirmez
raisetüylendirmek, şardonlamak
raised brushed finishfırçalanmış tüylü apre
raised fabrictüylendirilmiş kumaş
raisingtüylendirme, şardonlama
raising machinetüylendirme makinesi
raising oilşardon yağı
raising rollertüylendirme silindiri
raising wastetüylendirme telefi, şardon döküntüsü
ramierami
ramie fibrerami lifi
RampRampa
rapidçabuk, hızlı
rapid agerçabuk buharlayıcı, hızlı buharlayıcı
rapid bleachinghızlı ağartma, hızlı beyazlatma
rapid steamerçabuk buharlıyıcı, hızlı buharlayıcı
rapier loomkancalı dokuma tezgahı, şişli dokuma tezgahı
Ratchet gearTırnak dişlisi
ratehız
rate of absorptionemme hızı, absorpsiyon hızı
rate of dyeingboyama hızı
rate of feedbesleme hızı
rate of reactionreaksiyon hızı, tepkime hızı
ratineratine etmek
ratinératine etmek
rawham
raw cottonham pamuk
raw hempham kenevir
raw hideham deri
raw materialhammadde
raw silkham ipek
raw woolham yün, yağıltılı yün
rayışın
rayonsuni ipek, yapay ipek
reactreaksiyona girmek
reactiontepkime, reaksiyon
reaction acceleratortepkime hızlandırıcı, reaksiyon hızlandırıcı
reaction chambertepkime odası, reaksiyon odası
reaction ratetepkime hızı, reaksiyon hızı
reaction timetepkime süresi, reaksiyon süresi
reaction velocitytepkime hızı, reaksiyon hızı
reactivereaktif, tepkin
reactive dyestuffreaktif boyarmadde
reactortepkime kabı, reaktör
ready madehazır, konfeksiyon
ready made clotheshazır elbise
ready made clothinghazır giyim
ready made clothing / garmenthazır giyim, Konfeksiyon
ready for sewingdikime hazır
ready for usekullanıma hazır
ready to weargiymeye hazır, konfeksiyon
reagentayıraç, miyar
realgerçek, has
rebatchsargı aktarmak
receptivity for dyesboyanabilirlik, boya alma yeteneği
RecessGirinti (Girintisiz silindir = İçi dolu silindir)
Recessed apron top rollerApron üst silindiri (girintili)
reclaimgeri kazanmak, rejenere etemk
reclaimed wooleski yün, kullanılmış yün
recovergeri kazanmak
recoverygeri kazanma
recuperategeri kazanmak, rejenere etmek
recuperationgeri kazanma
redkırmızı
reduceindirgemek
Reduced yarn evacuation speedAzaltılmış iplik boşaltma hızı
reducing agentindirgen
reductionindirgeme, redüksiyon
reduction bleachingindirgemeli ağartma, indirgen ağartma, indirgen beyazlatma
reduction dischargeindirgeme aşındırması
reduction of print pastesaçma, küpür
reduction pasteaçma patı
reductiveindirgeyici
redyeüzerine boyamak, yeniden boyamak
reedgücü
reelbobin, makara; rolik sarmak
reel offrolik çözmek
Reference pointReferans noktası
refractionkırılım, kırılma
refractive indexkırılım indisi
refractometerkırılımölçer, refraktometre
regainyeniden kazanmak
regenerateyeniden kazanmak, rejenere etmek
regenerated celluloserejenere selüloz
regulardüzgün, düzenli
rejectıskarta mal
Reinforcement TapeEkstarfor
relative densitybağıl yoğunluk
relative humiditybağıl nem
RelayRöle
Release buttonKilit açma düğmesi
Release springYaprak yay
relief printingkabartma baskı, rölyef baskı
rellefkabartma, rölyef
Reloading stationYeniden yükleme istasyonu
removalçıkarma, giderme
removal of stainleke çıkarma
removal of watersu çıkarma, su giderme
removeçıkarmak, gidermek
RemoveÇıkarma
remove stainsleke çıkarmak
reprips
repairrapor
repeated washing at the boiltekrarlı kaynar yıkama
repelitmek
repellentitici
replenishing liquortakviye banyosu
repprips
reprintyeniden basmak
reproductionröprodüksiyon
reps rips
researcharaştırma
reserve printingrezerve baskı
reserving agentrezerve maddesi
residueartık, tortu
resinreçine
Pigmentle uygulandığı madde arasında çapraz bağlanma oluşturan sıvı polimer
resin resistreçine rezervesi
resin soapreçine sabunu
resinatereçine sabunu
resinifyreçineleşmek, reçineleştirmek
resist-dyerezerve boyamak
resist effectrezerve etkisi
resist pasterezerve patı
resist printingrezerve baskı
resistancedirenç
resistance to acidsasit haslığı
resistance to ageingbuharlama haslığı
resistance to oxidationoksidasyon haslığı
resistance to rubbingsürtünme haslığı
resistance to steamingbuharlama haslığı
resistance to swellingşişme haslığı
resistant to ageing buharlama haslığı
resistant to boilingkaynatmaya karşı has
resistanto to shrinkingçekmeye karşı has
resisting agentrezerve maddesi
resultsonuç
resultantbileşke
rethavuzlamak (keten)
retardgeciktirmek, yavaşlatmak
retardergeciktirici, retarder
retarding agentgeciktirici madde
retarding and levelling agentgeciktirme ve düzgünleştirme maddesi
retouchrötuş yapmak
rettinghavuzlama
Return tension pulleyGeri dönüş gerdirme makarası
reverse sidearka yüz, ters yüz
reversibletersinir; çift yüzlü
reversible fabricçift yüzlü kumaş
reversible printing machinedubleks baskı makinesi
Reversing bracketÇevirme açısı
Reversing pointGeri dönüş noktası
Reversing the travel directionHareket yönünün değişmesi
revolution countertakometre, devir sayacı
room temperatureoda sıcaklığı
ribKumaşta çıkıntılı yol (Ribana)
ribbonkurdele, şerit
RibboningKuşak oluşumu
Rick rackSu Taşı
Riffle calenderyivli kalandır, şıraynır kalandırı, saten kalandırı
right sidekumaş yüzü
rigidsert, katı
RingIşaret bileziği, bilezik
Ring diameterBilezik çapı
Ring railBilezik sehpası, bilezik rayı
Ring Rail Movement Data Window"Bilezik Sehpası Hareketi Verileri" ekranı
Ring rail positionBilezik sehpası pozisyonu
Ring Rail Service Operation Window"Bilezik Sehpası Servis Çalışması" ekranı
ring spinning framehalkalı iplik makinesi
Ring spinning machineRing iplik makinası
Ring Spinning Machine Functions Window"Ring İplik Makinesinin Fonksiyonları" ekranı
Ring Spinning Machine Options Window"Ring İplik Makinesi Opsiyonları" ekranı
Ring Spinning Machine Timing Window"Ring İplik Makinesini Zamanlama" ekranı
Ring spinning spindleRing eğirme iği
Ring travellerKopça
RingCan / Core Yarn Device Data Window "RingCan / Core İplik Donanımı Verileri" ekranı
rinseçalkalamak, durulamak
rinsing bathçalkalama banyosu
rinsing machineçalkalama makinesi
ripeolgun
ripening processolgunlaştırma işlemi
rippleketen tarağı
Rivet trimRivet
RockerBasma butonlu anahtar
rocketroket
rocket bobbinroket bobin
rod teaseling machinesopalı şardon makinesi
rollsilindir, vals, merdane; sarmak; silindirden geçirmek
roll neckDegaje yaka
rollersilindir, vals rolik, merdane
RollerSilindir
roller agertermo bekletme odacığı
roller ginsilindirli çırçır makinesi, roller-gin
roller manglesilindirli sıkma sistemi
roller milling machinesilindirli dinkleme makinesi
Roller pickerTopak yakalama cihazı
roller polishing machinerulolu parlatma makinesi
roller printingrulo baskı, silindirli baskı
roller printing machinerulo baskı makinesi
Roller settingEkartman aralığı, silindir aralığı
Roller standSilindir bağlanma standı
Roller stand sectionBağlama standı alanı = aradaki mesafe
Roller stand tubeSilindir bağlama standı borusu
Roller without recessİçi dolu silindir, taşlama silindiri
rolling calenderyuvarlatmalı kalandır
Room conditionsÇevre koşulları
room temperatureoda sıcaklığı
ropehalat, ip, sicim
rope dyeinghalat halinde boyama
rope factoryhalat fabrikası
rope guiderhalat kılavuzu
rope manglehalat sıkma makinesi
rope openerhalat açıcı
rope padding manglehalat emdirme makinesi
rope scutherhalat açıcı
rope soaperhalat yıkama makinesi
rope swueezerhalat sıkma makinesi
rope washerhalat yıkama makinesi
rotary dyeing machinetamburlu boyama makinesi
rotary furnacedöner fırın
rotary pressoluklu pres, silindirli pres
rotary screen printingrotasyon film baskı, rotasyon baskı
rotary washing machinetamburlu yıkama makinesi
roughkaba
roveyarı bükülmüş iplik; bükmek (iplik); taramak (yün)
RovingFitil
Roving bobbinsFitil bobinleri
Roving frameFitil makinesi
Roving guideFitil klavuzu
Roving guide at the back Giriş fitil klavuzu
Roving guide barFitil klavuz rayı
Roving guide barFitil klavuz kolu
Roving stop deviceFitil durdurma tertibatı
rubberkauçuk
rubber blanketkauçuk blanket
rubber threadlastik iplik
rubberized clothkauçuklanmış kumaş
rubbing fastnesssürtünme haslığı
ruchedantel süsü
ruddleaşıboyası
rufflekırma yapmak, büzgü yapmak
rugkilim, keçe, küçük halı
rugby collarGabardin ya da denim kumaş ile yapılmış yaka
rulekural
RulerCetvel
RumperTulum
run-proofkaçmaz
runpasaj, çorap kaçığı
run offsağmak, rolik açmak
Running in of travellersKopçanın alıştırılması
Running of the beltKayış hareketi
Running yarnİplik akışı
Russia leathersahtiyan, Rus meşini
rustpas
rust preventing agentpas önleyici madde
rust stainpas lekesi
rustproofpaslanmaz
- S s -
sablesamur kürk
sacktorba, çuval
sackingçuval bezi, çul
sacklothçuval bezi, çul
sacldhaşlamak
sadkoyu, donuk
SaddleSele
safetyemniyet, güvenlik
safety beltemniyet kemeri
Safety bootsGüvenlik ayakkabısı
Safety deviceGüvenlik donanımı
Safety equipmentKoruyucu ekipman
Safety glovesKoruyucu eldiven
Safety gogglesKoruyucu gözlük
Safety helmetKoruyucu kask
Safety instructionsGüvenlik talimatı
Safety linkGüvenlik zinciri
Safety stopEmniyet duruşu
Safety stitcEmniyet dikişi
Safety switchGüvenlik şalteri
safety valveemniyet supabı
sailclothyelken bezi
sal ammoniacnişadır, amonyum klorür
salicylic acidsalisilik asit
salt tuz
salt outtuzla çöktürmek
sampleörnek, numune; örnek almak
sandalsandal, sandalet
sanforizingsanforizasyon
saponificationsabunlaşma
saponifysabunlaşmak, sabunlaştırmak
sateensaten taklidi pamuklu kumaş
satenet(te)satine
satinsaten
satin duchessesaten düşes
satin finishatlas perdahlı, ince perdah
satin stitchnakışta sarma işi
saturatedoyurmak, emdirmek
saturateddoymuş, doygun
saturated steamdoygun buhar, doymuş buhar
saturationdoyma
saturation poindoyma noktası
saturation valuedoyma değeri
sawtestere
saw gintestereli çırçır makinesi, saw-gin
sbuction speedemme hızı
scalding vatkaynatma, hazlama kazanı
scaleölçek
ScaleSkala, Kadran
scalesterazi
scallopfisto; fisto yapmak
scarfatkı, eşarp, kaşkol
Scarf head handBandana
schappesilk kamçıbaşı, şap ipeği, floret ipeği
schappe silk yarnşap ipliği
Schreiner finishipek apresi
schreinerizeipekt efekti vermek
Scope neckOyuk yaka (U yaka önde)
scorchyakmak, alazlamak
scourpişirmek; yıkamak, yağını gidermek
scour for wool yün temizleme maddesi
scouring apparatusyıkama makinesi
scouring boilerpişirme kazanı
scouring liquorpişirme çözeltisi
scouring losspişirme kaybı
scraperrakle, sıyırıcı
scraping kniferakla bıçağı, sıyırma bıçağı
screenşablon
ScreenFiltre eleği, gözenekli yüzey
screen printingserigrafi, film baskısı, şablon baskısı
screen printing machinefilm baskı makinesi
screen varnishşablon lakı
ScrewBağlantı civatası, tesbit civatası, sıkıştırma civatası, civata, vida
Screw driverTornavida
scroopavivaj yapmak, yumuşatmak
scroop finishhışırtılılık apresi
scroopingavivaj
scroopy feelhışırtılı tutum
scroopy handlehışırtılı tutum
scrumköpük; köpüklenmek
scutchditmek, etmak, döverek kabartmak (pamuk, ipek); döverek temizlemek (keten)
scutcherditme makinesi, lifleme makinesi
sdignüerirg with oilzeytinyağı avivajı
sealskinfok derisi, fork kürkü
seamdikiş, dikiş yeri; dikmek
seam slippagedikiş Açılması
seam strengthdikiş Mukavemeti
seatshirttişört
seawaterdeniz suyu, tuzlu su
seawater fastnessdeniz suyu haslığı
secondaryikincil
secondary colourkarışım rengi
secondsıskarta mal, tapon mal, defolu mal
sedimenttortu, çökelti
sedimentatitontortulaşma, çökelme
seedtohum; çekirdek
seed capsuleçekirdekkapsülü
seed fibreçekirdek lifi
Selector switchKomütatör anahtar
self-actingself-acting
self-colouredtek renkli; kendi renginde
self-oxidationözyükseltgenme, kendiliğinden yükseltgenme
selfactor muleselfaktör
selvagekenar, kumaş kenarı
selvedgekenar, kumaş kenarı
selvedge cutterkenar kesici
selvedge guidekenar kılavuzu
selvedge printingkenar baskısı
selvedge printing machine kenar baskı makinesi
selvedge spreaderkenar açıcı
selvedge trimming machinekenar düzeltme makinesi
semi-yarı
Semi-automatic operationYarım otomatik çalışma konumu
semi-feltn raising machineyarı keçeleştirme şardon makinesi
semi-finishedyarı mamul
Semi-opaqueYarı opak. Rengi kısmen engelleyen madde
semi-worsted yarnyarı gamgarn iplik
semiconductoryarı iletken
semicontinuousyarı kesiksiz
semipermeableyarı geçirgen
semitransparentyarı saydam
Sensing of lower yarn end Alt iplik yoklama
Sensing of vacuumVakum yoklama
sensitiveduyarlı, hassas
sensitive to airhavaya karşı duyarl ı
sensitive to lightışılduyarlı, ışığa karşı duyarlı
sensitivityduyarlık
Sensor Proximity switchYoklayıcı
separateayrı; ayırmak
Separating sheetAyırıcı sac
separationayırma, ayrılma
separatorayırıcı, separatör
sequestering agentkompleks yapıcı
sergeserj, ince şayak
sericinipek zamkı, serisin
sericultureipekçilik
Service actionsServis işlemleri
Service mode of operation Servis çalışması
Service mode of operation of the dofferTakım değiştiricinin servis çalışması
Service switchServis şalteri
Service uniforms overallsİşçi tulumu
Service trolleyServis arabası
setfikse etmek
set of warpçözgü sıklığı
Setting angleAyar açısı
Setting chartAyar tablosu
Setting gaugeAyar şablonu
setting machinefiksaj makinesi
Setting pulleyAyar makarası
Setting ringAyar halkası
setting zonefiksaj alanı
Settings by BCD switchesBCD şalteri üzerinden ayar
sewdikmek
sewingdikiş, dikim
sewing machinedikiş makinesi
sewing machine needledikiş makinesi iğnesi
sewing machine oildikiş makinesi yağı
Sewing threadDikiş ipliği
sewing yarndikiş ipliği
shirt-blouseşömizye
sodium cellulosesodyum selüloz
Spindle baseIğ alt kısmı
Start of final spinning phaseNihai eğirme aşaması başlangıcı
sulphite cellulosesülfit selülozu
Shackle (Padlock)Pranga (Asma kilit)
shaderenk tonu, nüans; nüanslamak
shadingnüanslama
shading dyenüanslama boyası, tonlama boyası
ShaftMil Şaft
Shaft bearingMil yatağı
Shaft encoderDöner sensör
Shaft lengthMil parçası
shammy leathergüderi
Shanked buttonAyaklı düğme
shantungşantuk
shapebiçim, şekil
Shared embdroderyKadife havlu
sharpneeskeskinlik, netlik
shearkırkım; kırkmak, makaslamak, tıraş etmek
shearingkırkım, kırpma
Shearing headKesme başlığı
Shearing head driveTraşlama başlığı tahriği
Shearing head motorTraşlama motoru
Shearing knifeKesme bıçağı
shearing machinemakaslama makinesi, makas makinesi
sheenparlaklık, parıltı
sheep´s woolkoyun yünü
sheep-dipkoyun parazitlerini öldürmek için hazırlanan sıvı
sheepkoyun
sheep shearingkoyun kırpımı
sheepskinpösteki, koyun postu
sheetyatak çarşafı
Shetland woolşetland yünü
Shift counter combinationVardiya sayacı kombinasyonu
Shift data memoryVardiya bilgi hafızası
Shift Memory Window"Vardiya Hafızası" ekranı
Shift Start Window"Vardiya Başlangıcı" ekranı
shinyhavsız
shirtgömlek
shirt blouseşömizye
shirt collarGömlek Yakası
shirt frontkolalı gömlek göğüslüğü
shirting gömleklik kumaş
shitwaistşömizye bluz
shock coolingani soğutma, şok soğutma
shock dryingani kurutma, şok kurutma
shoeayakkabı
shortkısa
short fibretkısa lifli
short circuitkısa devre, kontak
short festoon drierkısa askılı kurutucu
Short staple fibresKısa stapelli lif
shortsşort, kısa pantolon
shotşanjan, yanardöner
shot clothyanardöner kumaş, şanjan kumaş
shot effectyanardöner görünüm, şanjan efekti
shot silkşanjan ipek, yanardöner ipek
shot taffetatafta şanjan
shoulder bagomuz çantası
shoulder padVatka
showerproofsu iticilik özelliği vermek, su geçirmez yapmak
shrinkküçülmek, çekmek, daralmak
shrinkage küçülme, çekme
shrinkage in lengthboyuna çekme
shrinkage in widthenine çekme
shrinkage measuring deviceçekme ölçüm aleti
shrinkingküçülme, çekme, büzülme
shrinking apparatusçektirme aygıtı
shrinking effectçektirme etkisi
shrinking machineçektirme makinesi
shrinkproof çekmez, büzülmez
shrinkprooffinish çekmezlik apresi
shuttlemekik
shuttle boxmekik kutusu
shuttle changemekik değiştirme
shuttle eyemekik gözü
shuttle spindlemekik iği
sieveelek, elemek
sighting colourişaretleme boyas ı
SignalSinyal
Signal lightSinyal lambası
silicion finishsilikon apresi
siliconsilisyum
silicon elastomersilikon elastomeri
siliconesilikon
silkipek
silk bathipek banyosu
silk cottonkapok
silk finishipek apresi
silk gauzeipek gazı bezi
silk glossipek parlaklığı
silk gumipek zamkı, serisin
silk hatsilindir şapka
silk industryipekçilik sanayi
silk lusteripek parlaklığı
silk noilburet (ipeği)
silk plushipek pelüş
silk screen printingserigrafi
silk scroopipek tutumu
silk stockingipek kadın çorabı
silk threadibrişim
silk velvetipekli kadife
silk wastedeşe ipek, hurda ipek
silk weightingipek şarjı, ipek ağırlatırma
silk yarnipek iplik
silkenipekli
silkwormipekböceği
silkworm breedingipekböcekçiliği
silkyipek gibi
simili mercerizingtaklit merserize yapma
simultaneouseşanlı, simultane
singeyakmak, alazlamak
singeing machineyakma makinesi
singletek
single bathtek bayno, tek banyolu
single bath dyeingtek banyoda boyama
Single cycleTek ritim
single colourtek renkli
single jerseySüprem
single phase printing processtek fazlı baskı yöntemi
single shadetek renk
Single yarnTek kat iplik
sinkbatırmak, daldırmak
sisal (hemp)sisal
Sit in pocketTorbalı yan cep
sizeölçü, boyut; beden, numara; haşıl
size applicationhaşıllama
Size / colour assortmentBeden / renk asortisi
Size labelBeden etiketleri
size lubricanthaşıl yağı
size mixerhaşıl karıştırıcı
size take-uphaşıl alışı
sizing agenthaşıl maddesi
sizing assistanthaşıl yardımcı maddesi
sizing liquorhaşıl banyosu
sizing machinehaşıl makinesi
sizing oilhaşıl yağı
sizing rollerhaşıllama silindiri
sizing roomhaşıllama odası
skimköpüğünü almak
skinpost, pösteki; deri
skin wooltabak yünü, post yünü
skintightbedeni sımsıkı saran
Skip stitch / blind merrowBaskı dikişi. (etek ucu dikişi)
skirtetek, eteklik
skirtingetek yapağısı, bacak yapağısı
skying doctorhavada rakle
slaked limesönmüş kireç
slashyırtmaç; yırtmaç açmak; haşıllamak
slasher-sizerhaşıl makinesi
slasherhaşıl makinesi
slashing machinehaşıl makinesi
slashingproduct haşıl
sleeveelbise kolu, yen
slidekaymak
Sliding block Kulis taşı
Sliding gauge Ölçü sürgüsü
slipkombinezon
Slip draftingKayma çekimi
slipperterlik
sliverbant, şerit
SliverCer bantı, band
Sliver conveyor systemBand taşıma sistemi
Sliver evacuation system Band boşaltma sistemi
Sliver feedBand besleme
Sliver feed stopBand beslemeyi durdurma
Sliver feed systemFitil besleme
Sliver guide pulleyFitil klavuz kasnağı
Sliver stopSarma duruşu
Sliver stop leverFitil durdurma segmenti
Sliver trumpetBand hunisi
slop-padfularlamak
SlotManşon yüzeyi
SlotUzun delik
slowyavaş
slubyumru, düğüm
Slub equipment (Flammgarn)Fantazi iplik donanımı
smallküçük, ufak
smellkokmak
smockiş önlüğü, önlük
smokeduman
smoothdüz, düzgün; düzelmek; düzeltmek
smoothingiron ütü
smudgelekelemek, kirletmek
snag-free finisihtel kaçmazlık apresi
snagdelik
Snap switchRotatif anahtar, döner düğme
Snarl preventing clutchKıvırcıklaşma önleyici kavrama
soakıslatmak, emdirmek
soapsabun; sabunlamak
soap bathsabun banyosu
soap delusteringsabunla matlaştırma
soap milling sabunlu dinkleme
soapingsabunlama
soaping machinesabunlama makinesi
soapstonesabuntaşı
soapsudssabun köpüğü
soapysabunlu
soapy liquorsabun çözeltisi
soapy lyesabun çözeltisi
sockkısa çorap
sodasoda
soda soapsodyum sabunu, sert sabun
sodiumsodyum
sodium acetatesodyum asetat
sodium bicarbonatesodyum bikarbonat
sodium bisulphatesodyum bisülfat
sodium bisulphitesodyum bisülfit
sodium carbonatesodyum karbonat
sodium cellulosesodyum selüloz
sodium chloratesodyum klorat
sodium chloridesodyum klorür
sodium chloritesodyum klorit
sodium hypochloritesodyum hipoklorit
sodium hyroxidesudkostik, sodyumhidroksit
sodium nitritesodyum nitrit
sodium peroxidesodyum peroksit
sodium silicatesodyum silikat
sodium stannatesodyum stanat
sodium sulphatesodyum sülfat
sodium sulphidesodyum sülfür
softyumuşak
soft soaparapsabunu
soft wateryumuşak su
softenavivaj yapmak, yumuşatmak
softeneryumuşatıcı
softening agentyumuşatma maddesi
softening pointyumuşama noktası
soil-repellentkir itici
soilkir, leke; kirletmek, lekelemek
soil buryingtest toprakta çürüme deneyi
soil carrierkir taşıyıcı
solidkatı; sağlam
solid matterkatı madde
solubilityçözünürlük
solubilizeçözündürmek
solubilizing agentçözme maddesi
solubleçözünür
solution-dyedçözelti halindeyken boyanmış
solutionçözelti
solventçözücü, çözgen
solvent dyeingçözülü boyama
solvent fastnessçözücü haslığı
solvent reclamationçözücü geri kazanımı
soupla silksuple ipeği
sourasitlendirmek
sourcekaynak
souring bathasitleme banyosu
soutachesutaşı
spandex fibreelastan
Spanish daggerfibre pita lifi
SpannerÇatal anahtar, altı köşeli anahtar
spare partyedek parça
spark kıvılcım
specialözel
Special equipmentÖzel donanım
special finishözel apre
specificözgül
specific gravityözgül ağırlık
specific heatözgül ısı
specimenörnek, numune
speedhız
Speed sensorDevir sensörü
spent Iyeatık çözelti; kullanılmış çözelti
Sphero-point spinde ....´li yuvarlak iğ yatağı
spineğirmek, bükmek, iplik yapmak
spin dryersantrifüjlü çamaşır kurutma makinesi
spin its cocoonkozasını örmek
spindle
Spindle
Spindle baseIğ alt kısmı
Spindle bearingIğ yatağı
Spindle bearingİğ yataklama
Spindle bladeIğ gövdesi
Spindle boxBalon kutusu
spindle brakeiğ freni
Spindle brakeIğ freni
Spindle cutterİğ bıçağı
Spindle driveİğ tahriği
Spindle drive motorİğ tahrik motoru
Spindle gaugeIğler arası mesafe
Spindle insertİğin yerine oturtulması
Spindle oilIğ yağı
Spindle oilerIğ yağlama aleti
Spindle oilerBakım aleti
Spindle rail İğ rayı
Spindle speed Iğ devri
Spindle speed during the first ring rail strokeİlk adımda iğ devri, Bilezik sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri
Spindle upper partIğ üst kısmı
Spindle wharveIğ kasnağı
spinneretdüze, memecik
spinningiplikçilik
Spinningİplik eğirme
spinning cakekek sargı
Spinning componentsEğirme kompanentleri
spinning machineiplik makinesi
Spinning machineIplik eğirme makinası
spinning milliplikhane, iplik fabrikası
spinning nozzledüze, memecik
Spinning nozzleEğirme düzesi
Spinning parametersEğirme parametreleri
Spinning positionEğirme ünitesi
Spinning procedureEğirme işlemi
Spinning ringEğirme bileziği
Spinning sectionEğirme seksiyonu, Eğirme kısmı
Spinning startEğirme başlangıcı
Spinning start positionBaşlangıç eğirme yüksekliği pozisyonu
spinning wheeelçıkrık
spiral dye backspiral boya kabı
spiritispirto
SpliceSplays
Splice chamberSplays bölmesi
SplicingSplays yapma
Splicing techniqueSplayser tekniği
Split couplingBölümlü kavrama
spongesünger
spoolmakara, bobin; makaraya sarmak
sports jacketspor ceket
spotbenek, leke
spraypüskürtme aleti, püskürtgeç, püskürtmek
spray dyeingpüstürtmeli boyama
spray finishpüskürtmeli apre
spray nozzlepüskürtme memesi
spray printingpüskürtmeli baskı
sprayerpüskürteç, pülverizatör
spraying machinepüskürtme makinesi
spreadsürmek
spreading machinekumaş germe donanımı
springyay
spring needleyağlı iğne
Spring supportYay yuvası
sprinklepüskürtmek, serpmek
spueezesıkmak
spueezersıkma makinesi
spun-dyedçözelti halindeyken boyanmış
spuneğilmiş, bükülmüş, iplik haline gelmiş
spun silkipek döküntüsünden yapılan iplik veya kumaş
squarekare, dördül
squeezing devicesıkma donanımı
squeezing effectsıkma efekti
squeezing machinesıkma makinesi
squeezing pressuresıkma basıncı
squeezing rollersıkma silindiri, sıkma merdanesi
stabilitykararlılık, istikrar
stabilizationstabilizasyon
stabilizerstabilizatör
stablekararlı
stable statekararlı durum, kalımlı durum
stacking heightistif yüksekliği
stain-removerleke çıkarıcı
stain-repellentleke itici
stainleke; lekelemek, kirletmek
stainlesspaslanmaz
stainless steelpaslanmaz çelik
stair carpetmerdiven yolluğu
stalk fibersak lifi
Stand alone machineTek başına makine (Fiomax veya RingCan)
standardstandart
standardizationstandardizasyon
standardizestandartlaştırmak
standart deviationstandart sapma
standart solutionnormal çözelti
Stand up collarGömlek yakası
stapleştapel
staple fibreştafep lif, kesikli lif
Staple fibreKesikli (ştapel) lif
star dyeing machineyıldız boyama makinesi
staryıldız
star ageryıldız buharlayıcı
star dyeingyıldız boyama
star frame ageryıldız buharlayıcı
star steameryıldız buharlayıcı
starchnişasta
starch decompositionnişasta parçalanması
starch gumdekstrin
starch pastenişasta patı
Start of final spinning phase Nihai eğirme aşaması başlangıcı
Start of final spinning speed Üst alıştırma devri başlangıcı, Nihai eğirme hızı başlangıcı
Starter packageRezerveli masura
startingbaşlangıç
starting bathbaşlangıç banyosu
starting colourbaşlangıç rengi
Starting movements of the doffer and the peg-tray conveyor system Takım değiştirici ve Peg-Tray hareketlerini açma
Starting position of the ring rail Bilezik sehpası başlangıc pozisyonu
statedurum
static dural, statik
Station for changing speed Hız değişim basamağı
Stationary coverKayıcı tekne
Status indicationDurum belirteci
steam-tifhtbuhar kaçırmaz
steambuhar, istim
steam autoclavebuharlama otoklavı
steam blackbuhar siyahı
steam pressbuharlı pres
steam pressurebuhar basıncı
steam rettingbuharla havuzlama
steam superheaterbuhar kızdırıcı
steamerbuharlayıcı
steamingbuharlama otoklavı
steaming and setting machinebuharlama ve fiksaj makinesi
steaming chamberbuharlama odası, buhar kamarası
steamingengine buhar makinesi
stearatestearat
stearic acidstearik asit
stearinstearin
steelçelik
steepıslatmak; havuzlamak (keten)
steeping bowlıslatma teknesi, yumuşatma teknesi
steeping finishdaldırmalı apre
steeping tubıslatma teknesi, yumuşatma teknesi
stem boiler buhar kazanı
stencilşablon, kalıp, klişe
stencil printingşablon baskısı
stentergerme makinesi; germek
stenter cliptaşıyıcı baklası
stenter driergermeli kurutucu
stenter framegerme makinesi
Step-by-Step Operation of the Doffer WindowTakım Değiştiricinin Adım Adım Çalıştırılmasıekranı
StepTakım değiştiricinin adımı
Step by stepTek adım
Step sequenceTakım değiştirici adım sırası
Step sequenceAdım zinciri (takım değiştirici adım zinciri)
Steps in the service mode of operationServis adımları
stereoisomerstereoizomer
sterilizesterilize etmek
stiffkatı, sert
stiffensertleştirmek
stiffeningcloth tela
stiffness finishsertlik apresi
stilben dyestilben boyası
stilbenestilben
stirkarıştırmak
stitchilmik; dikiş
stitcheryiğne işi, işleme
stockstok
stock dyeana boya
stock liquorana boya
stock resistana rezerve
stock vatana küp
stockingçorap
StopDuruş
Stop screwBlokaj vidası Durdurma vidası
Stopstitch/BartackPunteriz
storagedepolama
Storage trackBiriktirme rayı
storedepo, ambar
storeykat
storykat
stovekükürtdioksitle ağartmak
Straight-edge gaugeİnce şablon
strainsüzmek
strandipin elyafından her biri
strecthgermek
strengthdayanç, mukavemet
strengthenkuvvetlendirmek, güçlendirmek
Stretch-broken man-made fibres Koparılmış yapay lifler
stringip, sicim
stripşerit; sökmek, çıkarmak
stripeçubuk, yol
stripedçizgili, yol yol
striped designçizgili deseni olan havlu
stripperrakle, sıyırıcı
stripping agentsökme maddesi, renk giderme maddesi
stripping bathsökme banyosu (boyarmadde)
stripping kniferakle bıçağı, sıyırma bıçağı
stripyçizgili, yollu
Stroke lengthKurs boyu
structural defectmalzeme hatası
structural formulayapı formülü, strüktür formülü
structureyapı
stuffkumaş germe donanımı
stylistdesinatör
sublimantionsüblimasyon
substancemadde, özdek
subtantivedirek, subtantif
subtantive dyestuffdirekt boyarmadde, substantif boyarmadde
suctionemme
SuctionEmiş
suction drum drieremme taburlu kurutucu, delikli tamburlu kurutucu
Suction ductEmiş kanalı
suction extractoremme makinesi
Suction fanEmiş fanı
Suction gunEmme ve kesme tabancası
Suction motorEmiş motoru
Suction nozzleİplik yakalama borusu, emiş ağzı
Suction nozzleEmiş düzesi
Suction systemEmiş tesisatı
Suction tubeEmiş borusu
suedesüet, podüsüet
sueding machinesüet makinesi, yüzey tüylendirme makinesi
suintyün teri
suittakım, kostum, tayyör
suitingkostümlük kumaş, tayyörlük kumaş
sulphatesülfüt
sulphidesülfür
sulphitesülfüt
sulphitesülfit
sulphite cellulosesülfit selülozu
sulphonesülfon
sulphonic acidsülfonik asit
sulphurkükürt
sulphur blackkükürt siyahı
sulphur dyesttufkükürt boyarmaddesi
sulpuric acidsülfürik asit
sungüneş
sun bleachinggüneş ağartması, güneş beyazlatması
superheatkızdırmak, fazla ısıtmak
superheated steamkızgın buhar
supersaturateaşırı doyurmak
supersaturationaşırı doyma
suplessuple ipeği
Supply cardBesleme kartı
Supply moduleBesleme modülü
Supply systemBesleme donanımı
Supply voltageBesleme voltajı
SupportKızak
Support barTutucu kol
Support Top weighting armTaşıyıcı
surahsura
surface-activeyüzeyetkin, yüzey aktif
surface-active agentyüzeyetkin özdek, yüzey aktif madde
surfaceyüzey
surface layerüst tabaka, üst yüzey
surface printingrölyef baskı
surface tensionyüzey gerilimi, arayüzey gerilimi
surface wateryüzey suyu
surfactantyüzeyetkin özdek, yüzey aktif madde
susceptibleduyarlı, hassas
Suspended bobbin holderAskılı bobin tutucu
suspensionkatı asıltı, süspansiyon
swanskinmolton
sweatter
sweat suiteşofman
sweatersüveter
sweep buttonEtek düğmesi
swell-resistant finishşişmezlik apresi
swellşişmek, şişirmek
swelling agentşişirme maddesi
swift Kılçık (Karton fiyat etiketini giysiye tutturan plastik parça)
Swift gun/GunnisongunKılçık tabancası
swimming costumemayo
swimming trunksmayo
swimsuitmayo
Swing armYana açılır kol
Swing arm with catchesTutuculu salınım kolu
swingleketen tokmağı
SwitchÇalıştırma şalteri
SwitchAnahtar, şalter
Switch capŞalt çanı
Switch off yarn accumulator suctionEmişli iplik akümülatörü
Switch with keyAnahtarlı şalter
Switch with pull cord Emergency switch with pull cordÇekmeli salter (imdat kapama-kordonlu çekmeli şalter)
Switching segmentŞalt segmenti
symbolsimge, sembol
Symbol keySembol tuşu
symmetric(al)bakışımlı, simetrik
symmetrybakışım, simetri
synchronouseşzamanlı, senkron
syndetssentetik deterjanlar
syndiotacticsindiyotaktik
syntheticsentetik deterjanlar
synthetic detergentssentetik deterjanlar
synthetic fibersentetik lif
synthetic resin sentetik reçine
systemsistem, dizge
- T t -
tablemasa
tableclothmasa örtüsü
taffetatafta
tailingrenk farklılığı (parti boyunca)
tailorterzi
tailored suitısmarlama elbise
Take-off roller Çıkış silindiri
Take-off shaftÇıkış mili
Take-off systemÇıkış sistemi
Take-off systemÇıkış sistemi
Take-off, Take-off systemİplik çekimi
takealmak
take indaraltmak (giysi)
take upkısaltmak (giysi)
talcumtalk
tambourkasnak
tampico fibretampiko
tantabaklamak, sepilemek
tandem calenderçift kalandır
Tangential beltTanjansiyal kayış
Tangential belt driveTanjensiyal tahrik
tanner´s wooltabak yünü
tannersepici, tabak
tannerytabakhane, sepi yeri
tannic acidtannen asidi
tannic resisttanik rezerve
tannintanen
tanyardtabakhane, sepi yeri
tapebant, şerit
TapeBand, Şerit, Çekme bandı
tapestryduvar halısı
tapestry needlegoblen iğnesi, nakış iğnesi
tarkatran
Target heightHedef yükseklik
tarlatantarlatan
tarnishdonuklaştırmak, matlaştırmak
tarnishdonuklaştırmak, matlaştırmak
tartantartan
tartantartan
tartar emeticpotasyum antimonil tartarat
tartaric acidtartarik asit
tasselpüskül
tattingmekik oyası
tautomertautomer
tawpostu işleyip kösele yapmak
tearyırtmak; yırtılmak
tear growth testyırtılma büyümesi deneyi
tearing testyırtılma deneyi, testi
tear Strengthyırtılma Mukavemeti
teaseditmek, taramak; tüylendirmek, şardonlamak
teasel raising machineşardon makinesi
Technical dataTeknik bilgiler
technical schoolmeslek okulu
technical termteknik terim
technologyteknoloji
tee shirttişört
temperaturesıcaklık, temperatür
temperature scalesıcaklık ölçeği
templecımbar, çımbar, enine açıcı
temporarygeçici
temporary hardnessgeçici sertlik (su)
tenacius stainsinatçı lekeler, çıkarılması zor lekeler
tensideyüzeyetkin özdek, yüzeyaktif madde
tensileKopma
tensile strengthKopma, Gerilme Mukavemeti, Gerilme dayanımı
tensile strength and elongationKopma mukavemeti ve uzama
tensile strength and elongation at break after pre-conditioningÖn şartlandırmadan sonra kopma anındaki uzama ve çekme mukavemeti
tensiongerilim
Tensioning deviceGerdirme donanımı
Tensioning deviceGerdirme tertibatı
Tensioning pulleyGerdirme makarası
Tensioning screwGerdirme civatası
tentçadır
tentergerme makinesi; germek
tenter cliptaşıyıcı baklası, taşıma baklası
tenter hookgerme makinesi kancası
tepidılık
Terminal stripTerminal ayar şeridi
terryhavlu kumaş
terry velourTraşlı Kadife havlu
Teryleneterilen
testtest, deneme; denemek, kontrol etmek
test pieceörnek, numune
test tubedeney tüpü
testing devicekontrol aygıtı
tetrachloroethanetetrakloroetan
texteks, tex
textiletekstil, dokuma
textile auxiliarytekstil yardımcı maddesi
textile auxiliary oiltekstil yardımcı yağı
textile calendertekstil aklandırı
textile engineeertekstil mühendisi
textile fibretekstil lifi
textile finishingtekstil apresi, tekstil terbiyesi
textile finishing machinestekstil terbiye makineleri
textile industrytekstil endüstrisi, dokuma sanayi
textile machinestekstil makineleri
textile printingtekstil baskısı
texturedokuma, dokunuş, tekstüre etmek
textured yarntekstüre iplek, hacimli iplik
texturing machinetekstüre makinesi
thaxerimek; eritmek
thermalısıl, termik
thermal conductionısı iletimi, ısıl iletim
thermal insulationısı yalıtımı
thermofixingtermofiksaj
thermofixing machinetermofiksaj makinesi
thermogravimetryısılağırlıklı ölçüm, termogravimetri
thermometersıcakölçer, termometre
thermoplastictermoplastik
thermoregulatorısıdenetir, termostat
thermosettingtermofiksaj
thermosetting machinetermofiksaj makinesi
thermosol-thermofixation dyeingtermosol-fermofiksaj boyama
thermostableısılkararlı, termostabil
thermostatısıdenetir, termostat
ThermostatTermostat
Thermostat in the control cabinetKontrol dolabı termostatı
thiazinetiyazin
thiazine dyestiyazin boyaları
thiazoletiyazol
thiazole dyesttuffstiyazol boyarmaddeleri
thickkalın, koyu
Thick sectionKalın yer
thickenkoyulaştırmak, kıvamlaştırmak
thickenerkıvamlaştırıcı, kıvamlaştırma maddesi
thickening matterkıvamlaştırma maddesi
thicknesskalınlık; koyuluk
thimbleyüksük
thin-layer chromatographyince tabaka kromatografisi
thinince
Thin sectionİnce yer
thinnerinceltici, tiner
Third handÜçüncü el
thixotropecıvıyan, tiksotrop
thixotropycıvıma, tiksotropi
threadiplik
thread cleneriplik temizleyici
thread guideiplik kılavuzu
Threaded boltGerme civatası
Threaded pinDişli pim
three-roll calenderüç silindirli kalandır
three-roll padding mangleüç silindirli fular
threeüç
Thrown off yarnKesik iplik
thrown silkhas ipek
thrumiplik saçağı, iplik döküntüsü
ThumblingBuharlı ya da buharsız işlemle havlunun tozunu alma, havları açma ve dolayısıyla yumuşak bir tutum için yapılan işlem.
tie and-die methoddüğümlü boyama yöntemi
tiekravat, boyunbağı; bağ, düğüm; bağlamak
tiffanyince muslin kumaş
tightskülotlu çorap
Tilt in cops above pegsMasuraları Peg´ten alma
timezaman, vakit; süre, müddet
Time channelZaman kanalı
tinkalay
tin loadingkalay şarjı
tin mordantkalay mordanı
tin weightingkalay şarjı
tinctorial powerboyama gücü
tinctorial strenghtboyama gücü
tincturehafifçe boyamak
tingehafifçe boyamak
tintnüans; tonlamak, nüanslamak
tissuekumaş
titrationtitrasyon
To and fro movementKurs hareketi (iplik gezdirme için)
To bleaching (hypocholorite) Hipokloritle ağartmaya karşı ren haslığı
To cholorinated water Klorlu suya karşı renk haslığı
To crocking Sürtünmeye karşı renk haslığı
To dry-cleaning Kuru temizlemeye karşı renk haslığı
To hot pressing Sıvak ütüye karşı renk haslığı
To light Işığa karşı renk haslığı
To perspiration Tere karşı renk haslığı
To rubbing Sürtmeye karşı renk haslığı
To washing Yıkamaya karşı renk haslığı
To water Suya karşı renk haslığı
To weathering Hava şartlarına karşı renk haslığı
To padlockAsma kilitle kilitlemek
To unlockKilidi açmak
Toggle link socketMafsal çubuğu kafası
Toggle switchBasma butonlu anahtar
toluenetolüen
toluidinetoludin
tone in tone dyeingaynı tonda boyama
tone in tone effectaynı ton etkisi
toneton, nüans; tonlamak
toning dyetonlama boyası; nüanslama boyası
toolalet
Toothed belt driveDişli kayış tahriği
Toothed rack of the package holderDişli çubuk
topüzerini boyamak, yeniden boyamaz
Top apronsÜst apron
Top arm bodyKlavuz çubuğu (Baskı kolu)
top bootsuzun çizme
top coatpardösü, palto
top hatsilindir şapka
Top of the tubeMasura üst kenarı
Top rollerÜst silindir
Top roller cotÜst silindir manşonu
Top roller retainerÜst silindir tutucu
Topstich Gaze
Top weighting armBaskı tabancası
Top weighting unitBaskı agregatı
topstops
tops dyeingtops boyamacılığı
Torking Örme kumaş dönüklüğü
Torque wrenchTork anahtarı
totalbütün, toplam
total hardnesstoplam sertlik
Total rated capacityToplam nominal kapasite
tow-to-yarn spinningdoğrudan büküm
Towel Havlu
towellinghavluluk bez
tower drierdikey kurutucu, kule kurutucu
toxiczehirli, ağılı
Track(Sevk bandı için) yol
tracksuiteşofman
tradeticaret, alışveriş
trademarkmarka
tram(silk)ibrişim, bükümlü ipek
transfertaşıma, aktarma
transfer printingtransfer baskı
transformationdönüşüm, dönüştürüm
transparencysaydamlık
transparentsaydam
transversalenine
transversal shearing machineenine makaslama makinesi
trashatık, döküntü, telef
TraverseSarım traversi
Traverse mechanismTravers donanımı
Traverse sheetTravers saçı
Traversing strokeTravers mesafesi
treatmuamele etmek
treatmentişlem, muamele
trench coattrençkot, yağmurluk
triacetatetriasetat
triacetate filamenttriasetat filamenti
trialdeneme
triazo dyestriazo boyaları
triazonetriazon
trichloreythylenetrikloretilen
tricottriko
trimmingsüsleyici, garnitür
Trimmings Etiket, düğme, rivet, yıkama talimatı vb
triphenylmethanetrifenilmetan
triphenylmethane dyetrifenilmetan boyası
tristimulus value of a lightrenk değeri
tropics-prooftropik iklim koşullarına dayanıklı
troughtekne
trouserspantolon
Trumpet Rovingguide Huni
trunksmayı
trydenemek
try onprova etmek
tubtekne, küvet
tubetüp, boru
TubeMasura
Tube dimensionsMasura geometrisi
Tube discMasura diski
Tube lengthMasura boyu
Tube loading and cop removing stationMasura takma ve kops alma istasyonu
Tube loading stationMasura takma istasyonu
Tube loading station Placing tubesMasura takma
Tube magazineMasura haznesi
Tube orienting mechanismYönlendirici
Tube seat monitoringMasura oturma kontrolu
Tube stopperMasura durdurucu
tuckkırma, pli
tuftpüskül
tuftingtafting
tufting machinetafting makinesi
tulletül
tulle machinetül makinesi
Tumble dry (Low/Medium/High) Tamburlu kurutma (düşük/orta/yüksek devir)
tunictünik
tunnel dryertünel kurutucu
turbinetürbin
Turkey redTürk kırmızısı
Turkey red oilTürk kırmızısı yağı
Turkoman carpetTürkmen halısı
turpentineterebentin
turquoiseturkuaz, türkuvaz
Turtle neck Balıkçı yaka, Yüksek yaka
tussah silhtussah ipeği
tussoretusor
tussur silktusah ipeği
tye vatboya teknesi
Type plateTip plakası
tweedtüvit
tweillkabartmaçizgili kumaş
Twill Tape Gabardin bant
Twin tableİkiz masa
twinesicim, kınnap
Twist change chartBüküm dişlisi tablosu
Twist inserterBüküm verici
two colourediki renkli
Two needle lock stitch İki iğne kilit dikiş
two phase printing processiki fazlı baskı yöntemi
two rool padding mangleiki merdaneli fular
- U u -
Ultraviolet Morötesi ışık. Işık tayfının görünebilir kısmından görülemeyen kısmına doğru uzanan alt ucu
ultimate humiditybitim nemliliği, son nemlilik
ultimate tensile stresskopma kuvveti
ultracentrifugeültrasantrifüj
ultrafiltrationince süzme, ültrafiltrasyon
ultraviolet raysmorötesi ışınlar, ültraviole ışınlar
umbrellaşemsiye
unblechedağartılmamış, beyazlatılmamış, ham
unbur the woolyünün pıtrağını çıkarmak
undepantskülot
underclothesiç çamaşırı
underclothingiç çamaşırı
undercoatastar boya, taban boya
underskirtjüpon, iç eteklik
underweariç çamaşırı, iç giyim
UnderwindAlt (dip) sarımı
Underwinding (process)Dip sarım (metod)
Underwinding mechanismAlt sarım donanımı
Underwinding motorAlt (dip) sarım motoru
Underwinding positionDip sarım konumu
Underwinding positionDip sarım pozisyonu
Underwinding starting speedDip sarım başlama devri
Underwound wrapDibe sarılan sargılar
undilutedseyreltilmemiş
undissolvedçözünmemiş
undrawngerdirilmemiş
undyedboyanmamış
unevendüzgünsüz, düzgün olmayan
unfinishedterbiye edilmemiş
unfoldaçmak, yaymak
unfulleddinklenmemiş
uniformüniforma; aynı, tekbiçimli
uniformity of endsrenk birliği, renk değişmezliği (parti boyunca)
unionkarışık kumaş
union linenyarı keten
union silkyarı ipek
union woolyarı yün
unitbirim
UnitÜnite
unit of measurementölçü birimi
universal dyestuffüniversal boyarmaddesi
universal steamerüniversal buharlayıcı
unleveldüzgünsüz, düzgün olmayan
unloadboşaltmak
unmilleddinklenmemiş
unmixedkarışmamış, saf
unreelsağlak, rolik açmak
unroolsargıyı boşaltmak, sargıyı açmak
unsaturateddoymamış
unscoured silkham ipek, grej ipeği
unshrinkabilityçekmezlik
unshrinkableçekmez
unstablekararsız, istikrarsız
unstable statekararsız durum
unsteadykararsız durum
untreatedişlenmemiş, ham
unwashedyıkanmamış
unwindsargıyı boşaltmak, rolik açmak
upholstery fabricdöşemelik kumaş
Upper partÜst parça
Upper yarnÜst iplik
Upper yarn suction armÜst iplik emiş kolu
uptakeçektirme
ureaüre
urea formaldehyde resinüre formaldehit reçinesi
urenaurena
uric acidürik asit
usekullanım, kullanmak
Used oilKullanılmış yağ
Utility items Çalışma giysisi
- V v -
vacuumboşluk, vakum
VacuumVakum
vacuum agervakum buharlayıcı
vacuum distillationboşluk damıtması, vakum destilasyonu
Vacuum monitorVakum gözleyici
vacuum steamervakum buharlayıcı
valancekısa perde
valencedeğerlik
value chaintedarik zinciri
ValveVana, valf
Valve regulator for outgoing airÇıkış havası regülatörü
vaporizationbuharlaşma, buharlaştırma
vaporizebuharlaşmak; buharlaştırmak
vapourbuhar, buğu
Variable speed driveDeğişken hızlı tahrik
variationvaryasyon
varnishvernik
Varying staple lengthDeğişken ştapel
vattekne, küp
vat acidküp asidi
vat dyeküp boyası, tekne boyası
vat dyeingküp boyalarıyla boyama
vat printingküp baskı, küp boyalarıyla baskı
vattingküpleme
vaxmum, balmumu; mumlamak, parafinlemek
vegetable dyesttufbitkisel boyarmadde
vegetable fibrebitkisel lif
vegetable oilbitkisel yağ
vegetable tanningbitkisel tabaklama
vehicletaşıt, araç
veilörtü, yaşmak; duvak, tül; peçe
Velcro Cırt
veilingpeçelik kumaş
velocityhız, sürat
velour(s)velur, kadife taklidi
velvetkadife
velvet cutting machinekadife kesme makinesi, kadife tıraşlama makinesi
velvet finishkadife apresi
velvet knifekadife bıçağı
velveteenpamuklu kadife
velvetykadifemsi
ventilatehavalandırmak
ventilationhavalandırma
ventilatorvantilatör
Vent/slit Yırtmaç
verticaldikey, düşey
vesselkap
vestyelek; fanila, iç gömleği
vibrationtitreşim
vicunavikunya
vigogneyarn yarı yün iplik
vigoureuw printingvigore baskı
vigoureuxvigore
vigoureux printing machinevigore baskı makinesi
vigoureux steamervigore buharlayıcı
vigoureux yarnvigore iplik
vinegarsirke
vinylvinil
vinyl acetatevinil asetat
vinyl chloridevinil klorür
vinyl resinvinil reçinesi
violetmor
virgin woolkırpım yünü
viscometerviskozimetre, akışmazlıkölçer
viscoseviskoz
viscose filamentviskoz ipliği
viscose rayonviskoz reyonu
viscose silkviskoz ipeği
viscosimeterviskozimetre, akışmazlıkölçer
viscosityviskozite, ağdalık, akmazlık
viscousağdalı, akmaz, akışkansı, viskoz
voilevual
volatileuçucu
volumehacim, oylum
volumetric flaskölçü balonu, ölçü toparı, balonjoje
Vortex nozzleKarıştırma düzesi
vulcaniteebonit
vulcanizationkükürtle sertleştirme, vulkanizasyon
vulcanizekükürtle sertleştirmek, vulkanize etmek
vulcanized fibervulkanize lif
V neck V yaka
- W w -
waddingvatka
Waist/waist band Bel
waistcoatyelek
Waiting timeBekleme duruşu
walekumaşta kabarık çizgi
wall-to-wallduvardan duvara
warmılık; sıcak; ısıtmak
warm coppermayalama küpü
warm troughmayalama küpü
warm vatmaylama küpü
Warning signIkaz levhası
warpçözgü, arış
warp beamçögü levendi
warp breakageçözgü kopması
warp dyeingçözgü boyama
warp printing machineçözgü baskı makinesi
warp threadçözgü ipliği
warp yarnçözgü ipliği
Warp yarn (Double twisted) Çözgü ipliği (çift kat bükülmüş)
warping creelcağlık
wash and-wearyıkanıp giyilebilin, ütü istemeyen
wash fastyıkamaya dayanıklı
Wash fastness Renk vermeme, solmama. Giysinin güçlü birkaç yıkama işlemi sonrasında rengini koruma özelliği
wash leathergüderi
wash resistantyıkamaya dayanıklı
Wash bebefore wearing Giymeden önce yıkayınız
Wash dark colours seperately Koyu renklileri ayrı yıkayınız
Wash with similar colours Benzer renklerle beraber yıkayınız
washyıkamak
wash offyıkayarak çıkarmak
wash outyıkayarak çıkarmak
washableyıkanabilir
WasherRondela
washingyıkama
washing agentdeterjan, yıkama maddesi
washing and cleaningn agentsyıkama ve temizleme maddeleri
washing auxiliaryyıkama yardımcı maddesi
washing bathyıkama banyosu
washing machineçamaşır makinesi, yıkama makinesi
washing powderçamaşır tozu
washing sodaçamaşır sodası
wasteartık, döküntü, telef
Waste collection stationEmiş dolabı
waste gasçürük gaz, artık gaz
waste Iyeatık çözelti, kullanılmış çözelti
waste silkşap ipeği, floret ipeği
waste steamçürük buhar, atık buhar, kullanılmış buhar
wastewater atık su
WatchdogFitil durdurma tertibatı
water-in-oil emulsionyağda su emülsiyonu
water-insolublesuda çözünmeyen
water-repellenceysu iticilik
water-repellentsu itici
water-solublesuda çözünen
watersu; harelemek(ipek)
water absorptionsu absorpsiyonu
water bathsu banyosu, ben mari
water calendersu kalandırı
water coolingsuyla soğutma
water fastneessu haslığı
water gassu gazı
water glasssu camı, sodyum silikat
water hardnesssu sertliği
water imbibition valueşişme değeri, su emme değiri
Water levelSu terazisi
water manglesu kalandırı
water permeabilitysu geçirgenliği
water pressuresu basıncı
water pressure testsu basıncı testi
water puriflicationsu arıtımı
water repellent finishingsu iticilik apresi
water resistancesuya karşı dayanıklılık
water retention valuesu tutma gücü
water rettingsu separatörü
water softeningsu yumuşatma
water softening agensu yumuşatma maddes i
water spotsu lekesi
water vapoursu buharı
wateredhareli
wateringdalga, hare
waterlesse susuz
waterproofsugeçirmez; sugeçirmezleştirmek
waterproofnesssugeçirmezlik
watertightsu geçirmez
watertightnesssu geçirmezlik
wax finishingmum apresi
wax resistbatik rezerve
waxclothlinolyum
waxing machinemumlama makinesi
weakenzayıflatmak, seyreltmek
weargiymek, takmak, aşındırmak
wear and tearkullanmayla eskime
wear outeskitmet; eskimek
wear resistancekullanım dayanıkllığı
weatherhava; hava etkisine tutmak
weatherproofhava koşullarına dayanıklı, havadan bozulmaz
weavedokumak, örmek, dokuma, örme
weaver´s knotdokumacı düğümü
weaverdokumacı
weavingdokumacılık
weaving faultdokuma hatası
weaving industrydokuma sanayisi
weaving loomdokuma tezgahı
weaving machinerydokuma makineleri
weaving reedgücü
webdokuma, dokunmuş kumaş
wedding dressgelinlik
weftatkı, argaç
weft baratkı bandı
weft effectatkı etkisi
weft knitted fabricatkılı örgü
weft pile carpetatkı havlı halı
weft stop motionatkı durdurma düzeneği
weft straighteneratkı düzeltici
weft threadatkı ipliği
weft yarnatkı ipliği
Weft yarn (single) Atkı ipliği (tek kat)
weightartmak; çekmek, gelmek
weightağırlık; ağırlaştırmak, dolgunluk vermek
weight giving finishdolgunluk apresi, dolgu apresi, ağırlaştırma apresi
weighting agentşarj maddesi, ağırlaştırma maddesi
weighting bathşarj banyosu, ağırlaştırma banyosu
Weighting leverBaskı kolu
Weighting of the drafting systemBaskı miktarı (çekim sisteminin)
Weighting pressureBaskı basıncı
weighting sizedolgunluk apresi, dolgu apresi ağırlaştırma apresi
Weighting springBaskı yayı
weldkaynak; kaynak yapmak
Wellington bootslastik çizme
weltzıh, kenar şeridi
wetıslak, yaş
wet rease resistance finishyaş buruşmazlık apresi
wet decatizing machineyaş dekütür makinesi
wet finishingyaş terbiye, yaş bitim işlemi
wet finishing machineyaş terbiye makinesi
wet laminatiıonyaş kaşeleme
wet settingyaş fiksaj
wet steamyaş buhar
wet steam decatizingbitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
wet tensile strength ıslak kopma mukavemeti
wet treatmentyaş işlem
wet wrinkle fastnessyaş buruşmazlık haslığı
wettabilityıslanabilirlik
wettableıslanabilir
wettingıslatma
wetting agentyüzeyetkin özdek, yüzeyaktif madd e
wetting liquorıslatma banyosu
wetting powerıslatma gücü
Wharveİğ tahrik makarası
Wharve cleaning deviceIğ dibi temizleme robotu
wheat starchbuğday nişastası
whitebeyaz
white dischargebeyaz aşındırma
white resistbeyaz rezerve
whitenbeyazlatmak, ağartmak
whitening powerrenk açma gücü, ağartma gücü
whizzsuyunu almak, santrifüjlemek
wickfitil
WickFitil
widthen, genişlik
width in greyham en, brüt en
wigantela
willowaçıcı, açma makinesi
Wilton carpetWilton halısı
winceboyama dolabı, boyama çıkrığı
winchvinç
winchbackçıkrıklı tekne, haspel teknesi
winchbeckçıkrıklı tekne, haspel teknesi
windsarmak, rolik sarmak
wind offsağmak, rolik açmak
wind uprolik sarmak, top sarmak
Windin processBobin sarımı
WindingSarma
Winding angleİpliğin sarım açısı
Winding drumSarım tamburu
Winding heightSarım yüksekliği
Winding leverSarım kolu
Winding motor Bobinleme motoru
Winding positionBobinleme ünitesi
Winding shaftSarım mili
Winding systemBobinleme cihazı
WindowPencere, ekran
Window valueEkran değeri
Wire levelNorm
woadçivitotu
wollyyünlü
woofatkı, argaç
woolyün
wool chlorinationyünü klorlama
wool classificationyün sınıflandırması
wool fatyün yağı
wool fiberyün lifi
wool gradingyün sınıflandırması
wool greaseyün bağı
wool hairyün lifi
wool in the yolkyağıltılı yapak, kirli yün
wool scouringyün yıkama, yün temizleme
wool scouring machineyün yıkama makinesi, yün temizleme makinesi
wool threadyün ipliği
wool yarnyün ipliği
woolenyünlü
woolensyünlüler, yünlü giysiler
woollen yarnştrayhgarn yün ipliği
workiş; eser
workbenchtezgah
workerişçi
workinglife ömür, dayanma süresi
working temperatureçalışma sıcaklığı
working widthyararlı en, kullanılır en
workmanişçi
worksatölye, fabrika
workshopatölye
WormSonsuz dişli, Salyangoz
Worm gearSalyongoz dişli
worst(yarn)yün iplik , kamgarn iplik
worstedyün iplik
Worsted preparationKamgarn işlemi
wovendokuma
woven feltkeçe kumaş
woven goodsdokuma kumaşlar
wrapatkı, şal, eşarp, sarmak, paketlemek
Wrap spinningEtrafına sarma hızı
wringburarak sıkmak, sıkıp suyunu çıkarmak
wringersıkma donanımı, sıkıp suyunu çıkarmak
wringersıkma donamını, çamaşır mengenesi
wringing machinesıkma makinesi
wrinkle-resistant finishburuşmazlık apresi
wrinklekırışık, buruşuk; kırıştırmak, buruşturmak
wrongyanlış, hatalı
wrong sidearka yüz
- Y y -
yamamal silkyamamal ipeği
yarniplik
YarnIplik
Yarn accumulator cleaningİplik akümülatörünü temizleme
Yarn consolidation zoneİplik yoğunlaştırma bölgesi
yarn countiplik numarası
Yarn countIplik numarası
Yarn cutterİplik kesici
Yarn deliveryİplik verme, iplik sevki
yarn dyeingiplik boyama
yarn dyeing apparatusiplik boyama makinesi
yarn dyeworksiplik boyahanesi
Yarn endİplik ucu
yarn finishingiplik apresi
Yarn guideIplik rehberi
Yarn guide lappetIplik rehberi klapası
Yarn guide pivoting mechanismIplik rehberi gezdirme mekanizması
Yarn guide rodIplik rehberi rayı
Yarn guide supportIplik rehberi taşıyıcısı
Yarn guide wireİplik kılavuz teli
Yarn layerİplik katmanı
yarn mercerizingiplik merserizasyonu
yarn mercerizing machine iplik merzerisze makinesi
Yarn monitorİplik gözleyici, iplik yoklayıcı
Yarn monitor amplifierİplik yoklama kuvvetlendiricisi
Yarn monitoringİplik yoklama
yarn numberiplik numarası
yarn printingiplik basmacılığı
yarn printing machineiplik basma makinesi
Yarn severing plateİplik temizleme plakası
yarn singeingiplik yakma
yarn singeing machineiplik yakma makinesi
Yarn tension compensator İplik gerginliği dengeleyici
Yarn traverse mechanismİplik travers mekanizması
Yarn traverse mechanismİplik travers mekanizması
Yarn wasteÜstüpü
Yarn winding zoneİplik sarım bölgesi
yearling woolilk kırkım yünü
yearlyyıllık
yellowsarı
yieldverim
Yoke Roba
yolkyün yağıltısı
yucca fiberyukka lifi
- Z z -
zeinzein
zephyrzefir
Zigzag stitch Zig zag dikiş
zincçinko
zinc chlorideçinko klorür
zinc oxideçinko asit
zinc sulphateçinko sülfat
zinc whiteçinko beyazı, çinko oksit
zipfermuar
zip fastenerfermuar
zipperfermuar
Zipper flyFermuarlı pat