HTML TABLO KODLARI

<table>
Tabloya baþlarken <table> kodu kullanýlarak tablo baþlar. Tablo </table> þeklinde kapatýlýr.

<tr>
Tabloda satýra baþlarken <tr> kodu kulanýlýr ve satýr sonunda </tr> þeklinde kapatýlýr.

<table border=”2″>
<tr>
<td>web</td>html_de_tablolar_1
</tr>
<tr>
<td>tasarým</td>
</tr>

</table>

***<td> den önce <tr> oluþturulmalýdýr***


<td>
Tabloda sütun oluþturulurken <td> kullanýlýr ve diðer kodlarda olduðu gibi sütun sonunda </td> olarak kapatýlýr.

<table border=”2″>
<tr>html_de_tablolar
<td>web</td>
<td>tasarým</td>

</tr>
</table>

<table border>
Hücrelerin ve tablonun kenar kalýnlýðýný belirler. Eðer <table border=0> verilirse tablo kenarlýðý görünmez.

<table border=”0″>
<tr>html_de_tablolar_2
<td>BÝLÝÞÝM</td>
</tr>
</table>

<table border=”4″>
<tr>html_de_tablolar_3
<td>BÝLÝÞÝM</td>
</tr>
</table>

<th>
Tabloda baþlýk <thead> koduyla yazýlýr. Ancak sütun baþlýklarý <th> kodula yazýlýr.

<table border=”2″>
<tr>

<th>BÝLÝÞÝM</th>
<th>TEKNOLOJÝLERÝ</th>
</tr>
<tbody>html_de_tablolar_4
<tr>
<td>WEB TASARIMI</td>
<td>WEB TASARIMI</td>
</tr>
<tr>
<td>WEB TASARIMI</td>
<td>WEB TASARIMI</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<width>
Tabloda piksel cinsinden geniþlik vermeyi saðlar.

<table border=”2″>html_de_tablolar_5
<tr><td width=50 >WEB</td></tr>
<tr><td width=50 >TASARIMI</td></tr>

</table>

<table border=”2″>
<tr><td width=150 >WEB</td></tr>html_de_tablolar_6
<tr><td width=150 >TASARIMI</td></tr>

</table>

<heigth>
Tabloda piksel cinsinden yükseklik vermeyi saðlar.

html_de_tablolar_7
<table border=”2″>
<tr><td height=30>WEB</td></tr>
<tr><td height=100>TASARIMI</td></tr>

</table>


<colspan>

Tabloda satýrdaki hücreleri birleþtirmeyi saðlar. (Yan yana birleþtirir.)

<table border=”2″ >
<tr>html_de_tablolar_8
<td colspan=”2″>BÝLÝÞÝM</td>
<tr>
<td>WEB</td>
<td>TASARIMI</td></tr>
</table>

<rowspan>
Tabloda sütundaki hücreleri birleþtirmeyi saðlar. (Alt alta birleþtirir.)

<table border=”2″ >
<tr>html_de_tablolar_9
<td>BÝLÝÞÝM</td>
<td rowspan=”2″>TEKNOLOJÝLERÝ</td></tr>
<tr>
<td>WEB</td>
</table>

<cellspacing>
Tabloda hücreler arasý boþluðu ayarlar.

<table border=”1″ cellspacing=”2″>html_de_tablolar_10
<tr><td>BÝLÝÞÝM</td></tr>
<tr><td>TEKNOLOJÝLERÝ</td></tr>
</table>

<table border=”1″ cellspacing=”20″>html_de_tablolar_15
<tr><td>BÝLÝÞÝM</td></tr>
<tr><td>TEKNOLOJÝLERÝ</td></tr>
</table>


<cellpadding>
Tablo içindeki bilgi ile tablo sýnýrlarý arasýndaki boþluðu piksel cinsinden ayarlar.

<table border=”1″ cellpadding=”0″>html_de_tablolar_12
<tr><td>WEB</td></tr>
</table>

<table border=”1″ cellpadding=”15″>html_de_tablolar_13
<tr><td>WEB</td></tr>
</table>

<bgcolor>
Bgcolor hücre içini renklendirmeyi saðlar.

<table border=”2″>
<tr>html_de_tablolar_16
<td bgcolor=”red”>web</td>
<td bgcolor=”blue”>tasarým</td>

</tr>
</table>

<table border=”2″ bgcolor=”red”>
<tr>html_de_tablolar_19
<td>web</td>
<td>tasarým</td>
</tr>
</table>

<border color>
Hücre duvarýnýn rengini deðiþtirir.

<table border=”4″ bordercolor=”red”>
<tr>html_de_tablolar_17
<td>web</td>
<td>tasarým</td>
</tr>
</table>

<table border=”4″ bordercolor=”blue”>
<tr>html_de_tablolar_18
<td>web</td>
<td>tasarým</td>
</tr>
</table>

=ÖRNEK=
Yazdýklarýmý daha iyi anlamanýz için aþaðýdaki örneði yapmanýzý öneririm!


<table border=”4″>
<tbody>
<tr>html_de_tablolar_20
<td>Yýllara göre</td>
<td colspan=”2″><div align=”center”>2005</div></td>
<td colspan=”2″><div align=”center”>2006</div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=”#00ff00″ height=50><div align=”center”>SAY</div></td>
<td width=50><div align=”center”>250</div></td>
<td>120</td>
<td>100</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td><div align=”center”>SÖZ</div></td>
<td><div align=”center”>36</div></td>
<td rowspan=”2″ bgcolor=”pink”>147</td>
<td>180</td>
<td rowspan=”2″>85</td>
</tr>
<tr>
<td><div align=”center”>EA</div></td>
<td><div align=”center”>125</div></td>
<td>160</td>
</tr>
</tbody>
</table>