HTML - ASCII TABLOSU - ÖZEL KARAKTER VE SEMBOL TABLOSU


HTML Sembol - Özel Karakter Kodları ile websayfanızda derdinizi anlatmanıza yardım edecek özel karakter kodlarını kullanın. Bu özel karakterleri HTML Kodu ile her platformda rahatça ve sorunsuz kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tablodaki HTML kodlarını klavyeden yazamadığınız karakterleri bazı kurallara uyarak kodlayabilirsiniz.

Örneğin Ü karakterini Uuml; , #220;, #xdc; gibi üç farklı gösterimle kodlayabilirsiniz.

örnek2 “ı” harfi yerine #x131; kullanılmıştır.

ISO Latin-1 karakter seti ISO-8859-1 karakter setiaşağıda tablo halinde verilmiştir.Aynı zamanda UTF-8 karakter seti de verilmiştir. Burada kullanacağımız kısım <00DC>’dir. Ü ya da Ü olarak bu karakteri HTML dosyamızda kullanabiliriz. Karakterleri bu şekilde kodlayarak yazmanın bir faydası da HTML dosyasının başlığında meta etiketiyle karakter kodlamasının belirtilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Renk Tablosu Örneğinde göreceğiniz gibi .


ÖZEL KODLAR ::::

Karakter Kodu
Sembol
HTML
Kodu
Kod Adı
Adlandırılmış
Açıklama
&&#38;&Ampersand
&#150&ndash;En Dash
&#151&ndash;En Dash
" &#34;&quot;Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)
<&#60;&lt;Küçüktür (Less than)
>&#62;&gt;Büyüktür (Greater than)
 &#160;&nbsp;[Kesintisiz] Boşluk (Nonbreaking space)
--&lsaquo;Single Left Pointing Angle
&#8227;&rsaquo;Single Right Pointing Angle
«&#171;&laquo;Sol guillemet (Left angle quote, guillemet left)
»&#187;&raquo;Sağ Guillemet (Right angle quote, guillemet right)
¡&#161;&iexcl;Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
¤&#164;&curren; General currency sign
¦&#166;&brvbar; veya &brkbar;Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)
§&#167;&sect;Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)
~&#126;--Tilde
­&#173;&shy;Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)
@&#64;--At Symbol
--&larr;Left Arrow
--&uarr;Upward Arrow
--&rarr;Right Arrow
--&darr;Downward Arrow
--&spades;Black Spade Suit (Not available in Firefox)
--&clubs;Black Clubs Suit (Not available in Firefox)
--&hearts;Black Hearts Suit (Not available in Firefox)
--&diams;Black Diamond Suit (Not available in Firefox)
/&#47;&frasl;Slash
\&#92;--Backslash
(&#40;--Left Parenthesis
)&#41;--Right Parenthesis
[&#91;--Left Square Bracket
]&#93;--Right Square Bracket
{&#123;--Left Curly Brace
}&#125;--Right Curly Brace
¬&#172;&notDeğil İşareti (Not sign)
¯&#175;&macr; veya &hibar;(Macron accent)
¨&#168;&uml; veya &die; Diæresis / Umlaut
·&#183;&middot;Middle dot
¸&#184;&cedil;Cedilla
&#8734;&infin;infinity
º&#186;&ordm;Masculine ordinal
°&#176;&deg;Derece İşareti (Degree sign)
¹&#185;&sup1;Üssü 1 İşareti (Superscript one)
²&#178;&sup2;Üssü 2 İşareti (Superscript two)
³&#179;&sup3;Üssü 3 İşareti (Superscript three)
´&#180;&acute;Acute accent
ª&#170;&ordf;Feminine ordinal
µ&#181;&micro;Mikro İşareti (Micro sign)
&#182;&para;Paragraf İşareti (Paragraph sign)
×&#215;&times;Multiply sign
±&#177;&plusmn;Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
÷&#247;&divide;Bölü İşareti (Division sign)
¼&#188;&frac14;1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)
½&#189;&frac12;1 Bölü 2 (Fraction one-half)
¾&#190;&frac34;3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)
¿&#191;&iquest;Ters Soru İşareti (Inverted question mark)

KÜÇÜK BÜYÜK HARFLER :::::

Karakter Kodu
Sembol
HTML
Kodu
Kod Adı
Adlandırılmış
Açıklama
À&#192;&Agrave;Capital A, grave accent
Á&#193;&Aacute;Capital A, acute accent
Â&#194;&Acirc;Capital A, circumflex
Ã&#195;&Atilde;Capital A, tilde
Ä&#196;&Auml;Capital A, diæresis / umlaut
Å&#197;&Aring;Capital A, ring
Æ&#198;&AElig;Capital AE ligature
Ç&#199;&Ccedil;Capital C, cedilla
È&#200;&Egrave;Capital E, grave accent
É&#201;&Eacute;Capital E, acute accent
Ê&#202;&Ecirc;Capital E, circumflex
Ë&#203;&Euml;Capital E, diæresis / umlaut
Ì&#204;&Igrave;Capital I, grave accent
Í&#205;&Iacute;Capital I, acute accent
Î&#206;&Icirc;Capital I, circumflex
Ï&#207;&Iuml;Capital I, diæresis / umlaut
Ð&#208;&ETH;Capital Eth, Icelandic
Ñ&#209;&Ntilde;Capital N, tilde
Ò&#210;&Ograve;Capital O, grave accent
Ó&#211;&Oacute;Capital O, acute accent
Ô&#212;&Ocirc;Capital O, circumflex
Õ&#213;&Otilde;Capital O, tilde
Ö&#214;&Ouml;Capital O, diæresis / umlaut
Ø&#216;&Oslash;Capital O, slash
Ù&#217;&Ugrave;Capital U, grave accent
Ú&#218;&Uacute;Capital U, acute accent
Û&#219;&Ucirc;Capital U, circumflex
Ü&#220;&Uuml;Capital U, diæresis / umlaut
Ý&#221;&Yacute;Capital Y, acute accent
Þ&#222;&THORN;Capital Thorn, Icelandic
ß&#223;&szlig;Small sharp s, German sz
à&#224;&agrave;Small a, grave accent
á&#225;&aacute;Small a, acute accent
â&#226;&acirc;Small a, circumflex
ã&#227;&atilde;Small a, tilde
ä&#228;&auml;Small a, diæresis / umlaut
å&#229;&aring;Small a, ring
æ&#230;&aelig;Small ae ligature
ç&#231;&ccedil;Small c, cedilla
è&#232;&egrave;Small e, grave accent
é&#233;&eacute;Small e, acute accent
ê&#234;&ecirc;Small e, circumflex
ë&#235;&euml;Small e, diæresis / umlaut
ì&#236;&igrave;Small i, grave accent
í&#237;&iacute;Small i, acute accent
î&#238;&icirc;Small i, circumflex
ï&#239;&iuml;Small i, diæresis / umlaut
ð&#240;&eth;Small eth, Icelandic
ñ&#241;&ntilde;Small n, tilde
ò&#242;&ograve;Small o, grave accent
ó&#243;&oacute;Small o, acute accent
ô&#244;&ocirc;Small o, circumflex
õ&#245;&otilde;Small o, tilde
ö&#246;&ouml;Small o, diæresis / umlaut
ø&#248;&oslash;Small o, slash
ù&#249;&ugrave;Small u, grave accent
ú&#250;&uacute;Small u, acute accent
û&#251;&ucirc;Small u, circumflex
ü&#252;&uuml;Small u, diæresis / umlaut
ý&#253;&yacute;Small y, acute accent
þ&#254;&thorn;Small thorn, Icelandic
ÿ&#255;&yuml;Small y, diæresis / umlaut

ULUSLARASI PARA BİRİMİ KODLARI ;;;;

Karakter Kodu
Sembol
HTML
Kodu
Kod Adı
Adlandırılmış
Açıklama
$ &#36;   dollar
&#8364;&euro;euro
£&#163;&pound;pound
¥&#165;&yen;yen / yuan
¢&#162;&cent; cent
&#8377; indean Rupee
&#8360; rupee
&#8369; peso
&#8361; korean won
฿ &#3647; thai baht
&#8363; dong
&#8362; shekel

SAHİPLİK SİMGE KODLARI ::::

Karakter Kodu
Sembol
HTML
Kodu
Kod Adı
Adlandırılmış
Açıklama
©&#169;&copy; copyright
®&#174;&reg;registered trademark
&#8471; sound recording copyright
&#8482;&trade;trademark
&#8480; service mark

YUNAN ALFABESİ HTML KODLARI ::::

Karakter Kodu
Sembol
HTML
Kodu
Kod Adı
Adlandırılmış
Açıklama
α&#945;&alpha;small alpha
β&#946;&beta;small beta
γ &#947;&gamma;small gamma
δ&#948;&delta;small delta
ε&#949;&epsilon; small epsilon
ζ&#950;&zeta;small zeta
η&#951;&eta;small eta
θ&#952;&theta;small theta
ι&#953;&iota;small iota
κ&#954;&kappa;small kappa
λ&#955;&lambda;small lambda
μ&#956;&mu;small mu
ν&#957;&nu;small nu
ξ&#958;&xi;small xi
ο&#959;&omicron;small omicron
π&#960;&pi;small pi
ρ&#961;&rho;small rho
σ&#963;&sigma;small sigma
τ&#964;&tau;small tau
υ&#965;&upsilon; small upsilon
φ&#966;&phi;small phi
χ&#967;&chi;small chi
ψ&#968;&psi;small psi
ω&#969;&omega;small omega
Α&#913;&Alpha;capital alpha
Β&#914;&Beta;capital beta
Γ&#915;&Gamma;capital gamma
Δ&#916;&Delta;capital delta
Ε&#917;&Epsilon;capital epsilon
Ζ&#918;&Zeta;capital zeta
Η&#919;&Eta;capital eta
Θ&#920;&Theta;capital theta
Ι&#921;&Iota;capital iota
Κ&#922;&Kappa;capital kappa
Λ&#923;&Lambda;capital lambda
Μ&#924;&Mu;capital mu
Ν&#925;&Nu;capital nu
Ξ&#926;&Xi;capital xi
Ο&#927;&Omicron;capital omicron
Π&#928;&Pi;capital pi
Ρ&#929;&Rho;capital rho
Σ&#931;&Sigma;capital sigma
Τ&#932;&Tau;capital tau
Υ&#933;&Upsilon;capital upsilon
Φ&#934;&Phi;capital phi
Χ&#935;&Chi;capital chi
Ψ&#936;&Psi;capital psi
Ω&#937;&Omega;capital omega

MATEMATİK SEMBOLLERİ KODLARI ;;;;

Karakter Kodu
Sembol
HTML
Kodu
Kod Adı
Adlandırılmış
Açıklama
&#8722;  
+&#43;+ 
±&#177;&plusmn; 
×&#215;&times; 
÷&#247;&divide; 
%&#37;% 
&#137;  
=&#61;= 
&#8800;  
&#8776;  
&#8801;  
<&#60;&lt; 
>&#62;&gt; 
&#8804;  
&#8805;  
&#8734;  
&#8539;   
¼&#188;&frac14; 
&#8540;  
½&#189;&frac12; 
&#8541;  
¾&#190;&frac34; 
&#8542;  
&#8747;  
&#8706;  
&#8710;  
&#8719;  
&#8721;  
&#8730;  
&#8735;  
&#8745;  
&#8729;  
ƒ&#131;  
&#8260;  
&#137;